Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 14 lutego 2012 r.

Toshiba Corporation i in. przeciwko Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Krajský soud v Brně

Konkurencja – Kartel na terytorium państwa członkowskiego, który rozpoczął się przed przystąpieniem tego państwa do Unii Europejskiej – Kartel o zasięgu międzynarodowym wywierający skutki na terytorium Unii i Europejskiego Obszaru Ekonomicznego – Artykuł 81 WE i art. 53 porozumienia EOG – Postępowania w przedmiocie naruszenia dotyczące okresu przed datą przystąpienia i okresu po tej dacie oraz kary za to naruszenie – Grzywny – Rozgraniczenie pomiędzy kompetencjami Komisji a kompetencjami krajowych organów ochrony konkurencji – Nałożenie grzywien przez Komisję oraz krajowe organy ochrony konkurencji – Zasada ne bis in idem – Rozporządzenie (WE) nr 1/2003 – Artykuł 3 ust. 1 i art. 11 ust. 6 – Konsekwencje przystąpienia nowego państwa członkowskiego do Unii

Sprawa C‑17/10


Góra strony Dokumenty dotyczące sprawy
Dokument Data Oznaczenia stron Dziedzina Curia EUR-Lex
Wyrok (Dz.U.)
16/03/2012 Toshiba Corporation e.a
Wyrok
ECLI:EU:C:2012:72
14/02/2012 Toshiba Corporation e.a
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex dwujęzyczny
Wyrok (Streszczenie)
ECLI:EU:C:2012:72
14/02/2012 Toshiba Corporation e.a
Opinia
ECLI:EU:C:2011:552
08/09/2011 Toshiba Corporation e.a
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex dwujęzyczny
Skarga (Dz.U.)
17/04/2010 Toshiba Corporation e.a
Zobacz dokumenty pdf
Góra strony Analiza prawna orzeczenia lub sprawy

Zbiór Orzeczeń

opublikowany (- ne) w elektronicznym Zbiorze Orzeczeń (Zbiór Orzeczeń - część ogólna)

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym – Krajský soud v Brně – Wykładnia art. 81 WE, art. 50 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz.U. 2007 C 303, s.1), rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 traktatu (Dz.U. 2003 L 1, s.1 – wyd. spec. w jęz. polskim rozdz. 8 t.2, s.205) a w szczególności jego art.3 ust. 1 i art. 11 ust. 6, oraz pkt 51 komunikatu Komisji w sprawie współpracy w ramach sieci organów ochrony konkurencji (Dz.U. 2004 C 101, s.43) – Kartel istniejący na terytorium państwa, który rozpoczął się przed wstąpieniem tego państwa do Unii Europejskiej a zakończył się po tym zdarzeniu – Nałożenie grzywien przez Komisję i przez krajowy organ konkurencji – Uprawnienia organu krajowego w zakresie nakładania sankcji za to samo zachowanie w odniesieniu do okresu poprzedzającego przystąpienie – Zasada non bis in idem

Plan klasyfikacji systematycznej

1.
2 Ramy instytucjonalne Unii Europejskiej
  2.05 Akty prawne Unii
    2.05.08 Zastosowanie w czasie
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.08 Konkurencja
    4.08.03 Wdrażanie zasad konkurencji
      4.08.03.01 Podział kompetencji pomiędzy Komisję i władze Państw Członkowskich
1 Porządek prawny Unii Europejskiej
  1.04 Prawa podstawowe
    1.04.03 Prawa podstawowe
      1.04.03.50 Ne bis in idem
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.08 Konkurencja
    4.08.03 Wdrażanie zasad konkurencji
      4.08.03.02 Procedura stosowania reguł konkurencji przez Komisję
        4.08.03.02.08 Decyzja Komisji


Cytaty z orzecznictwa lub prawodawstwa

Uzasadnienie

Sentencja

 • Interpretuje : Traktat WE (Amsterdam), artykuł 81
 • Interpretuje : Rozporządzenie 1/2003 -A03
 • Interpretuje : Rozporządzenie 1/2003 -A03P1
 • Interpretuje : Rozporządzenie 1/2003 -A11P6

Opinia


Daty

Data złożenia dokumentu wszczynającego postępowanie

 • 11/01/2010

Data opinii

 • 08/09/2011

Data rozprawy

Informacja niedostępna

Data ogłoszenia

14/02/2012


Odesłania

Publikacja w Dzienniku Urzędowym

Wniosek: Dz.U. C 100 od 17.04.2010, str.14

Wyrok: Dz.U. C 98 od 31.03.2012, str.3

Oznaczenia stron

Toshiba Corporation e.a

Komentarze doktryny

 1. Raus, David: Z judikatury Nejvyššího správního soudu: veřjnoprávní ochrana hospodářské soutěže, Soudní rozhledy : mesícník ceské, zahranicní a evropské judikatury : nová soudní rozhodnutí vydávaná redakcí casopisu Právní rozhledy ve spoluprác jednotlivymi soudci 2009 p.409-415 (CS)
 2. Botta, Marco: AG Kokott's Opinion in the Case Toshiba: Towards an "Extreme Decentralization" of the EU Competition Law Enforcement?, ÖZK aktuell : Österreichische Zeitschrift für Kartell- und Wettbewerbsrecht 2011 p.203-208 (EN)
 3. Picod, Fabrice: Effets successifs d'une décision d'une autorité nationale de concurrence et d'une décision de la Commission, La Semaine Juridique - édition générale 2012 nº 10 p.498 (FR)
 4. Mok, M.R.: Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 209 (NL)
 5. Idot, Laurence: Application parallèle du droit national et du droit de l'Union, Europe 2012 Avril Comm. nº 4 p.21-22 (FR)
 6. Baratta, Roberto: Sui requisiti applicativi del ne bis in idem in materia di concorrenza, Giustizia civile 2012 I p.590-591 (IT)
 7. Aubert, Michel ; Broussy, Emmanuelle ; Donnat, Francis: Chronique de jurisprudence de la CJUE. Concurrence - Entente - Application dans le temps, L'actualité juridique ; droit administratif 2012 p.1000 (FR)
 8. Lacresse, Alexandre: La CJUE ne renonce pas au critère de l'unité de l'intérêt juridique protégé pour l'application du principe ne bis in idem en matière de concurrence, Concurrences : revue des droits de la concurrence 2012 nº 2 p.130-132 (FR)
 9. Smolek, Martin: Antitrust 2012 nº 1 p.28-34 (CS)
 10. Boni, Stefano: Précisions sur la délimitation des compétences de la Commission européenne et des autorités nationales de concurrence au sein du "REC" et sur l'application du principe ne bis in idem, Revue des affaires européennes 2012 p.183-190 (FR)
 11. Barbier De La Serre, Éric: Confusion sur la notion d'idem, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2012 nº 31 p.81-83 (FR)
 12. Elkerbout, R.: Afbakening van bevoegdheden en de toepassing van het ne bis in idem-beginsel in het mededingingsrecht na het Toshiba-arrest, Markt & Mededinging 2012 p.182-186 (NL)
 13. Oosterhuis, G. ; Huijfts, A.M.: Arrest Toshiba: toepassing ne bis in idem-beginsel in kartelzaken, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2012 p.301-307 (NL)
 14. Werdnik, Rainer: Aktuelle Entwicklungen im europäischen Kartellrecht zu ne bis in idem, Österreichisches Recht der Wirtschaft 2012 p.718-719 (DE)
 15. Brodier, Hélène: L'Europe des libertés: revue d'actualité juridique 2012 nº 38 p.64 (FR)
 16. Nedeczky, Anna: Mindent a maga idejében, avagy - a csatlakozást követően - a párhuzamos jogalkalmazásból adódó problémák a Toshiba és társai - C-17/10. sz. ügy kapcsán, Versenytükör 2012 2. szám p.42-47 (HU)
 17. Botta, Marco: Testing the Decentralisation of Competition Law Enforcement: Comment on Toshiba, European Law Review 2013 p.107-117 (EN)
 18. Mastrodonato, Mario: I principi della disciplina antitrust nella giurisprudenza della Corte di giustizia UE e nel dialogo fra le corti, Il Foro amministrativo 2013 p.3192-3229 (IT)
 19. Monti, Giorgio: Managing decentralized antitrust enforcement: Toshiba, Common Market Law Review 2014 p.261-279 (EN)
 20. Zientara, Anna: Zbieg podstaw odpowiedzialności za międzynarodowy kartel w krajowym i unijnym prawie konkurencji – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 14.02.2012 r. w sprawie C-17/10 Toshiba Corporation i inni przeciwko Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Europejski Przegląd Sądowy 2015 Vol. 7 p.47-52 (PL)Analityczne dane proceduralne

Pochodzenie pytania prejudycjalnego

Krajský soud v Brně (Cour régionale de Brno) - Republika Czeska

Dziedzina

 • Konkurencja
 • - Porozumienia, decyzja i uzgodnione praktyki
 • Przystąpienie

Procedura i wynik

 • Odesłanie prejudycjalne

Skład orzekający

grande chambre (Cour)

Sędzia sprawozdawca

Rosas

Rzecznik generalny

Kokott

Język(i) postępowania

 • czeski

Język(i) opinii

 • niemiecki