Решение на Съда (четвърти състав) от 27 март 2019 г.

Canadian Solar Emea GmbH и др. срещу Съвет на Европейския съюз

Обжалване — Дъмпинг — Внос на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китай — Окончателно антидъмпингово мито — Регламент (ЕО) № 1225/2009 — Член 3, параграф 7 — Член 9, параграф 4 — Действие на Регламент (ЕС) № 1168/2012 по време

Дело C-236/17 PНагоре Документи по делото
Документ Дата Име/наименование на страните Област Curia EUR-Lex
Решение (ОВ)
17/05/2019 Canadian Solar Emea и др./Съвет
Съдебно решение
ECLI:EU:C:2019:258
27/03/2019 Canadian Solar Emea и др./Съвет
Текст EUR-Lex Двуезичен текст EUR-Lex
Заключение
ECLI:EU:C:2018:793
03/10/2018 Canadian Solar Emea и др./Съвет
Текст EUR-Lex Двуезичен текст EUR-Lex
Искова молба / Жалба (ОВ)
07/07/2017 Canadian Solar Emea и др./Съвет
Вж. pdf документи
Нагоре Юридически анализ на решението или на делото

Сборник съдебна практика

публикувано в Електронния сборник (Общ сборник)

Предмет

Няма информация

Систематично класифициране

Няма информация


Цитати от законодателството или от съдебната практика

Мотиви, цитиращи

Диспозитив

Заключение


Дати

Дата на подаване на документа за образуване на производството

  • 08/05/2017

Дата на заключението

  • 03/10/2018

Дата на съдебното заседание

Няма информация

Дата на обявяването

27/03/2019


Библиографски справки

Публикуване в Официален вестник

Решение: ОВ C 187 03.06.2019 г., стр.9

Искане: ОВ C 239 24.07.2017 г., стр.27

Име/наименование на страните

Canadian Solar Emea и др./Съвет

Коментари в доктрината

Няма информацияАналитични данни за производството

Произход на преюдициалното запитване

Няма информация

Област

  • - Търговска политика
  • - Дъмпинг

Производство и изход

  • Жалба за отмяна
  • Обжалване : отхвърляне на иска/жалбата по същество
  • Обжалване : отхвърляне поради недопустимост

Съдебен състав

quatrième chambre (Cour)

Съдия докладчик

Lycourgos

Генерален адвокат

Танчев

Език/ци на производството

  • английски

Език/ци на заключението

  • английски