Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 15 päivänä joulukuuta 2011.

Försäkringskassan vastaan Elisabeth Bergström.

Ennakkoratkaisupyyntö: Högsta förvaltningsdomstolen (anciennement Regeringsrätten) - Ruotsi.

Siirtotyöläiset - Sosiaaliturva - Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä tehty sopimus henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta - Asetus (ETY) N:o 1408/71 - Jäsenvaltion kansalainen, joka on harjoittanut ammattitoimintaa Sveitsissä - Paluu kotimaahan.

Asia C-257/10.


Sivun alkuun Asian asiakirjat
Asiakirja Päivämäärä Asianosaisten nimet Aihe Curia EUR-Lex
Tuomio (EYVL/EUVL)
27/01/2012 Bergström
Tuomio
ECLI:EU:C:2011:839
15/12/2011 Bergström
EUR-Lex-teksti EUR-Lex-teksti kahdella kielellä
Tuomio (tiivistelmä)
ECLI:EU:C:2011:839
15/12/2011 Bergström
Ratkaisuehdotukset
ECLI:EU:C:2011:407
21/06/2011 Bergström
EUR-Lex-teksti EUR-Lex-teksti kahdella kielellä
Pyyntö (EYVL/EUVL)
17/07/2010 Bergström
Katso pdf-tiedosto
Sivun alkuun Päätöksen tai asian juridinen analyysi

Oikeustapauskokoelma

2011 I-13227

Aihe

Ennakkoratkaisupyyntö – Regeringsrätten – Sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin ja heidän perheenjäseniinsä 14.6.1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 (EYVL L 149, s. 2), sellaisena kuin se on muutettuna 30.10.1989 annetulla neuvoston asetuksella (ETY) N:o 3427/89 (EYVL L 331, s. 1), 3 artiklan 1 kohdan ja 72 artiklan sekä henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä tehdyn sopimuksen (EYVL L 114, s. 6) tulkinta – Oikeus vanhempainetuuksiin (föräldrapenning) – Kansallinen lainsäädäntö, jonka mukaan oikeus tietyn määrän ylittävään perhe-etuuteen edellyttää, että henkilö on kuulunut sairausvakuutusjärjestelmään tietyn ajan – Tuosta jäsenvaltiosta saadusta ansiotulosta riippuva perhe-etuuden määrä – Jäsenvaltiossa (Ruotsi) asuva henkilö, joka on täyttänyt kokonaisuudessaan tietyn määrän ylittävän perhe-etuuden määrittämisessä käytetyn viitekauden kuulumalla sairausvakuutusjärjestelmään muussa valtiossa (Sveitsi)

Aiheenmukainen hakemisto

1.
4 Euroopan unionin sisäpolitiikka
  4.04 Henkilöiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus
    4.04.05 Sosiaaliturva
      4.04.05.02 Sairaus ja äitiys
        4.04.05.02.01 Vakuutus-, työskentely- ja asumiskausien yhteenlaskeminen
4 Euroopan unionin sisäpolitiikka
  4.04 Henkilöiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus
    4.04.05 Sosiaaliturva
      4.04.05.02 Sairaus ja äitiys
        4.04.05.02.01 Vakuutus-, työskentely- ja asumiskausien yhteenlaskeminen


Viittaukset oikeuskäytäntöön tai lainsäädäntöön

Perusteluissa viitataan

Tuomiolauselma

Ratkaisuehdotukset


Päivämäärät

Sen asiakirjan toimittamisen päivämäärä, jolla asia saatetaan vireille tuomioistuimessa

 • 25/05/2010

Ratkaisuehdotuksen päivämäärä

 • 21/06/2011

Suullisen käsittelyn päivämäärä

Tietoja ei ole saatavilla

Julistamispäivä

15/12/2011


Lähteet

Julkaistu EYVL:ssä/EUVL:ssä

Kannekirjelmä: EUVL C 195, 17.07.2010, s.15

tuomio: EUVL C 39, 11.02.2012, s.4

Asianosaisten nimet

Bergström

Oikeustapauskommentaarit

 1. Kessler, Francis: L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. Assimilation des périodes de travail en Suisse pour l'obtention d'une prestation familiale sous condition d'emploi, Revue de jurisprudence sociale 2012 p.266-267 (FR)
 2. Driguez, Laetitia: Sécurité sociale, totalisation des périodes d'assurance et égalité de traitement, Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.25 (FR)
 3. Eichenhofer, Eberhard: Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2012 p.339-340 (DE)
 4. Paju, Jaan: Mål C-257/10 Försäkringskassan mot Elisabeth Bergström - 1 + 0 = 2 eller vad sammanläggning enligt socialförsäkringsförordning 883/2004 egentligen innebär, Europarättslig tidskrift 2013 Nr 1 p.89-97 (SV)Analyysin tulokset

Ennakkoratkaisupyynnön esittäjävaltio

Högsta förvaltningsdomstolen - Ruotsi

Aihe

 • Sosiaaliturva
 • Ulkosuhteet
 • - Kansainväliset sopimukset

Oikeudenkäynti ja ratkaisu

 • Ennakkoratkaisupyyntö

Ratkaisukokoonpano

troisième chambre (Cour)

Esittelevä tuomari

Juhász

Julkisasiamies

Mazák

Oikeudenkäyntikieli/-kielet

 • ruotsi

Ratkaisuehdotuksen kieli/kielet

 • englanti