Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 23ης Οκτωβρίου 2008.

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας.

Παράβαση κράτους μέλους - Οδηγία 89/48/ΕΟΚ - Εργαζόμενοι - Αναγνώριση διπλωμάτων.

Υπόθεση C-274/05.


Πάνω μέρος σελίδας Έγγραφα της υποθέσεως
Έγγραφο Ημερομηνία Ονόματα των διαδίκων Θεματική κατηγορία Curia EUR-Lex
Απόφαση (ΕΕ)
06/12/2008 Επιτροπή κατά Ελλάδας
Βλ. έγγραφα pdf
Απόφαση
ECLI:EU:C:2008:585
23/10/2008 Επιτροπή κατά Ελλάδας
Κείμενο EUR-Lex Δίγλωσσο κείμενο EUR-Lex
Απόφαση (Περίληψη)
ECLI:EU:C:2008:585
23/10/2008 Επιτροπή κατά Ελλάδας
Προτάσεις
ECLI:EU:C:2007:225
19/04/2007 Επιτροπή κατά Ελλάδας
Κείμενο EUR-Lex Δίγλωσσο κείμενο EUR-Lex
Πάνω μέρος σελίδας Νομική ανάλυση της αποφάσεως ή της υποθέσεως

Συλλογή της Νομολογίας

2008 I-07969

Αντικείμενο

Παράβαση κράτους μέλους – Παράβαση των άρθρων 1, 3, 4, 7, 8 και 10 της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, σχετικά με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών (ΕΕ L 19, σ. 16) – Επαγγελματική αναγνώριση των προσόντων που έχουν κτηθεί σε άλλο κράτος μέλος, όσον αφορά την απασχόληση στον δημόσιο τομέα και την εγγραφή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Σχέδιο συστηματικής κατατάξεως

1.
B Ευρωπαϊκή Κοινότητα (EOK/ΕΚ)
  B-04 Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και των υπηρεσιών
    B-04.03 Ελευθερία εγκαταστάσεως
      B-04.03.01 Οι διάφορες δραστηριότητες
B Ευρωπαϊκή Κοινότητα (EOK/ΕΚ)
  B-04 Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και των υπηρεσιών
    B-04.03 Ελευθερία εγκαταστάσεως
      B-04.03.01 Οι διάφορες δραστηριότητες
B Ευρωπαϊκή Κοινότητα (EOK/ΕΚ)
  B-04 Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και των υπηρεσιών
    B-04.03 Ελευθερία εγκαταστάσεως
      B-04.03.01 Οι διάφορες δραστηριότητες
B Ευρωπαϊκή Κοινότητα (EOK/ΕΚ)
  B-04 Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και των υπηρεσιών
    B-04.03 Ελευθερία εγκαταστάσεως
      B-04.03.01 Οι διάφορες δραστηριότητες


Παραπομπές στη νομολογία ή τη νομοθεσία

Σκέψεις που παραθέτουν

 • Οδηγία 89/48 : σκέψεις 28 - 30, 34, 37 - 40, 57, 71, 75, 76
 • Οδηγία 89/48 -A01 : σκέψη 76
 • Οδηγία 89/48 -A01LA : σκέψεις 27, 28, 31, 35
 • Οδηγία 89/48 -A01LAL1 : σκέψεις 28, 32
 • Οδηγία 89/48 -A01LAT2 : σκέψη 34
 • Οδηγία 89/48 -A01LDL1 : σκέψη 74
 • Οδηγία 89/48 -A01LDL2 : σκέψεις 73, 74
 • Οδηγία 89/48 -A03 : σκέψεις 35, 51, 55, 59, 76
 • Οδηγία 89/48 -A03L1LA : σκέψεις 26, 71
 • Οδηγία 89/48 -A04 : σκέψεις 26, 29, 35, 39, 76
 • Οδηγία 89/48 -A04P1LBL3 : σκέψη 43
 • Οδηγία 89/48 -A07P3 : σκέψεις 72, 73
 • Οδηγία 89/48 -A08 : σκέψη 76
 • Οδηγία 89/48 -A08P1 : σκέψεις 31, 47
 • Οδηγία 89/48 -A10 : σκέψεις 43, 76
 • Δικαστήριο - Απόφαση C-80/92 : σκέψη 58
 • Δικαστήριο - Απόφαση C-151/94 : σκέψη 58
 • Δικαστήριο - Απόφαση C-415/01 : σκέψη 58
 • Δικαστήριο - Απόφαση C-102/02 : σκέψεις 28, 29
 • Δικαστήριο - Απόφαση C-330/03 : σκέψη 29
 • Δικαστήριο - Απόφαση C-141/04 : σκέψη 71
 • Δικαστήριο - Απόφαση C-149/05 : σκέψη 38

Διατακτικό

 • Αφορά : Οδηγία 89/48 -A01
 • Αφορά : Οδηγία 89/48 -A03
 • Αφορά : Οδηγία 89/48 -A04
 • Αφορά : Οδηγία 89/48 -A07
 • Αφορά : Οδηγία 89/48 -A08
 • Αφορά : Οδηγία 89/48 -A10

Προτάσεις

 • Συνθήκη ΕΚ (Άμστερνταμ), άρθρο 226 : σκέψη 61
 • Οδηγία 89/48 : σκέψεις 21, 36, 37, 40, 50, 58, 62, 89, 91, 94
 • Οδηγία 89/48 -A01 : σκέψη 97
 • Οδηγία 89/48 -A01LA : σκέψεις 29, 35
 • Οδηγία 89/48 -A01LAL1 : σκέψη 35
 • Οδηγία 89/48 -A01LAL1T1 : σκέψη 33
 • Οδηγία 89/48 -A01LAL1T2 : σκέψη 34
 • Οδηγία 89/48 -A01LDL1 : σκέψεις 72, 74
 • Οδηγία 89/48 -A01LDL2 : σκέψεις 68, 69, 74
 • Οδηγία 89/48 -A03 : σκέψεις 29, 52, 54, 58, 60, 83, 97
 • Οδηγία 89/48 -A03L1LA : σκέψεις 79 - 81, 85, 87, 93 - 95
 • Οδηγία 89/48 -A04 : σκέψεις 52, 97
 • Οδηγία 89/48 -A04P1LA : σκέψη 53
 • Οδηγία 89/48 -A04P1LBL1 : σκέψη 43
 • Οδηγία 89/48 -A04P1LBL2 : σκέψεις 45, 46, 49
 • Οδηγία 89/48 -A07P3 : σκέψη 69
 • Οδηγία 89/48 -A07P3L2 : σκέψεις 68, 70, 79, 80, 83, 85
 • Οδηγία 89/48 -A08 : σκέψη 97
 • Οδηγία 89/48 -A08P1 : σκέψη 52
 • Οδηγία 89/48 -A09P1 : σκέψη 92
 • Οδηγία 89/48 -A10 : σκέψεις 46, 49, 97
 • Οδηγία 89/48 -C1 : σκέψη 41
 • Οδηγία 89/48 -C13 : σκέψη 41
 • Δικαστήριο - Απόφαση C-96/81 : σκέψη 61
 • Δικαστήριο - Απόφαση C-200/88 : σκέψεις 21, 48, 57
 • Δικαστήριο - Απόφαση C-365/97 : σκέψη 86
 • Δικαστήριο - Απόφαση C-354/99 : σκέψεις 21, 48, 57
 • Δικαστήριο - Απόφαση C-233/00 : σκέψεις 21, 48, 57
 • Δικαστήριο - Απόφαση C-194/01 : σκέψη 61
 • Δικαστήριο - Απόφαση C-287/03 : σκέψη 61
 • Δικαστήριο - Απόφαση C-6/04 : σκέψη 61
 • Δικαστήριο - Απόφαση C-141/04 : σκέψεις 79, 91, 93
 • Δικαστήριο - Απόφαση C-149/05 : σκέψη 38


Ημερομηνίες

Ημερομηνία καταθέσεως του εισαγωγικού της δίκης δικογράφου

 • 04/07/2005

Ημερομηνία των προτάσεων

 • 19/04/2007

Ημερομηνία της επ’ακροατηρίου συζητήσεως

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Ημερομηνία δημοσιεύσεως

23/10/2008


Παραπομπές

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Εισαγωγή της υποθέσεως: ΕΕ C 229 από 17.09.2005, σ.6

Απόφαση: ΕΕ C 313 από 06.12.2008, σ.2

Ονόματα των διαδίκων

Επιτροπή κατά Ελλάδας

Επιστημονικός σχολιασμός

 1. Driguez, Laetitia: Reconnaissance mutuelle des diplômes, Europe 2008 Décembre Comm. nº 412 p.19-20
 2. Tsadiras, Alexandros: Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2008 p.695-698
 3. Trova, E.: Anagnorisi ptychion tritovathmias ekpaidefsis, Dikaiomata tou Anthropou 2008 p.1257-1285
 4. Mok, M.R.: Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2009 nº 78
 5. Kulmer, Lisa: Anerkennung von Diplomen, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2009 p.252-254
 6. Kouskouna, M.: Anagnorisi epangelmatikon prosonton pou apoktontai vasei symfonias dikaiochrisis, Evropaion Politeia 2009 p.184-187
 7. Anthimos, A.: Armenopoulos 2009 p.1953-1954
 8. Milionis, Nikolaos: Theoria & Praxi Dioikitikou Dikaiou 2009 p.1296-1299
 9. Papadopoulou, Dimitra: Ypochreosi anagnorisis ton aporreonton apo allodapa diplomata epagkelmatikon dikaiomaton - To amfisvitoumeno zitima ton symfonion dikaiochrisis, Efarmoges Dimosiou Dikaiou 2009 p.261-278Αναλυτικά στοιχεία της διαδικασίας

Δικαστήριο που υποβάλλει το προδικαστικό ερώτημα

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Θεματική κατηγορία

 • Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων
 • Ελευθερία εγκαταστάσεως
 • Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών

Διαδικασία και αποτέλεσμα

 • Προσφυγή λόγω παραβάσεως : αποδοχή του αιτήματος
 • Προσφυγή λόγω παραβάσεως : απόρριψη επί της ουσίας

Δικαστικός σχηματισμός

deuxième chambre (Cour)

Εισηγητής δικαστής

Schiemann

Γενικός Εισαγγελέας

Bot

Γλώσσα(ες) διαδικασίας

 • ελληνική

Γλώσσα(ες) των προτάσεων

 • γαλλική