Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Cobra Servicios Auxiliares SA przeciwko FOGASA i in.

Wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Odesłanie prejudycjalne – Polityka społeczna – Dyrektywa 1999/70/WE – Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony zawarte przez UNICE, CEEP oraz ETUC – Klauzula 4 – Zasada niedyskryminacji – Pojęcie „warunków zatrudnienia” – Porównywalność sytuacji – Uzasadnienie – Pojęcie „powodów o charakterze obiektywnym” – Odprawa w wypadku rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony z obiektywnej przyczyny – Niższa odprawa wypłacana przy zakończeniu umowy o pracę „o wykonanie określonego zadania”

Sprawy połączone C-29/18 i C-30/18


Góra strony Dokumenty dotyczące sprawy
Góra strony Analiza prawna orzeczenia lub sprawy

Zbiór Orzeczeń

opublikowany (- ne) w elektronicznym Zbiorze Orzeczeń (Zbiór Orzeczeń - część ogólna)

Przedmiot

Informacja niedostępna

Plan klasyfikacji systematycznej

Informacja niedostępna


Cytaty z orzecznictwa lub prawodawstwa

Uzasadnienie

Sentencja

  • Interpretuje : Dyrektywa 1999/70 -NCL4PT1

Opinia

Informacja niedostępna


Daty

Data złożenia dokumentu wszczynającego postępowanie

  • 17/01/2018

Data opinii

Informacja niedostępna

Data rozprawy

Informacja niedostępna

Data ogłoszenia

11/04/2019


Odesłania

Publikacja w Dzienniku Urzędowym

Wniosek: Dz.U. C 142 od 23.04.2018, str.24

Oznaczenia stron

Cobra Servicios Auxiliares

Komentarze doktryny

Informacja niedostępnaAnalityczne dane proceduralne

Pochodzenie pytania prejudycjalnego

Tribunal Superior de Justicia de Galicia - Hiszpania

Dziedzina

  • Polityka socjalna

Procedura i wynik

  • Odesłanie prejudycjalne
  • Odesłanie prejudycjalne : umorzenie postępowania

Skład orzekający

deuxième chambre (Cour)

Sędzia sprawozdawca

Arabadjiev

Rzecznik generalny

Kokott

Język(i) postępowania

  • hiszpański

Język(i) opinii

    Informacja niedostępna