Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 19. marca 2019

Bashar Ibrahim a i. proti Bundesrepublik Deutschland a Bundesrepublik Deutschland proti Tausovi Magamadovovi

Návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Spoločné konania o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany – Smernica 2013/32/EÚ – Článok 33 ods. 2 písm. a) – Zamietnutie žiadosti o azyl orgánmi členského štátu ako neprípustnej z dôvodu predchádzajúceho poskytnutia doplnkovej ochrany v inom členskom štáte – Článok 52 – Pôsobnosť ratione temporis tejto smernice – Články 4 a 18 Charty základných práv Európskej únie – Systémové chyby azylového konania v tomto inom členskom štáte – Systematické zamietanie žiadostí o azyl – Skutočné a preukázané riziko neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania – Životné podmienky osôb požívajúcich doplnkovú ochranu v tomto poslednom uvedenom členskom štáte

Spojené veci C-297/17, C-318/17, C-319/17 a C-438/17


Na začiatok strany Dokumenty veci
Dokument Dátum Mená účastníkov konania Oblasť Curia EUR-Lex
Rozsudok (Ú. v.)
17/05/2019 Ibrahim
Uznesenie
ECLI:EU:C:2019:342
30/04/2019 Ibrahim
Rozsudok
ECLI:EU:C:2019:219
19/03/2019 Ibrahim
Text EUR-Lex Dvojjazyčný text EUR-Lex
Návrhy
ECLI:EU:C:2018:617
25/07/2018 Ibrahim
Text EUR-Lex Dvojjazyčný text EUR-Lex
Žiadosť (Ú. v.)
01/09/2017 Ibrahim
Pozri dokumenty pdf
Uznesenie
ECLI:EU:C:2017:561
14/07/2017 Ibrahim
Na začiatok strany Právna analýza rozhodnutia alebo veci

Zbierka judikatúry

uverejnený(é) v Elektronickej zbierke (Všeobecná zbierka)

Predmet

Nedostupná informácia

Schéma členenia

1.
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.06 Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
    4.06.01 Hraničné kontroly, azyl a prisťahovalectvo
      4.06.01.03 Azylová politika
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.06 Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
    4.06.01 Hraničné kontroly, azyl a prisťahovalectvo
      4.06.01.03 Azylová politika
1 Právny poriadok Európskej únie
  1.04 Základné práva
    1.04.03 Základné práva
      1.04.03.04 Zákaz mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestu
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.06 Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
    4.06.01 Hraničné kontroly, azyl a prisťahovalectvo
      4.06.01.03 Azylová politika
1 Právny poriadok Európskej únie
  1.04 Základné práva
    1.04.03 Základné práva
      1.04.03.18 Právo na azyl
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.06 Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
    4.06.01 Hraničné kontroly, azyl a prisťahovalectvo
      4.06.01.03 Azylová politika


Citácie judikatúry alebo právnej úpravy

Odôvodnenia citujúce

 • Charta základných práv EÚ (2007), článok 1 : body 4, 83
 • Charta základných práv EÚ (2007), článok 4 : body 1, 5, 45, 81, 83, 87, 89, 92 - 94, 101
 • Charta základných práv EÚ (2007), článok 18 : body 1, 6, 96, 97, 99
 • Charta základných práv EÚ (2007), článok 47 : bod 7
 • Charta základných práv EÚ (2007), článok 51 -P1 : bod 8
 • Charta základných práv EÚ (2007), článok 52 -P3 : body 9, 89
 • ZFEÚ, článok 78 : body 96, 97
 • ZEÚ, článok 2 : bod 83
 • Nariadenie 343/2003 : body 17, 42, 56, 70, 72 - 75
 • Nariadenie 343/2003 -A01 : bod 18
 • Nariadenie 343/2003 -A02LC : bod 18
 • Smernica 2005/85 : body 21, 30, 31, 50, 62, 65, 71
 • Smernica 2005/85 -A01 : bod 22
 • Smernica 2005/85 -A02LB : bod 22
 • Smernica 2005/85 -A25 : bod 23
 • Smernica 2005/85 -A25P1 : bod 72
 • Smernica 2005/85 -A25P2LA : bod 58
 • Smernica 2005/85 -A53L1 : bod 59
 • Smernica 2011/95 : body 24, 25, 76, 95, 97, 99
 • Smernica 2011/95 -A02 : bod 10
 • Smernica 2011/95 -A02LH : bod 18
 • Smernica 2011/95 -A04P3 : body 12, 98
 • Smernica 2011/95 -A09 : bod 13
 • Smernica 2011/95 -A10 : bod 13
 • Smernica 2011/95 -A13 : body 14, 98
 • Smernica 2011/95 -A20 : bod 16
 • Smernica 2011/95 -A21 : bod 16
 • Smernica 2011/95 -A22 : bod 16
 • Smernica 2011/95 -A23 : bod 16
 • Smernica 2011/95 -A24 : bod 16
 • Smernica 2011/95 -A25 : bod 16
 • Smernica 2011/95 -A26 : bod 16
 • Smernica 2011/95 -A27 : bod 16
 • Smernica 2011/95 -A28 : bod 16
 • Smernica 2011/95 -A29 : bod 16
 • Smernica 2011/95 -A30 : bod 16
 • Smernica 2011/95 -A31 : bod 16
 • Smernica 2011/95 -A32 : bod 16
 • Smernica 2011/95 -A33 : bod 16
 • Smernica 2011/95 -A34 : bod 16
 • Smernica 2011/95 -A35 : bod 16
 • Smernica 2011/95 -CH2 : body 11, 101
 • Smernica 2011/95 -CH3 : bod 101
 • Smernica 2011/95 -CH5 : bod 15
 • Smernica 2011/95 -CH6 : bod 15
 • Smernica 2011/95 -CH7 : body 81, 92
 • Súdny dvor – Rokovací poriadok (2012) -A105P1 : bod 55
 • Smernica 2013/32 : body 21, 97
 • Smernica 2013/32 -A01 : bod 24
 • Smernica 2013/32 -A02LB : bod 25
 • Smernica 2013/32 -A10P2 : bod 26
 • Smernica 2013/32 -A33 : body 27, 59
 • Smernica 2013/32 -A33P1 : body 72, 73, 76, 77
 • Smernica 2013/32 -A33P2 : body 76, 77
 • Smernica 2013/32 -A33P2LA : body 1, 43, 45, 53, 56, 57, 67, 69 - 71, 73 - 75, 79 - 82, 85, 92, 96, 100, 101
 • Smernica 2013/32 -A40P2 : bod 28
 • Smernica 2013/32 -A40P3 : body 28, 95
 • Smernica 2013/32 -A40P4 : bod 28
 • Smernica 2013/32 -A51P1 : body 29, 59, 61
 • Smernica 2013/32 -A52L1 : body 1, 30, 45, 53, 56, 60 - 67, 69, 70, 74
 • Smernica 2013/32 -A53L1 : bod 31
 • Smernica 2013/32 -A54L1 : bod 32
 • Smernica 2013/32 -N2PARTB : bod 31
 • Nariadenie 604/2013 : body 17, 38, 45, 71 - 73, 75 - 78, 80
 • Nariadenie 604/2013 -A01 : bod 18
 • Nariadenie 604/2013 -A02LB : bod 18
 • Nariadenie 604/2013 -A18P1LD : bod 19
 • Nariadenie 604/2013 -A26 : bod 79
 • Nariadenie 604/2013 -A49 : body 20, 56, 70, 74
 • Nariadenie 604/2013 -A49L2 : bod 42
 • Súdny dvor - Rozsudok C-585/16 -N71 : bod 63
 • Súdny dvor - Rozsudok C-585/16 -N72 : bod 64
 • Súdny dvor - Rozsudok C-585/16 -N73 : bod 66
 • Súdny dvor - Uznesenie C-36/17 -N39 : bod 79
 • Súdny dvor - Uznesenie C-36/17 -N41 : bod 79
 • Súdny dvor - Uznesenie C-297/17 : bod 55
 • Súdny dvor - Uznesenie C-438/17 : bod 55

Výrok

 • Vykladá : Nariadenie 343/2003
 • Vykladá : Smernica 2013/32 -A33
 • Vykladá : Smernica 2013/32 -A33P2LA
 • Vykladá : Smernica 2013/32 -A52L1
 • Vykladá : Nariadenie 604/2013 -A49

Návrhy

 • Charta základných práv EÚ (2007), článok 1 : body 7, 71
 • Charta základných práv EÚ (2007), článok 4 : body 1, 8, 24, 66, 67, 71, 75, 78, 80, 87, 89 - 91, 93, 98, 99, 101, 106, 123
 • Charta základných práv EÚ (2007), článok 18 : body 102, 113, 116, 120, 123
 • Charta základných práv EÚ (2007), článok 47 : bod 110
 • Charta základných práv EÚ (2007), článok 51 -P1 : body 9, 86
 • Charta základných práv EÚ (2007), článok 52 -P3 : body 10, 71
 • ZFEÚ, článok 78 : body 102, 109
 • ZFEÚ, článok 78 -P1 : bod 109
 • ZFEÚ, článok 78 -P2 : bod 109
 • ZFEÚ, článok 258 : bod 101
 • ZFEÚ, článok 288 : bod 88
 • ZEÚ, článok 5 -P3 : bod 97
 • Smernica 2003/9 : bod 76
 • Nariadenie 343/2003 : bod 65
 • Smernica 2005/85 : bod 53
 • Smernica 2005/85 -A03P3 : bod 43
 • Smernica 2005/85 -A05 : bod 55
 • Smernica 2005/85 -A25P2 : bod 31
 • Smernica 2005/85 -A25P2LA : body 43, 46, 47, 54
 • Smernica 2005/85 -A53 : bod 48
 • Smernica 2008/115 -A06P2 : bod 107
 • Smernica 2011/95 : body 12, 88, 100, 115
 • Smernica 2011/95 -A03 : bod 109
 • Smernica 2011/95 -A15 : bod 105
 • Smernica 2011/95 -A20 : body 1, 24, 66, 98, 101, 116, 123
 • Smernica 2011/95 -A24 : bod 109
 • Smernica 2011/95 -A26 : bod 94
 • Smernica 2011/95 -A27 : bod 94
 • Smernica 2011/95 -A29 : bod 109
 • Smernica 2011/95 -A29P2 : bod 94
 • Smernica 2011/95 -A30 : bod 94
 • Smernica 2011/95 -A32 : bod 95
 • Smernica 2011/95 -C41 : bod 99
 • Smernica 2011/95 -CH3 : bod 109
 • Smernica 2011/95 -CH5 : bod 109
 • Smernica 2011/95 -CH7 : body 96, 97
 • Súdny dvor – Rokovací poriadok (2012) -A105P1 : body 37, 38
 • Smernica 2013/32 : body 34, 61, 104
 • Smernica 2013/32 -A33 : body 11, 48, 106
 • Smernica 2013/32 -A33P1 : body 57, 64, 65, 123
 • Smernica 2013/32 -A33P2 : body 65, 122, 123
 • Smernica 2013/32 -A33P2LA : body 1, 3, 23, 24, 32, 35, 44 - 47, 54, 57 - 61, 63, 64, 66, 67, 84, 87, 92, 93, 98, 99, 101, 102, 108, 114, 118, 120, 123
 • Smernica 2013/32 -A40 : bod 12
 • Smernica 2013/32 -A46 : bod 110
 • Smernica 2013/32 -A46P1LAPT1 : body 110, 119
 • Smernica 2013/32 -A46P2L2 : bod 111
 • Smernica 2013/32 -A51P1 : body 13, 48
 • Smernica 2013/32 -A52L1 : body 14, 35, 43, 48, 49, 51 - 57, 59 - 61, 123
 • Smernica 2013/32 -A52P1 : body 1, 3, 24
 • Smernica 2013/32 -A54 : bod 59
 • Nariadenie 604/2013 : body 24, 57, 65
 • Nariadenie 604/2013 -A03P2L2 : body 77, 79
 • Nariadenie 604/2013 -A49 : body 35, 61, 123
 • Nariadenie 604/2013 -A49L2 : bod 121
 • Komisia - Dokument KOM (návrh právneho predpisu) - 52009PC0554 : bod 49
 • Súdny dvor - Rozsudok C-411/10 : body 74 - 77, 83, 90
 • Súdny dvor - Rozsudok C-411/10 -N64 : bod 87
 • Súdny dvor - Rozsudok C-411/10 -N65 : bod 87
 • Súdny dvor - Rozsudok C-411/10 -N66 : bod 87
 • Súdny dvor - Rozsudok C-411/10 -N67 : bod 87
 • Súdny dvor - Rozsudok C-411/10 -N68 : bod 87
 • Súdny dvor - Rozsudok C-411/10 -N69 : bod 87
 • Súdny dvor - Rozsudok C-411/10 -N78 : body 72, 88, 113
 • Súdny dvor - Rozsudok C-411/10 -N79 : body 72, 88, 114
 • Súdny dvor - Rozsudok C-411/10 -N80 : body 72, 88
 • Súdny dvor - Rozsudok C-411/10 -N81 : bod 73
 • Súdny dvor - Rozsudok C-411/10 -N82 : body 77, 118
 • Súdny dvor - Rozsudok C-411/10 -N84 : body 77, 118
 • Súdny dvor - Rozsudok C-239/14 : bod 110
 • Súdny dvor - Rozsudok C-695/15 : bod 45
 • Súdny dvor - Rozsudok C-578/16 : body 78, 79, 81, 83
 • Súdny dvor - Rozsudok C-578/16 -N59 : bod 71
 • Súdny dvor - Rozsudok C-578/16 -N60 : bod 75
 • Súdny dvor - Rozsudok C-578/16 -N67 : bod 71
 • Súdny dvor - Rozsudok C-578/16 -N68 : bod 71
 • Súdny dvor - Rozsudok C-578/16 -N71 : bod 78
 • Súdny dvor - Rozsudok C-578/16 -N93 : bod 80
 • Súdny dvor - Uznesenie C-36/17 : bod 63


Dátumy

Dátum podania návrhu na začatie konania

 • 23/05/2017

Dátum návrhov

 • 25/07/2018

Dátum pojednávania

Nedostupná informácia

Dátum vyhlásenia

19/03/2019


Odkazy

Uverejnenie v Úradnom vestníku

Rozsudok: Ú. v. C 187 z 03.06.2019 s.11

Návrh: Ú. v. C 309 z 18.09.2017 s.20

Mená účastníkov konania

Ibrahim

Poznámky právnej vedy

 1. Hillary, L.: Dublinverordening. Materiële deprivatie na vergunningverlening in andere lidstaat aanleiding voor niet toepassen wederzijds vertrouwensbeginsel, Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 2019 nº 18 p.01362-1363 (NL)Procesné analytické údaje

Pôvod prejudiciálnej otázky

Bundesverwaltungsgericht - Nemecko

Oblasť

 • priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
 • - Hraničné kontroly
 • - azylová politika

Konanie a výsledok

 • Návrh na začatie prejudiciálneho konania
 • Návrh na začatie prejudiciálneho konania : zastavenie konania

Rozhodovacie zloženie

grande chambre (Cour)

Sudca spravodajca

Ilešič

Generálny advokát

Wathelet

Jazyk(y) konania

 • nemčina

Jazyk(y) návrhov

 • francúzština