Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 7.8.2018

Hochtief AG vastaan Budapest Főváros Önkormányzata

Kúrian esittämä ennakkoratkaisupyyntö

Ennakkoratkaisupyyntö – Julkiset hankinnat – Muutoksenhakumenettelyt – Direktiivi 89/665/EY – Vahingonkorvauskanne – 2 artiklan 6 kohta – Kansallinen lainsäädäntö, jonka mukaan vahingonkorvauskanteet voidaan ottaa tutkittaviksi vain, jos hankintaviranomaisen päätös, josta vahingon väitetään aiheutuneen, on todettu sitä ennen lopullisella tavalla lainvastaiseksi – Kumoamisvaatimus – Välityslautakunnassa aiemmin esitetty vaatimus – Välityslautakunnan ratkaisujen tuomioistuinvalvonta – Kansallinen lainsäädäntö, jossa suljetaan pois sellaisten perusteiden esittäminen, joita ei ole esitetty välityslautakunnassa – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 47 artikla – Oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan – Tehokkuus- ja vastaavuusperiaatteet

Asia C-300/17


Sivun alkuun Asian asiakirjat
Asiakirja Päivämäärä Asianosaisten nimet Aihe Curia EUR-Lex
Tuomio (EYVL/EUVL)
14/09/2018 Hochtief
Tuomio
ECLI:EU:C:2018:635
07/08/2018 Hochtief
EUR-Lex-teksti EUR-Lex-teksti kahdella kielellä
Ratkaisuehdotukset
ECLI:EU:C:2018:405
07/06/2018 Hochtief
EUR-Lex-teksti EUR-Lex-teksti kahdella kielellä
Pyyntö (EYVL/EUVL)
28/07/2017 Hochtief
Katso pdf-tiedosto
Sivun alkuun Päätöksen tai asian juridinen analyysi

Oikeustapauskokoelma

julkaistu Sähköisessä oikeustapauskokoelmassa (Oikeustapauskokoelma)

Aihe

Tietoja ei ole saatavilla

Aiheenmukainen hakemisto

Tietoja ei ole saatavilla


Viittaukset oikeuskäytäntöön tai lainsäädäntöön

Perusteluissa viitataan

Tuomiolauselma

Tietoja ei ole saatavilla

Ratkaisuehdotukset


Päivämäärät

Sen asiakirjan toimittamisen päivämäärä, jolla asia saatetaan vireille tuomioistuimessa

  • 24/05/2017

Ratkaisuehdotuksen päivämäärä

  • 07/06/2018

Suullisen käsittelyn päivämäärä

Tietoja ei ole saatavilla

Julistamispäivä

07/08/2018


Lähteet

Julkaistu EYVL:ssä/EUVL:ssä

tuomio: EUVL C 352, 01.10.2018, s.11

Kannekirjelmä: EUVL C 269, 14.08.2017, s.4

Asianosaisten nimet

Hochtief

Oikeustapauskommentaarit

Tietoja ei ole saatavillaAnalyysin tulokset

Ennakkoratkaisupyynnön esittäjävaltio

Kúria - Unkari

Aihe

  • Sijoittautumisvapaus
  • Palvelujen tarjoamisen vapaus
  • Lainsäädännön lähentäminen

Oikeudenkäynti ja ratkaisu

  • Ennakkoratkaisupyyntö

Ratkaisukokoonpano

troisième chambre (Cour)

Esittelevä tuomari

Vilaras

Julkisasiamies

Wathelet'n

Oikeudenkäyntikieli/-kielet

  • unkari

Ratkaisuehdotuksen kieli/kielet

  • ranska