Uznesenie Súdneho dvora (tretia komora) z 25. januára 2007.

František Koval'ský proti Mesto Prešov a Dopravný podnik Mesta Prešov, a.s.

Návrh na začatie prejudiciálneho konania Krajský súd v Prešove - Slovensko.

Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - Vlastnícke právo - Energetické stavby umiestnené na súkromných pozemkoch bez poskytnutia náhrady vlastníkovi - Nedostatok právomoci Súdneho dvora.

Vec C-302/06.


Na začiatok strany Dokumenty veci
Dokument Dátum Mená účastníkov konania Oblasť Curia EUR-Lex
Uznesenie (Ú. v.)
14/04/2007 Koval'ský
Pozri dokumenty pdf
Uznesenie
ECLI:EU:C:2007:64
25/01/2007 Koval'ský
Text EUR-Lex Dvojjazyčný text EUR-Lex
Uznesenie (Informácia)
ECLI:EU:C:2007:64
25/01/2007 Koval'ský
Žiadosť (Ú. v.)
14/10/2006 Koval'ský
Pozri dokumenty pdf
Na začiatok strany Právna analýza rozhodnutia alebo veci

Zbierka judikatúry

2007 I-00011*

Pub somm

Predmet

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Krajský súd v Prešove (Slovensko) – Výklad článku 6 Zmluvy o EÚ ako aj článku 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd podpísaného v Paríži 20. marca 1952 – Vlastnícke právo – Vnútroštátna právna úprava umožňujúca zriadenie energetických stavieb na súkromných pozemkoch bez nároku na náhradu pre vlastníka

Schéma členenia

1.
A Právny poriadok Spoločenstva
  A-01 Zdroje práva Spoločenstva
    A-01.02 Všeobecné právne zásady
      A-01.02.01 Základné práva
        A-01.02.01.00 Všeobecné ustanovenia
B Európske spoločenstvo (EHS/ES)
  B-19 Súdne konania
    B-19.04 Návrh na začatie prejudiciálneho konania
      B-19.04.02 Právomoc Súdneho dvora


Citácie judikatúry alebo právnej úpravy

Odôvodnenia citujúce

Výrok

Nedostupná informácia

Návrhy

Nedostupná informácia


Dátumy

Dátum podania návrhu na začatie konania

  • 07/07/2006

Dátum návrhov

Nedostupná informácia

Dátum pojednávania

Nedostupná informácia

Dátum vyhlásenia

25/01/2007


Odkazy

Uverejnenie v Úradnom vestníku

Návrh: Ú. v. C 249 z 14.10.2006 s.2

Uznesenie: Ú. v. C 82 z 14.04.2007 s.11

Mená účastníkov konania

Koval'ský

Poznámky právnej vedy

  1. Mazák, J.: Uznesenie "Kovaľský", Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2007 p.32-34
  2. Bobek, M.: Soudní dvůr Evropských spelečenství: Koval´ský - Jsou plechové skříně v rámci práva Společenství?, Soudní rozhledy : mesícník ceské, zahranicní a evropské judikatury : nová soudní rozhodnutí vydávaná redakcí casopisu Právní rozhledy ve spoluprác jednotlivymi soudci 2007 p.404-407



Procesné analytické údaje

Pôvod prejudiciálnej otázky

Krajský súd v Prešove (Cour régionale de Prešov) - Slovensko

Oblasť

  • Zásady, ciele a úlohy Zmlúv
  • Základné práva
  • Medziinštitucionálne ustanovenia

Konanie a výsledok

  • Návrh na začatie prejudiciálneho konania : zamietnutie pre neprípustnosť

Rozhodovacie zloženie

troisième chambre (Cour)

Sudca spravodajca

Lõhmus

Generálny advokát

Bot

Jazyk(y) konania

  • Slovenčina

Jazyk(y) návrhov

    Nedostupná informácia