Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 16.2.2012

Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) vastaan Netlog NV

Rechtbank van eerste aanleg te Brusselin esittämä ennakkoratkaisupyyntö

Tietoyhteiskunta – Tekijänoikeus – Internet – Hosting-palvelun tarjoaja – Internetissä toimivan sosiaalisen verkoston alustalle tallennettujen tietojen käsittely – Kyseisten tietojen suodatusjärjestelmän käyttöönotto tekijänoikeutta loukkaavien tiedostojen saataville saattamisen estämiseksi – Yleistä velvollisuutta valvoa tallennettuja tietoja ei ole

Asia C-360/10


Sivun alkuun Asian asiakirjat
Asiakirja Päivämäärä Asianosaisten nimet Aihe Curia EUR-Lex
Tuomio (EYVL/EUVL)
16/03/2012 SABAM
Tuomio
ECLI:EU:C:2012:85
16/02/2012 SABAM
EUR-Lex-teksti EUR-Lex-teksti kahdella kielellä
Tuomio (tiivistelmä)
ECLI:EU:C:2012:85
16/02/2012 SABAM
Pyyntö (EYVL/EUVL)
23/10/2010 SABAM
Katso pdf-tiedosto
Sivun alkuun Päätöksen tai asian juridinen analyysi

Oikeustapauskokoelma

julkaistu Sähköisessä oikeustapauskokoelmassa (Oikeustapauskokoelma)

Aihe

Ennakkoratkaisupyyntö – Rechtbank van eerste aanleg te Brussel – Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY (EYVL L 167, s. 10), teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY (EYVL L 157, s. 45), yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24.10.1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY (EYVL L 281, s. 31), tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista 8.6.2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY (EYVL L 178, s. 1) (direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) ja henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla 12.7.2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/58/EY (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL L 201, s. 37) tulkinta – Internetin kautta kulkevien tietojen käsittely – Internet-yhteyden tarjoaja ottaa käyttöön sellaisen sähköisen viestinnän suodatusjärjestelmän abstraktisti ja ennaltaehkäisevästi, jonka avulla on tarkoitus tunnistaa kuluttaja, jonka oletetaan käyttävän tiedostoja, jotka loukkaavat tekijänoikeuksia tai lähioikeuksia – Kansallinen tuomioistuin soveltaa suhteellisuusperiaatetta viran puolesta – Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi – Yksityiselämän kunnioittamista koskeva oikeus – Ilmaisuvapaus

Aiheenmukainen hakemisto

1.
1 Euroopan unionin oikeusjärjestys
  1.04 Perusoikeudet
    1.04.03 Perusoikeudet
      1.04.03.08 Henkilötietojen suoja
1 Euroopan unionin oikeusjärjestys
  1.04 Perusoikeudet
    1.04.03 Perusoikeudet
      1.04.03.11 Sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus
4 Euroopan unionin sisäpolitiikka
  4.11 Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen
    4.11.01 Lähentämistoimenpiteet


Viittaukset oikeuskäytäntöön tai lainsäädäntöön

Perusteluissa viitataan

 • Euroopan unionin perusoikeuskirja (2007), 8 artikla : kohta 48
 • Euroopan unionin perusoikeuskirja (2007), 11 artikla : kohta 48
 • Euroopan unionin perusoikeuskirja (2007), 16 artikla : kohta 44
 • Euroopan unionin perusoikeuskirja (2007), 17 artikla -P2 : kohta 41
 • Direktiivi 95/46 : kohta 1, 25
 • Direktiivi 2000/31 : kohta 1, 25
 • Direktiivi 2000/31 -A12 : kohta 32
 • Direktiivi 2000/31 -A13 : kohta 32
 • Direktiivi 2000/31 -A14 : kohta 4, 27, 32
 • Direktiivi 2000/31 -A15 : kohta 5, 32
 • Direktiivi 2000/31 -A15P1 : kohta 33, 38
 • Direktiivi 2000/31 -C45 : kohta 3
 • Direktiivi 2000/31 -C47 : kohta 3
 • Direktiivi 2000/31 -C48 : kohta 3
 • Direktiivi 2001/29 : kohta 1, 25
 • Direktiivi 2001/29 -A03P1 : kohta 7
 • Direktiivi 2001/29 -A08 : kohta 8
 • Direktiivi 2001/29 -A08P3 : kohta 28, 30
 • Direktiivi 2001/29 -C16 : kohta 6, 32
 • Direktiivi 2001/29 -C59 : kohta 6
 • Direktiivi 2002/58 : kohta 1, 25
 • Direktiivi 2004/48 : kohta 1, 25
 • Direktiivi 2004/48 -A02P3 : kohta 10
 • Direktiivi 2004/48 -A02P3LA : kohta 32
 • Direktiivi 2004/48 -A03 : kohta 11, 34
 • Direktiivi 2004/48 -A03P1 : kohta 46
 • Direktiivi 2004/48 -A11L3 : kohta 12, 28, 30
 • Direktiivi 2004/48 -C23 : kohta 9
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-275/06 : kohta 42
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-70/10 : kohta 29 - 34, 37, 38, 41, 44, 46, 47, 49 - 51

Tuomiolauselma

 • Tulkitsee : Direktiivi 2000/31
 • Tulkitsee : Direktiivi 2001/29
 • Tulkitsee : Direktiivi 2004/48

Ratkaisuehdotukset

Tietoja ei ole saatavilla


Päivämäärät

Sen asiakirjan toimittamisen päivämäärä, jolla asia saatetaan vireille tuomioistuimessa

 • 19/07/2010

Ratkaisuehdotuksen päivämäärä

Tietoja ei ole saatavilla

Suullisen käsittelyn päivämäärä

Tietoja ei ole saatavilla

Julistamispäivä

16/02/2012


Lähteet

Julkaistu EYVL:ssä/EUVL:ssä

Kannekirjelmä: EUVL C 288, 23.10.2010, s.18

tuomio: EUVL C 98, 31.03.2012, s.6

Asianosaisten nimet

SABAM

Oikeustapauskommentaarit

 1. Dolhar, Žiga: Okno za filtriranje spletnih vsebin se vztrajno pripira, Pravna praksa 2012 nº 9 p.27-28 (SL)
 2. Metzger, Axel: Keine Pflicht für Betreiber sozialer Netzwerke zu umfassenden Überwachungs- und Filtersystemen, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2012 p.384-385 (DE)
 3. Costes, Lionel: Pas d'obligation pour l'exploitant d'un réseau social de mettre en place un système de filtrage, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2012 nº 80 p.23-24 (FR)
 4. Roux, Olivier: Le refus communautaire d'un réseau internet régulé par un filtrage général : les affaires Scarlet et Netlog, Revue de jurisprudence de droit des affaires 2012 nº 4 p.315-320 (FR)
 5. Meister, Marie: Internet, piratage et filtrage des communications électroniques, Europe 2012 Avril Comm. nº 4 p.26-27 (FR)
 6. Idot, Laurence: Dessins et modèles et action en contrefaçon, Europe 2012 Avril Comm. nº 4 p.27 (FR)
 7. Bäcker, Kerstin: Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht 2012 p.311-313 (DE)
 8. Zemann, Adolf: Unzulässigkeit eines Filtersystems nach rechtswidrigen Inhalten, Ecolex 2012 p.333 (DE)
 9. Solmecke, Christian ; Dam, Annika: EuGH: Verpflichtung sozialer Netzwerke zur Schaffung eines Filtersystems, Multimedia und Recht 2012 p.337-338 (DE)
 10. Dommering, E.J.: De zaak Scarlet/Sabam. Naar een horizontale integratie van het auteursrecht, AMI: Tijdschrift voor auteurs-, media & informatierecht 2012 p.49-53 (NL)
 11. Derieux, Emmanuel: Neutralité de l'internet: Fournisseurs d'hébergement. Impossible obligation générale mais possibles obligations particulières de surveillance et de filtrage, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2012 nº 81 p.6-9 (FR)
 12. Loljeeh, Rajendranuth: La Cour de justice confirme son opposition au filtrage généralisé sur Internet, Revue Lamy droit des affaires 2012 nº 71 p.71-72 (FR)
 13. Bellia, Marco ; Bellomo, Gaia Anna Maria ; Mazzoncini, Margherita: La responsabilità civile dell'Internet Service Provider per violazioni del diritto d'autore, Il diritto industriale 2012 p.346-362 (IT)
 14. Colangelo, Margherita: Internet e sistemi di filtraggio tra enforcement del diritto d'autore e tutela dei diritti fondamentali: un commento ai casi Scarlet e Netlog, La nuova giurisprudenza civile commentata 2012 p.580-588 (IT)
 15. Hugenholtz, P.B.: Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 480 (NL)
 16. Tréfigny, Pascale: Droit du numérique. Obligations et responsabilité du FAI, Recueil Le Dalloz 2012 p.2347-2348 (FR)
 17. Kulk, Stefan ; Zuiderveen Borgesius, Frederik: Filtering for copyright enforcement in Europe after the Sabam cases, European Intellectual Property Review 2012 p.791-795 (EN)
 18. Marino, Laure: Chronique de jurisprudence. Propriété littéraire et artistique. SABAM c/ Netlog : non au filtrage général sur internet, mais oui aux mesures mesurées !, Gazette du Palais 2012 nº 214 à 215 Jur. p.18-19 (FR)
 19. Tinç, Mehmet: L'Europe des libertés: revue d'actualité juridique 2012 nº 38 p.60-61 (FR)
 20. Dumitraşcu, Augustina: Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Hotărârea Curţii de Justiţie Europene din 16 februarie 2012, cauza nr. C-360/10, Curierul Judiciar 2012 p.313-314 (RO)
 21. : AIDA - Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo (Ed. Giuffrè-Milano) 2012 p.504-505 (IT)
 22. De Miguel Asensio, Pedro Alberto: Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea - Sentencia de 16 de febrero de 2012, Asunto C-360/10, Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) c. Netlog NV, Revista Jurídica de Catalunya 2012 nº 4 p.248-253 (ES)
 23. Spagnolo, Andrea: Bilanciamento tra diritto d'autore, libertà d'impresa e libertà fondamentali nella giurisprudenza recente della Corte di giustizia, Giurisprudenza di merito 2013 p.125-p.131 (IT)
 24. Spedicato, Giorgio: La limitazione dei diritti audiovisivi sportivi nella giurisprudenza della Corte di giustizia UE sui brevi estratti di cronaca, Giurisprudenza commerciale 2014 3/4 p.139-155 (IT)
 25. Caponi, Remo: La Corte costituzionale tedesca e la crisi dell'eurozona, Giornale di diritto amministrativo 2014 p.469-478 (IT)Analyysin tulokset

Ennakkoratkaisupyynnön esittäjävaltio

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel - Belgia

Aihe

 • Lainsäädännön lähentäminen
 • Sijoittautumisvapaus
 • Palvelujen tarjoamisen vapaus
 • Kuluttajansuoja
 • Tietosuoja

Oikeudenkäynti ja ratkaisu

 • Ennakkoratkaisupyyntö

Ratkaisukokoonpano

troisième chambre (Cour)

Esittelevä tuomari

Malenovský

Julkisasiamies

Cruz Villalónin

Oikeudenkäyntikieli/-kielet

 • hollanti

Ratkaisuehdotuksen kieli/kielet

  Tietoja ei ole saatavilla