Cargill Deutschland
Дело C-360/18
Нагоре Документи по делото
Нагоре Юридически анализ на решението или на делото

Сборник съдебна практика

Няма информация

Предмет

Няма информация

Систематично класифициране

Няма информация


Цитати от законодателството или от съдебната практика

Мотиви, цитиращи

Няма информация

Диспозитив

Няма информация

Заключение

Няма информация


Дати

Дата на подаване на документа за образуване на производството

  • 04/06/2018

Дата на заключението

Няма информация

Дата на съдебното заседание

02/05/2019

Дата на обявяването

Няма информация


Библиографски справки

Публикуване в Официален вестник

Искане: ОВ C 328 17.09.2018 г., стр.25

Име/наименование на страните

Cargill Deutschland

Коментари в доктрината

Няма информацияАналитични данни за производството

Произход на преюдициалното запитване

Finanzgericht Düsseldorf - Германия

Област

  • Селско стопанство и рибарство
  • - Захар

Производство и изход

  • Преюдициално запитване

Съдебен състав

Няма информация

Съдия докладчик

Няма информация

Генерален адвокат

Няма информация

Език/ци на производството

  • немски

Език/ци на заключението

    Няма информация