UPS Deutschland ym.
Asia C-374/18
Sivun alkuun Asian asiakirjat
Sivun alkuun Päätöksen tai asian juridinen analyysi

Oikeustapauskokoelma

Tietoja ei ole saatavilla

Aihe

Tietoja ei ole saatavilla

Aiheenmukainen hakemisto

Tietoja ei ole saatavilla


Viittaukset oikeuskäytäntöön tai lainsäädäntöön

Perusteluissa viitataan

Tietoja ei ole saatavilla

Tuomiolauselma

Tietoja ei ole saatavilla

Ratkaisuehdotukset

Tietoja ei ole saatavilla


Päivämäärät

Sen asiakirjan toimittamisen päivämäärä, jolla asia saatetaan vireille tuomioistuimessa

  • 07/06/2018

Ratkaisuehdotuksen päivämäärä

Tietoja ei ole saatavilla

Suullisen käsittelyn päivämäärä

Tietoja ei ole saatavilla

Julistamispäivä

Tietoja ei ole saatavilla


Lähteet

Julkaistu EYVL:ssä/EUVL:ssä

Kannekirjelmä: EUVL C 231, 02.07.2018, s.10

Asianosaisten nimet

UPS Deutschland ym.

Oikeustapauskommentaarit

Tietoja ei ole saatavillaAnalyysin tulokset

Ennakkoratkaisupyynnön esittäjävaltio

Landgericht Köln - Saksa

Aihe

  • Liikenne
  • Sosiaalipolitiikka
  • Sijoittautumisvapaus
  • Palvelujen tarjoamisen vapaus
  • Lainsäädännön lähentäminen

Oikeudenkäynti ja ratkaisu

  • Ennakkoratkaisupyyntö

Ratkaisukokoonpano

Tietoja ei ole saatavilla

Esittelevä tuomari

Tietoja ei ole saatavilla

Julkisasiamies

Tietoja ei ole saatavilla

Oikeudenkäyntikieli/-kielet

  • saksa

Ratkaisuehdotuksen kieli/kielet

    Tietoja ei ole saatavilla