Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 11. září 2014

Ministerstvo práce a sociálních věcí v. B.

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Nejvyšším správním soudem

Řízení o předběžné otázce – Sociální zabezpečení migrujících pracovníků – Nařízení (EHS) č. 1408/71 a nařízení (ES) č. 883/2004 – Použitelné vnitrostátní předpisy – Určení členského státu příslušného k poskytování rodinné dávky – Situace, kdy migrující pracovník a jeho rodina žijí v členském státě, kde se nachází střed jejich zájmů a kde byla pobírána rodinná dávka – Žádost o rodinnou dávku v členském státě původu po zániku nároku na dávky v členském státě bydliště – Vnitrostátní právní úprava členského státu původu, podle které se takové dávky poskytují osobám, které jsou v tomto státě hlášeny k trvalému pobytu

Věc C‑394/13


Na začátek stránky Dokumenty k věci
Dokument Datum Jména účastníků řízení Oblast Curia EUR-Lex
Rozsudek (Úř. věst.)
31/10/2014 B.
Viz dokumenty ve formátu pdf
Rozsudek
ECLI:EU:C:2014:2199
11/09/2014 B.
Text v databázi EUR-Lex Dvojjazyčné zobrazení textu v databázi EUR-Lex
Rozsudek (Shrnutí)
ECLI:EU:C:2014:2199
11/09/2014 B.
Žádost (Úř. věst.)
23/08/2013 B.
Viz dokumenty ve formátu pdf
Na začátek stránky Právní analýza rozhodnutí nebo věci

Sbírka soudních rozhodnutí

zveřejněný(á)(é) v elektronické Sbírce rozhodnutí (Sbírka rozhodnutí)

Předmět

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Nejvyšší správní soud – Výklad článku 76 nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečné činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství (Úř. věst. L 149, s. 2), ve znění změn, a článku 68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Úř. věst. L 166, s. 1), ve znění změn – Použitelné právní předpisy – Pravidla přednosti v případě souběhu – Určení státu příslušného k poskytnutí rodinné dávky – Situace, kdy migrující pracovník a jeho rodina žijí v členském státě, kde se nachází střed jejich zájmů a kde byla pobírána rodinná dávka – Žádost o rodinnou dávku v členském státě, jehož je daná osoba občanem, po zániku nároku na dávky v členském státě bydliště – Vnitrostátní právní úprava členského státu, jehož je daná osoba občanem, podle které se takové dávky poskytují osobám, které mají v tomto státě trvalý pobyt – Základ příslušnosti členského státu, jehož je daná osoba občanem – Pojem „pobyt“ podle vnitrostátního práva a podle unijního práva

Přehled systematického třídění

1.
3 Soudní agenda
  3.04 Řízení o předběžné otázce
    3.04.01 Předložení věci Soudnímu dvoru
      3.04.01.03 Výlučná pravomoc vnitrostátního soudu v oblasti předběžných otázek
3 Soudní agenda
  3.04 Řízení o předběžné otázce
    3.04.02 Pravomoc Soudního dvora
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.04 Volný pohyb osob a služeb
    4.04.05 Sociální zabezpečení
      4.04.05.01 Předpisy společné pro různé kategorie dávek
        4.04.05.01.09 Použitelné právní předpisy
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.04 Volný pohyb osob a služeb
    4.04.05 Sociální zabezpečení
      4.04.05.01 Předpisy společné pro různé kategorie dávek
        4.04.05.01.09 Použitelné právní předpisy


Citace judikatury nebo právních předpisů

Odůvodnění citující

 • SFEU, článek 267 : body 19, 21
 • Nařízení 1408/71 : body 2, 6, 8, 22, 23, 30, 35
 • Nařízení 1408/71 -A01 : bod 3
 • Nařízení 1408/71 -A13 : body 4, 27, 30, 33
 • Nařízení 1408/71 -A13P1 : bod 23
 • Nařízení 1408/71 -A13P2LA : bod 24
 • Nařízení 1408/71 -A13P2LF : bod 24
 • Nařízení 1408/71 -A14 : bod 4
 • Nařízení 1408/71 -A15 : bod 4
 • Nařízení 1408/71 -A16 : bod 4
 • Nařízení 1408/71 -A17 : bod 4
 • Nařízení 1408/71 -A01LH : bod 26
 • Nařízení 1408/71 -A73 : bod 5
 • Nařízení 1408/71 -A74 : bod 5
 • Nařízení 1408/71 -A76 : body 1, 5, 17
 • Nařízení 118/97 : bod 1
 • Nařízení 883/2004 : body 5, 6, 15, 17, 32, 33, 35, 36
 • Nařízení 883/2004 -A01 : bod 7
 • Nařízení 883/2004 -A11 : bod 33
 • Nařízení 883/2004 -A11P1 : bod 8
 • Nařízení 883/2004 -A11P3LE : body 8, 33
 • Nařízení 883/2004 -A12 : bod 8
 • Nařízení 883/2004 -A13 : bod 8
 • Nařízení 883/2004 -A14 : bod 8
 • Nařízení 883/2004 -A15 : bod 8
 • Nařízení 883/2004 -A16 : bod 8
 • Nařízení 883/2004 -A01LJ : bod 34
 • Nařízení 883/2004 -A87 : bod 1
 • Nařízení 883/2004 -A87P1 : bod 9
 • Nařízení 883/2004 -A87P3 : bod 9
 • Nařízení 883/2004 -A87P8 : bod 9
 • Nařízení 883/2004 -A91 : bod 6
 • Nařízení 592/2008 : bod 1
 • Nařízení 987/2009 : body 5, 6, 16, 17, 34
 • Nařízení 987/2009 -A11 : bod 10
 • Nařízení 987/2009 -A11P1 : bod 10
 • Nařízení 987/2009 -A87 : bod 17
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-334/95 : bod 21
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-275/96 : bod 24
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-90/97 : bod 26
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-589/10 : bod 34
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-611/10 : body 23, 28
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-612/10 : bod 23
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-361/11 : bod 21
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-300/13 : bod 19

Výrok

 • Vykládá : Nařízení 1408/71 -A13
 • Vykládá : Nařízení 883/2004 -A11

Stanovisko

Nedostupná informace


Data

Datum podání návrhu na zahájení řízení

 • 11/07/2013

Datum stanoviska

Nedostupná informace

Datum jednání

Nedostupná informace

Datum vyhlášení

11/09/2014


Odkazy

Vyhlášení v Úředním věstníku

Rozsudek: Úř. věst. C 409, 17.11.2014, s.16

Žádost: Úř. věst. C 260, 07.09.2013, s.36

Jména účastníků řízení

B.

Komentáře právní nauky

 1. Driguez, Laetitia: Retour sur la notion d'État de résidence, Europe 2014 Novembre nº 11 p.25-26 (FR)
 2. Reinhard, Hans-Joachim: Soziale Sicherheit: Wandererwerbstätige / Bezug von Familienleistung / Wohnmitgliedstaat, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2015 p.39-41 (DE)
 3. Vießmann, Thomas: Charaktertest für das EU-Koordinierungsrecht: Der „zu viel“ leistende Mitgliedstaat, Neue Zeitschrift für Sozialrecht 2015 p.687-694 (DE)Procesní analytické údaje

Původ předběžné otázky

Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême) - Česká republika

Oblast

 • Sociální zabezpečení

Uvedená ustanovení vnitrostátního práva

Nedostupná informace

Uvedená ustanovení mezinárodního práva

Nedostupná informace

Řízení a výsledek

 • Řízení o předběžné otázce

Soudní kolegium

neuvième chambre (Cour)

Soudce zpravodaj

Prechal

Generální advokát

Mengozzi

Jednací jazyk(y)

 • čeština

Jazyk(y) stanoviska

  Nedostupná informace