Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 28ης Μαρτίου 2019

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Αίτηση αναιρέσεως – Κρατικές ενισχύσεις – Ενισχύσεις που χορηγήθηκαν βάσει ορισμένων διατάξεων του τροποποιημένου γερμανικού νόμου περί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (νόμος EEG του 2012) – Ενίσχυση υπέρ των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας EEG και μειωμένη επιβάρυνση EEG για τους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας – Απόφαση που κηρύσσει τις ενισχύσεις εν μέρει μη συμβατές με την εσωτερική αγορά – Έννοια της “κρατικής ενισχύσεως” – Πλεονέκτημα – Κρατικοί πόροι – Δημόσιος έλεγχος των πόρων – Μέτρο εξομοιούμενο με φόρο καταναλώσεως ηλεκτρικής ενέργειας

Υπόθεση C-405/16 PΠάνω μέρος σελίδας Έγγραφα της υποθέσεως
Έγγραφο Ημερομηνία Ονόματα των διαδίκων Θεματική κατηγορία Curia EUR-Lex
Απόφαση (ΕΕ)
17/05/2019 Γερμανία κατά Επιτροπής
Απόφαση
ECLI:EU:C:2019:268
28/03/2019 Γερμανία κατά Επιτροπής
Κείμενο EUR-Lex Δίγλωσσο κείμενο EUR-Lex
Προσφυγή (ΕΕ)
19/08/2016 Γερμανία κατά Επιτροπής
Βλ. έγγραφα pdf
Πάνω μέρος σελίδας Νομική ανάλυση της αποφάσεως ή της υποθέσεως

Συλλογή της Νομολογίας

έχει δημοσιευθεί στην ψηφιακή Συλλογή (Γενική Συλλογή)

Αντικείμενο

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Σχέδιο συστηματικής κατατάξεως

Πληροφορία μη διαθέσιμη


Παραπομπές στη νομολογία ή τη νομοθεσία

Σκέψεις που παραθέτουν

Διατακτικό

Προτάσεις

Πληροφορία μη διαθέσιμη


Ημερομηνίες

Ημερομηνία καταθέσεως του εισαγωγικού της δίκης δικογράφου

 • 19/07/2016

Ημερομηνία των προτάσεων

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Ημερομηνία της επ’ακροατηρίου συζητήσεως

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Ημερομηνία δημοσιεύσεως

28/03/2019


Παραπομπές

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση: ΕΕ C 187 από 03.06.2019, σ.3

Εισαγωγή της υποθέσεως: ΕΕ C 326 από 05.09.2016, σ.18

Ονόματα των διαδίκων

Γερμανία κατά Επιτροπής

Επιστημονικός σχολιασμός

 1. Stöbener de Mora, Patricia Sarah: Förderung nach EEG nicht als staatliche Beihilfe qualifizierbar, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2019 p.626-634 (DE)
 2. Scholtka, Boris: Beihilferecht: Förderung nach EEG nicht als staatliche Beihilfe qualifizierbar, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2019 p.425-427 (DE)
 3. Frenz, Walter: Deutsche Ökostromförderung und Herausnahme energieintensiver Branchen von der EEG-Umlage keine Beihilfe, Deutsches Verwaltungsblatt 2019 p.693-703 (DE)Αναλυτικά στοιχεία της διαδικασίας

Δικαστήριο που υποβάλλει το προδικαστικό ερώτημα

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Θεματική κατηγορία

 • Ανταγωνισμός
 • - Κρατικές ενισχύσεις

Διαδικασία και αποτέλεσμα

 • Προσφυγή ακυρώσεως : αποδοχή του αιτήματος
 • Αναίρεση : αποδοχή του αιτήματος

Δικαστικός σχηματισμός

troisième chambre (Cour)

Εισηγητής δικαστής

Βηλαράς

Γενικός Εισαγγελέας

M. Campos Sánchez-Bordona

Γλώσσα(ες) διαδικασίας

 • γερμανική

Γλώσσα(ες) των προτάσεων

  Πληροφορία μη διαθέσιμη