Euroopa Kohtu otsus (neljas koda), 23. jaanuar 2014

Mattia Manzi ja Compagnia Naviera Orchestra versus Capitaneria di Porto di Genova

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Genova

Meretransport – Direktiiv 1999/32/EÜ – MARPOL 73/78 konventsioon – VI lisa – Laevade põhjustatud õhureostus – Liiniveol reisilaevad – Kruiisilaevad – Laevakütuse maksimaalne väävlisisaldus – Kehtivus

Kohtuasi C‑537/11


Lehekülje algusse Kohtuasja dokumendid
Dokument Kuupäev Poolte nimed Valdkond Curia EUR-Lex
Kohtuotsus (ELT)
14/03/2014 Manzi ja Compagnia Naviera Orchestra
Vt pdf-dokumente
Kohtuotsus
ECLI:EU:C:2014:19
23/01/2014 Manzi ja Compagnia Naviera Orchestra
EUR-Lexi tekst Kakskeelne EUR-Lexi tekst
Kohtuotsus (kokkuvõte)
ECLI:EU:C:2014:19
23/01/2014 Manzi ja Compagnia Naviera Orchestra
Taotlus (ELT)
02/12/2011 Manzi ja Compagnia Naviera Orchestra
Lehekülje algusse Kohtulahendi või kohtuasja juriidiline analüüs

Kohtulahendite kogumik

avaldatud elektroonilises kohtulahendite kogumikus (Üldine kohtulahendite kogumik)

Ese

Eelotsusetaotlus – Tribunale civile di Genova – Nõukogu 26. aprilli 1999. aasta direktiivi 1999/32/EÜ, mis käsitleb väävlisisalduse vähendamist teatavates vedelkütustes ja millega muudetakse direktiivi 93/12/EMÜ, artikli 4a, mis lisati direktiiviga 2005/33/EÜ (ELT L 191, lk 59), kehtivus – Liikmesriikide kohustuse võtta kõik vajalikud meetmed tagamaks, et liiniveoga liidu sadamatesse või sadamatest tegelevad reisilaevad ei kasutataks laevakütuseid, mille väävlisisaldus ületab 1,5 % massist, kooskõla rahvusvahelise konventsiooniga laevade põhjustatud merereostuse vältimise kohta („MARPOLi konventsioon”) – Sama direktiivi artikli 2 tõlgendamine – Mõiste „liinivedu” – Kõnealuse piirangu kohaldamine kruiisilaevade suhtes

Süstemaatiline liigitamine

1.
4 Euroopa Liidu sisepoliitika
  4.23 Keskkond, säästev areng ja kliima
3 Õiguskaitsevahendid
  3.04 Eelotsusetaotlused
    3.04.02 Euroopa Kohtu pädevus


Viited kohtupraktikale või õigusaktidele

Põhjenduses

 • ELL, artikkel 4 -P3L1 : punktid 36, 40, 41, 49
 • Direktiiv 1999/32 -A01P1 : punkt 8
 • Direktiiv 1999/32 -A02PT3 : punktid 1, 9, 10, 17, 18, 24, 31, 33, 35
 • Direktiiv 1999/32 -A03 : punkt 23
 • Direktiiv 1999/32 -A04BISP4 : punktid 1, 11, 17, 18, 35 - 38, 41, 42, 51, 53, 54
 • Direktiiv 1999/32 -C1 : punkt 7
 • Direktiiv 1999/32 -C3 : punkt 7
 • Direktiiv 1999/32 -C8 : punkt 7
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-308/06 : punktid 37, 45
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-386/08 : punktid 39, 48

Resolutsioonis

 • Tõlgendab : ELL, artikkel 4 -P3L1
 • Tõlgendab : Direktiiv 1999/32 -A02PT3
 • Tõlgendab : Direktiiv 1999/32 -A04BISP4

Kohtujuristi ettepanek

Teave puudub


Kuupäevad

Hagi/kaebuse esitamise kuupäev

 • 21/10/2011

Ettepaneku kuupäev

Teave puudub

Kohtuistungi kuupäev

Teave puudub

Kuulutamise kuupäev

23/01/2014


Viited muudes allikates

Avaldamine Euroopa Liidu Teatajas

Hagi/taotlus: -ELT C 370, 17.12.2011, lk20

kohtuotsus: -ELT C 93, 29.03.2014, lk3

Poolte nimed

Manzi ja Compagnia Naviera Orchestra

Kohtulahendite kommentaarid

 1. Roset, Sébastien: Pollution marine, Europe 2014 Mars Comm. nº 3 p.32-33 (FR)
 2. Nawrot, Justyna: Oddać cesarzowi co cesarskie? Narodziny polityki bezpieczeństwa morskiego UE. Uwagi na tle orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-537/11 MSC Orchestra, Gdańskie Studia Prawnicze 2017 p.461-474 (PL)Menetluse andmed

Eelotsuse küsimuse esitanud kohus

Tribunale di Genova - Itaalia

Valdkond

 • Õigusaktide ühtlustamine
 • Keskkond

Menetlus ja tulemus

 • Eelotsusetaotlus

Kohtukoosseis

quatrième chambre (Cour)

Ettekandja-kohtunik

Malenovský

Kohtujurist

Kokott'i

Kohtumenetluse keel(ed)

 • itaalia

Ettepaneku keel(ed)

  Teave puudub