Решение на Съда (десети състав) от 8 май 2019 г.

Mittetulundusühing Järvelaev срещу Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Преюдициално запитване, отправено от Riigikohus

Преюдициално запитване — Обща селскостопанска политика — Подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) — Регламент (ЕО) № 1698/2005 — Приложимост във времето — Член 72 — Продължителност на инвестиционни проекти — Съществена промяна на съфинансиран инвестиционен проект — Вещ, придобита чрез съфинансиран от ЕЗФРСР инвестиционен проект и отдадена под наем на трето лице от бенефициера на безвъзмездната помощ — Финансиране, управление и мониторинг на общата селскостопанска политика — Регламент (ЕС) № 1306/2013 — Членове 54 и 56 — Задължение на държавите членки да си възстановяват неправомерните плащания, произтичащи от нередност или небрежност — Понятие за нередност — Образуване на процедурата по възстановяване

Дело C-580/17


Нагоре Документи по делото
Документ Дата Име/наименование на страните Област Curia EUR-Lex
Решение (ОВ)
21/06/2019 Järvelaev
Съдебно решение
ECLI:EU:C:2019:391
08/05/2019 Järvelaev
Текст EUR-Lex Двуезичен текст EUR-Lex
Искане (ОВ)
17/11/2017 Järvelaev
Вж. pdf документи
Нагоре Юридически анализ на решението или на делото

Сборник съдебна практика

публикувано в Електронния сборник (Общ сборник)

Предмет

Няма информация

Систематично класифициране

Няма информация


Цитати от законодателството или от съдебната практика

Мотиви, цитиращи

 • Регламент 1260/1999 -A30P4 : точка 44
 • Регламент 1260/1999 -A30P4LA : точка 45
 • Регламент 1260/1999 -A30P4LB : точка 45
 • Регламент 1290/2005 -A31 : точка 40
 • Регламент 1290/2005 -A33 : точки 8, 17, 91
 • Регламент 1290/2005 -A33P1 : точки 1, 35, 36
 • Регламент 1698/2005 : точки 37, 38
 • Регламент 1698/2005 -A02 : точка 4
 • Регламент 1698/2005 -A02LH : точка 80
 • Регламент 1698/2005 -A61 : точка 55
 • Регламент 1698/2005 -A71P3 : точка 79
 • Регламент 1698/2005 -A72 : точки 1, 6, 35, 36, 42, 78, 79
 • Регламент 1698/2005 -A72P1 : точки 35, 46, 47, 61, 70 - 73, 75, 77, 80 - 82, 89, 92, 93
 • Регламент 1698/2005 -A72P1LA : точки 35, 43, 45, 52, 57, 59, 63, 66, 68, 74
 • Регламент 1698/2005 -A72P1LB : точки 35, 43, 45, 48, 74
 • Регламент 1698/2005 -A72P2 : точка 91
 • Регламент 1698/2005 -A72P3L : точка 76
 • Регламент 1698/2005 -A72P3L1 : точка 5
 • Регламент 1698/2005 -A74 : точки 7, 78
 • Регламент 1698/2005 -A74P1 : точки 63, 64, 76
 • Регламент 1698/2005 -A74P2 : точка 63
 • Регламент 1698/2005 -C61 : точка 3
 • Регламент 1698/2005 -C62 : точка 3
 • Регламент 1974/2006 -A48P1 : точки 9, 64
 • Регламент 1303/2013 -A71P1 : точки 1, 10, 35, 36
 • Регламент 1303/2013 -A71P1LB : точка 35
 • Регламент 1303/2013 -A71P1LC : точка 35
 • Регламент 1303/2013 -A152P1 : точка 11
 • Регламент 1305/2013 -A88 : точка 12
 • Регламент 1305/2013 -A88L2 : точка 38
 • Регламент 1306/2013 -A54 : точка 17
 • Регламент 1306/2013 -A54P1 : точки 13, 95
 • Регламент 1306/2013 -A56 : точки 1, 17, 35, 36, 42, 91, 98
 • Регламент 1306/2013 -A56L1 : точки 14, 83, 86, 90, 92, 94, 95
 • Регламент 1306/2013 -A119 : точки 15, 91
 • Регламент 1306/2013 -A119P1L2 : точка 40
 • Регламент 1306/2013 -A119P2 : точка 17
 • Регламент 1306/2013 -A121 : точка 16
 • Регламент 1306/2013 -A121P1L1 : точка 39
 • Регламент 1306/2013 -A121P1L2 : точка 39
 • Регламент 1306/2013 -A121P2 : точка 40
 • Регламент 1306/2013 -N3 : точки 17, 91
 • Съд на Европейските общности - Решение C-388/12 -N19 : точка 44
 • Съд на Европейските общности - Решение C-388/12 -N21 : точка 48
 • Съд на Европейските общности - Решение C-388/12 -N22 : точка 52
 • Съд на Европейските общности - Решение C-388/12 -N32 : точка 53
 • Съд на Европейските общности - Решение C-388/12 -N35 : точка 47
 • Съд на Европейските общности - Решение C-388/12 -N37 : точка 58

Диспозитив

 • Тълкува : Регламент 1698/2005
 • Тълкува : Регламент 1698/2005 -A72
 • Тълкува : Регламент 1698/2005 -A72P1
 • Тълкува : Регламент 1698/2005 -A72P1LA
 • Тълкува : Регламент 1698/2005 -A72P1LB
 • Тълкува : Регламент 1306/2013 -A56
 • Тълкува : Регламент 1306/2013 -A56L1

Заключение

Няма информация


Дати

Дата на подаване на документа за образуване на производството

 • 04/10/2017

Дата на заключението

Няма информация

Дата на съдебното заседание

Няма информация

Дата на обявяването

08/05/2019


Библиографски справки

Публикуване в Официален вестник

Искане: ОВ C 412 04.12.2017 г., стр.19

Име/наименование на страните

Järvelaev

Коментари в доктрината

Няма информацияАналитични данни за производството

Произход на преюдициалното запитване

Riigikohus - Естония

Област

 • Икономическо, социално и териториално сближаване
 • - Кохезионен фонд
 • - Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
 • Европейски социален фонд (ЕСФ)

Производство и изход

 • Преюдициално запитване
 • Преюдициално запитване : Липса на основание за произнасяне

Съдебен състав

dixième chambre (Cour)

Съдия докладчик

Levits

Генерален адвокат

Wathelet

Език/ци на производството

 • естонски

Език/ци на заключението

  Няма информация