Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 28. marca 2019

AS Tallinna Vesi proti Keskkonnaamet

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tallinna Ringkonnakohus

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Životné prostredie – Odpad – Smernica 2008/98/ES – Opätovné použitie a zhodnocovanie odpadu – Špecifické kritériá týkajúce sa stavu, keď čistiarenský kal prestáva byť po zhodnotení odpadom – Neexistencia kritérií vymedzených na úrovni Európskej únie alebo na vnútroštátnej úrovni

Vec C-60/18


Na začiatok strany Dokumenty veci
Dokument Dátum Mená účastníkov konania Oblasť Curia EUR-Lex
Rozsudok (Ú. v.)
17/05/2019 Tallinna Vesi
Rozsudok
ECLI:EU:C:2019:264
28/03/2019 Tallinna Vesi
Text EUR-Lex Dvojjazyčný text EUR-Lex
Návrhy
ECLI:EU:C:2018:969
29/11/2018 Tallinna Vesi
Text EUR-Lex Dvojjazyčný text EUR-Lex
Žiadosť (Ú. v.)
06/04/2018 Tallinna Vesi
Pozri dokumenty pdf
Na začiatok strany Právna analýza rozhodnutia alebo veci

Zbierka judikatúry

uverejnený(é) v Elektronickej zbierke (Všeobecná zbierka)

Predmet

Nedostupná informácia

Schéma členenia

1.
4 Vnútorná politika Európskej únie
  4.23 Životné prostredie, trvalo udržateľný rozvoj a klíma


Citácie judikatúry alebo právnej úpravy

Odôvodnenia citujúce

 • ZFEÚ, článok 191 -P2 : bod 5
 • Smernica 98/34 : body 8, 21, 24
 • Smernica 98/48 : body 8, 21, 24
 • Smernica 2006/12 : bod 3
 • Smernica 2008/98 : bod 16
 • Smernica 2008/98 -A03PT1 : body 6, 18, 29
 • Smernica 2008/98 -A04 : bod 27
 • Smernica 2008/98 -A04P1 : bod 7
 • Smernica 2008/98 -A06 : bod 8
 • Smernica 2008/98 -A06P1 : bod 29
 • Smernica 2008/98 -A06P1L1 : bod 19
 • Smernica 2008/98 -A06P2 : body 9, 13, 20
 • Smernica 2008/98 -A06P4 : body 1, 16, 17, 21, 23 - 25, 30, 31
 • Smernica 2008/98 -C1 : bod 3
 • Smernica 2008/98 -C8 : bod 27
 • Smernica 2008/98 -C28 : bod 4
 • Smernica 2008/98 -C29 : body 4, 27
 • Smernica 2008/98 -C30 : bod 5
 • Súdny dvor - Rozsudok C-358/11 -N55 : bod 29

Výrok

 • Vykladá : Smernica 2008/98 -A06P4

Návrhy

 • Charta základných práv EÚ (2007), článok 16 : bod 44
 • Charta základných práv EÚ (2007), článok 17 : bod 44
 • ZFEÚ, článok 193 : body 25, 43, 45
 • Smernica 86/278 : bod 19
 • Smernica 91/271 : bod 19
 • Smernica 98/34 : body 6, 49
 • Smernica 2008/98 : bod 1
 • Smernica 2008/98 -A02P2LA : bod 19
 • Smernica 2008/98 -A03PT1 : body 4, 6, 30, 39, 52, 55
 • Smernica 2008/98 -A03PT2 : bod 6
 • Smernica 2008/98 -A04 : body 33, 34, 36, 42, 44
 • Smernica 2008/98 -A04P1 : bod 5
 • Smernica 2008/98 -A06 : body 6, 8, 27, 30
 • Smernica 2008/98 -A06P1 : body 20, 28, 37, 42
 • Smernica 2008/98 -A06P1PT1 : bod 9
 • Smernica 2008/98 -A06P1PT2 : bod 9
 • Smernica 2008/98 -A06P1PT3 : bod 9
 • Smernica 2008/98 -A06P1PT4 : bod 9
 • Smernica 2008/98 -A06P2 : body 9, 42
 • Smernica 2008/98 -A06P4 : body 17, 20 - 24, 29, 30, 37, 41, 43, 44, 47 - 49, 55
 • Smernica 2008/98 -A10 : bod 42
 • Smernica 2008/98 -A13 : body 7, 33, 34, 36
 • Smernica 2008/98 -A15P1 : bod 33
 • Smernica 2008/98 -C29 : bod 44
 • Smernica 2008/98 -N2 : body 1, 42
 • Smernica 2008/98 -N3 : bod 1
 • Nariadenie 1137/2008 : bod 19
 • Nariadenie 219/2009 : bod 19
 • Nariadenie 1357/2014 : bod 1
 • Smernica 2015/1127 : bod 1
 • Smernica 2015/1535 : bod 49
 • Smernica 2018/851 : bod 1
 • Súdny dvor - Rozsudok C-206/88 : bod 1
 • Súdny dvor - Rozsudok C-269/90 -N13 : bod 46
 • Súdny dvor - Rozsudok C-102/97 : bod 35
 • Súdny dvor - Rozsudok C-120/97 -N34 : bod 46
 • Súdny dvor - Rozsudok C-120/97 -N35 : bod 46
 • Súdny dvor - Rozsudok C-365/97 -N66 : bod 46
 • Súdny dvor - Rozsudok C-365/97 -N67 : bod 46
 • Súdny dvor - Rozsudok C-418/97 : bod 1
 • Súdny dvor - Rozsudok C-209/98 : bod 35
 • Súdny dvor - Rozsudok C-444/00 -N75 : bod 38
 • Súdny dvor - Rozsudok C-236/01 -N135 : bod 46
 • Súdny dvor - Rozsudok C-277/02 -N45 : body 42, 46
 • Súdny dvor - Rozsudok C-277/02 -N46 : bod 42
 • Súdny dvor - Rozsudok C-420/02 -N21 : bod 46
 • Súdny dvor - Rozsudok C-457/02 -N52 : bod 38
 • Súdny dvor - Rozsudok C-211/03 -N76 : bod 46
 • Súdny dvor - Rozsudok C-211/03 -N78 : bod 46
 • Súdny dvor - Rozsudok C-252/05 : bod 19
 • Súdny dvor - Rozsudok C-263/05 -N40 : bod 30
 • Súdny dvor - Rozsudok C-361/05 -N20 : bod 50
 • Súdny dvor - Rozsudok C-317/07 -N35 : bod 38
 • Súdny dvor - Rozsudok C-317/07 -N36 : bod 38
 • Súdny dvor - Rozsudok C-387/07 -N25 : bod 46
 • Súdny dvor - Rozsudok C-405/07 -N54 : bod 46
 • Súdny dvor - Rozsudok C-405/07 -N56 : bod 46
 • Súdny dvor - Rozsudok C-379/08 -N60 : bod 46
 • Súdny dvor - Rozsudok C-379/08 -N61 : bod 46
 • Súdny dvor - Rozsudok C-37/09 -N37 : bod 50
 • Súdny dvor - Rozsudok C-209/09 -N20 : bod 38
 • Súdny dvor - Rozsudok C-209/09 -N21 : bod 38
 • Súdny dvor - Rozsudok C-358/11 -N55 : bod 20
 • Súdny dvor - Rozsudok C-358/11 -N57 : body 30, 37
 • Súdny dvor - Rozsudok C-358/11 -N60 : bod 39
 • Súdny dvor - Rozsudok C-241/12 -N40 : bod 30
 • Súdny dvor - Rozsudok C-62/14 -N69 : bod 46
 • Súdny dvor - Rozsudok C-147/15 -N45 : bod 46
 • Súdny dvor - Rozsudok C-78/16 -N49 : bod 46
 • Súdny dvor - Rozsudok C-129/16 -N61 : bod 45


Dátumy

Dátum podania návrhu na začatie konania

 • 31/01/2018

Dátum návrhov

 • 29/11/2018

Dátum pojednávania

Nedostupná informácia

Dátum vyhlásenia

28/03/2019


Odkazy

Uverejnenie v Úradnom vestníku

Rozsudok: Ú. v. C 187 z 03.06.2019 s.24

Návrh: Ú. v. C 142 z 23.04.2018 s.32

Mená účastníkov konania

Tallinna Vesi

Poznámky právnej vedy

Nedostupná informáciaProcesné analytické údaje

Pôvod prejudiciálnej otázky

Tallinna Ringkonnakohus - Estónsko

Oblasť

 • Životné prostredie
 • - Odpad

Konanie a výsledok

 • Návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rozhodovacie zloženie

deuxième chambre (Cour)

Sudca spravodajca

Arabadžiev

Generálny advokát

Kokott

Jazyk(y) konania

 • estónčina

Jazyk(y) návrhov

 • nemčina