Domstolens beslut (stora avdelningen) den 7 maj 2013.

Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson.

Begäran om förhandsavgörande: Haparanda tingsrätt - Sverige.

Rättelse av dom.

Mål C-617/10 REC.


Gå till toppen av sidan Dokument i målet
Dokument Datum Parternas namn Ämnesområde Curia EUR-Lex
Beslut
ECLI:EU:C:2013:280
07/05/2013 Åkerberg Fransson
Visa texten i EUR-Lex Visa texten i EUR-Lex på två språk
Dom (EUT)
05/04/2013 Åkerberg Fransson
Visa texten i pdf-format
Dom
ECLI:EU:C:2013:105
26/02/2013 Åkerberg Fransson
Visa texten i EUR-Lex Visa texten i EUR-Lex på två språk
Dom i mål (Sammanfattning)
ECLI:EU:C:2013:105
26/02/2013 Åkerberg Fransson
Förslag till avgörande
ECLI:EU:C:2012:340
12/06/2012 Åkerberg Fransson
Visa texten i EUR-Lex Visa texten i EUR-Lex på två språk
Ansökan (EUT)
05/03/2011 Åkerberg Fransson
Visa texten i pdf-format
Gå till toppen av sidan Rättslig analys av avgörandet eller av målet

Rättsfallssamlingen

ännu inte publicerat (Rättsfallssamlingens allmänna del)

Saken

Begäran om förhandsavgörande – Haparanda tingsrätt – Tolkning av artiklarna 6 FEU och 50 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna – Nationell rättspraxis enligt vilken det krävs klart stöd i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna eller Europadomstolens praxis för att åsidosätta nationella bestämmelser som kan strida mot principen ne bis in idem – Nationell lagstiftning enligt vilken ett och samma handlande i strid med skatterätten kan leda till påföljd dels administrativt genom påförande av ett skattetillägg, dels straffrättsligt planet genom utdömande av fängelsestraff – Fråga huruvida ett nationellt system som omfattar två separata förfaranden för påföljd för ett och samma otillåtna handlande är förenligt med principen ne bis in idem

Systematisk klassificeringsindelning

Uppgift saknas


Hänvisningar till rättspraxis och lagstiftning

I domskälen hänvisas till

Domslut

Uppgift saknas

Förslag till avgörande

Uppgift saknas


Datum

Dag då ansökan ingavs

  • 27/12/2010

Dag för förslag till avgörande

Uppgift saknas

Dag för förhandlingen

Uppgift saknas

Dag för meddelande av avgörandet

07/05/2013


Hänvisningar

Offentliggörande i EUT

Uppgift saknas

Parternas namn

Åkerberg Fransson

Kommentarer i doktrinen

Uppgift saknasAnalytiska upplysningar om förfarandet

Begäran om förhandsavgörande kommer från

Haparanda tingsrätt - Sverige

Ämnesområde

  • Grundläggande rättigheter
  • - Stadgan om de grundläggande rättigheterna
  • - Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna

Nationella bestämmelser som avses

Skattebrottslag (1971:69), 2 § och 4 § Taxeringslag (1990:324), 5 kapitlet, 1 §, 4 § och 15 §

Internationella bestämmelser som avses

Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, protocole nº 7 (22/11/1984), art. 4, du protocole nº 7

Förfarande och resultat

  • Begäran om förhandsavgörande

Dömande sammansättning

grande chambre (Cour)

Referent

Safjan

Generaladvokat

Cruz Villalón

Rättegångsspråk

  • svenska

Språk som förslaget till avgörande är avfattat på

    Uppgift saknas