Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 24 czerwca 2019 r.

Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Artykuł 19 ust. 1 akapit drugi TUE – Praworządność – Skuteczna ochrona sądowa w dziedzinach objętych prawem Unii – Zasady nieusuwalności i niezawisłości sędziów – Obniżenie wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego – Zastosowanie do urzędujących sędziów – Możliwość dalszego zajmowania stanowiska sędziowskiego po ukończeniu tego wieku uzależniona od uzyskania zgody stanowiącej dyskrecjonalną decyzję Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Sprawa C-619/18


Góra strony Dokumenty dotyczące sprawy
Dokument Data Oznaczenia stron Dziedzina Curia EUR-Lex
Wyrok (Dz.U.)
02/08/2019 Komisja przeciwko Polsce (Indépendance de la Cour suprême)
Postanowienie
ECLI:EU:C:2019:615
11/07/2019 Komisja przeciwko Polsce (Indépendance de la Cour suprême)
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex dwujęzyczny
Postanowienie
ECLI:EU:C:2019:575
02/07/2019 Komisja przeciwko Polsce (Indépendance de la Cour suprême)
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex dwujęzyczny
Wyrok
ECLI:EU:C:2019:531
24/06/2019 Komisja przeciwko Polsce (Indépendance de la Cour suprême)
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex dwujęzyczny
Streszczenie
ECLI:EU:C:2019:531
24/06/2019 Komisja przeciwko Polsce (Indépendance de la Cour suprême)
Opinia
ECLI:EU:C:2019:325
11/04/2019 Komisja przeciwko Polsce (Indépendance de la Cour suprême)
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex dwujęzyczny
Postanowienie
ECLI:EU:C:2018:1021
17/12/2018 Komisja przeciwko Polsce (Indépendance de la Cour suprême)
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex dwujęzyczny
Postanowienie (Streszczenie)
ECLI:EU:C:2018:1021
17/12/2018 Komisja przeciwko Polsce (Indépendance de la Cour suprême)
Postanowienie
ECLI:EU:C:2018:910
15/11/2018 Komisja przeciwko Polsce (Indépendance de la Cour suprême)
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex dwujęzyczny
Postanowienie (Streszczenie)
ECLI:EU:C:2018:910
15/11/2018 Komisja przeciwko Polsce (Indépendance de la Cour suprême)
Skarga (Dz.U.)
09/11/2018 Komisja przeciwko Polsce (Indépendance de la Cour suprême)
Postanowienie
ECLI:EU:C:2018:852
19/10/2018 Komisja przeciwko Polsce (Indépendance de la Cour suprême)
Góra strony Analiza prawna orzeczenia lub sprawy

Zbiór Orzeczeń

opublikowany (- ne) w elektronicznym Zbiorze Orzeczeń (Zbiór Orzeczeń - część ogólna)

Przedmiot

Informacja niedostępna

Plan klasyfikacji systematycznej

Informacja niedostępna


Cytaty z orzecznictwa lub prawodawstwa

Uzasadnienie

Sentencja

 • Dotyczy : TUE, artykuł 19 -P1L2

Opinia


Daty

Data złożenia dokumentu wszczynającego postępowanie

 • 02/10/2018

Data opinii

 • 11/04/2019

Data rozprawy

Informacja niedostępna

Data ogłoszenia

24/06/2019


Odesłania

Publikacja w Dzienniku Urzędowym

Wyrok: Dz.U. C 280 od 19.08.2019, str.9

Wniosek: Dz.U. C 427 od 26.11.2018, str.30

Oznaczenia stron

Komisja przeciwko Polsce (Indépendance de la Cour suprême)

Komentarze doktryny

 1. Tranquilli, Sabrina: Diritti fondamentali (autonomia della magistratura, principio di effetività della tutela giurisdizionale), Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2018 p.909-913 (IT)
 2. Kmieciak, Zbigniew: Ochrona tymczasowa w sprawie ze skargi Komisji przeciwko Polsce dotyczącej przepisów ustawy obniżającej wiek przejścia w stan spoczynku sędziów SN. Glosa do postanowienia TSUE z 19.10.2018 r., C-619/18 R*, Państwo i Prawo 2019 Vol. 1 p.143-150 (PL)
 3. Pauliat, Hélène: Abaissement de l'âge de la retraite des magistrats: une atteinte à l'indépendance de la justice reconnue en Pologne, La Semaine Juridique - édition générale 2019 nº 29 p.1424-1428 (FR)
 4. Klatt, Matthias K.: Herabsetzung des Ruhestandsalters für Richter in Polen, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2019 N°15 p.1109-1118 (DE)
 5. Sagaert, Vincent ; Scheers, Dirk: Het Hof van Justitie waakt over de rechtsstaat, Rechtskundig weekblad 2019-20 p.162 (NL)
 6. Kaya, B.: C-619/18, Jurisprudentie bestuursrecht 2019 nº 26 (NL)
 7. Świątkowski, Andrzej Marian: Materialnoprawne rozważania na temat nieusuwalności z powodu wieku sędziów Sądu Najwyższego w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, Przegląd Sadowy : czasopismo poświęcone prawnym zagadnieniom wymiaru sprawiedliwości 2019 N°9 p.7-22 (PL)
 8. Filipek, Paweł: Nieusuwalność sędziów i granice kompetencji państwa członkowskiego do regulowania krajowego wymiaru sprawiedliwości, Europejski Przegląd Sądowy 2019 Vol. 12 p.4-14 (PL)
 9. Taborowski, Maciej: Regulacje dotyczące stanu spoczynku jako narzędzie służące odsunięciu określonej grupy sędziów od pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego, Europejski Przegląd Sądowy 2019 Vol. 12 p.15-25 (PL)
 10. Gremmelprez, Femke: Het arrest Europese Commissie/Polen (C-619/18): de verdere ontplooiing van de juridis route in de handhaving van het rechtsstaatsbeginsel, S.E.W. : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2020 p.143-149 (NL)Analityczne dane proceduralne

Pochodzenie pytania prejudycjalnego

Informacja niedostępna

Dziedzina

 • Zasady, cele i zadania określone w traktatach
 • Przepisy instytucjonalne
 • Prawa podstawowe
 • - Karta praw podstawowych

Relewantne przepisy prawa krajowego

Informacja niedostępna

Relewantne przepisy prawa międzynarodowego

Informacja niedostępna

Procedura i wynik

 • Skarga o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom : uzyskanie

Skład orzekający

grande chambre (Cour)

Sędzia sprawozdawca

Prechal

Rzecznik generalny

Tanchev

Język(i) postępowania

 • polski

Język(i) opinii

 • angielski