Διάταξη του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 17ης Δεκεμβρίου 2018

Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατία της Πολωνίας

Ασφαλιστικά μέτρα – Άρθρο 279 ΣΛΕΕ – Αίτηση λήψεως προσωρινών μέτρων – Άρθρο 19, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, ΣΕΕ – Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Άρθρο 47 – Αποτελεσματική δικαστική προστασία – Ανεξαρτησία των δικαστών

Υπόθεση C-619/18 R


Πάνω μέρος σελίδας Έγγραφα της υποθέσεως
Έγγραφο Ημερομηνία Ονόματα των διαδίκων Θεματική κατηγορία Curia EUR-Lex
Απόφαση
ECLI:EU:C:2019:531
24/06/2019 Επιτροπή κατά Πολωνίας
Κείμενο EUR-Lex Δίγλωσσο κείμενο EUR-Lex
Προτάσεις
ECLI:EU:C:2019:325
11/04/2019 Επιτροπή κατά Πολωνίας
Κείμενο EUR-Lex Δίγλωσσο κείμενο EUR-Lex
Διάταξη
ECLI:EU:C:2018:1021
17/12/2018 Επιτροπή κατά Πολωνίας
Κείμενο EUR-Lex Δίγλωσσο κείμενο EUR-Lex
Διάταξη (Περίληψη)
ECLI:EU:C:2018:1021
17/12/2018 Επιτροπή κατά Πολωνίας
Διάταξη
ECLI:EU:C:2018:910
15/11/2018 Επιτροπή κατά Πολωνίας
Κείμενο EUR-Lex Δίγλωσσο κείμενο EUR-Lex
Διάταξη (Περίληψη)
ECLI:EU:C:2018:910
15/11/2018 Επιτροπή κατά Πολωνίας
Προσφυγή (ΕΕ)
09/11/2018 Επιτροπή κατά Πολωνίας
Διάταξη
ECLI:EU:C:2018:852
19/10/2018 Επιτροπή κατά Πολωνίας
Πάνω μέρος σελίδας Νομική ανάλυση της αποφάσεως ή της υποθέσεως

Συλλογή της Νομολογίας

δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη (Γενική Συλλογή)

Αντικείμενο

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Σχέδιο συστηματικής κατατάξεως

1.
3 Δικαστικές διαφορές
  3.07 Ασφαλιστικά μέτρα
    3.07.02 Προϋποθέσεις χορηγήσεως
1 Η έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  1.04 Θεμελιώδη δικαιώματα
    1.04.03 Θεμελιώδη δικαιώματα
      1.04.03.47 Δικαίωμα αποτελεσματικής ένδικης προστασίας και πρόσβασης σε αμερόληπτο δικαστήριο
3 Δικαστικές διαφορές
  3.07 Ασφαλιστικά μέτρα
    3.07.02 Προϋποθέσεις χορηγήσεως
1 Η έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  1.04 Θεμελιώδη δικαιώματα
    1.04.03 Θεμελιώδη δικαιώματα
      1.04.03.47 Δικαίωμα αποτελεσματικής ένδικης προστασίας και πρόσβασης σε αμερόληπτο δικαστήριο
3 Δικαστικές διαφορές
  3.07 Ασφαλιστικά μέτρα
    3.07.02 Προϋποθέσεις χορηγήσεως
1 Η έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  1.04 Θεμελιώδη δικαιώματα
    1.04.03 Θεμελιώδη δικαιώματα
      1.04.03.47 Δικαίωμα αποτελεσματικής ένδικης προστασίας και πρόσβασης σε αμερόληπτο δικαστήριο
3 Δικαστικές διαφορές
  3.07 Ασφαλιστικά μέτρα
    3.07.02 Προϋποθέσεις χορηγήσεως
3 Δικαστικές διαφορές
  3.01 Προσφυγή λόγω παραβάσεως
    3.01.03 Μέσα άμυνας


Παραπομπές στη νομολογία ή τη νομοθεσία

Σκέψεις που παραθέτουν

Διατακτικό

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Προτάσεις

Πληροφορία μη διαθέσιμη


Ημερομηνίες

Ημερομηνία καταθέσεως του εισαγωγικού της δίκης δικογράφου

  • 02/10/2018

Ημερομηνία των προτάσεων

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Ημερομηνία της επ’ακροατηρίου συζητήσεως

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Ημερομηνία δημοσιεύσεως

17/12/2018


Παραπομπές

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Ονόματα των διαδίκων

Επιτροπή κατά Πολωνίας

Επιστημονικός σχολιασμός

Πληροφορία μη διαθέσιμηΑναλυτικά στοιχεία της διαδικασίας

Δικαστήριο που υποβάλλει το προδικαστικό ερώτημα

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Θεματική κατηγορία

  • Αρχές, σκοποί και αποστολή των Συνθηκών
  • Θεσμικές διατάξεις
  • Θεμελιώδη δικαιώματα
  • - Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

Διαδικασία και αποτέλεσμα

  • Προσφυγή λόγω παραβάσεως
  • Αίτηση αναστολής εκτελέσεως ή αίτηση λήψεως προσωρινών μέτρων : αποδοχή του αιτήματος

Δικαστικός σχηματισμός

grande chambre (Cour)

Εισηγητής δικαστής

Silva de Lapuerta

Γενικός Εισαγγελέας

Wathelet

Γλώσσα(ες) διαδικασίας

  • πολωνικά

Γλώσσα(ες) των προτάσεων

    Πληροφορία μη διαθέσιμη