Interseroh
Дело C-654/18
Нагоре Документи по делото
Документ Дата Име/наименование на страните Област Curia EUR-Lex
Искане (ОВ)
11/01/2019 Interseroh
Преюдициално запитване
18/10/2018 Interseroh
Нагоре Юридически анализ на решението или на делото

Сборник съдебна практика

Няма информация

Предмет

Няма информация

Систематично класифициране

Няма информация


Цитати от законодателството или от съдебната практика

Мотиви, цитиращи

Няма информация

Диспозитив

Няма информация

Заключение

Няма информация


Дати

Дата на подаване на документа за образуване на производството

  • 18/10/2018

Дата на заключението

Няма информация

Дата на съдебното заседание

18/09/2019

Дата на обявяването

Няма информация


Библиографски справки

Публикуване в Официален вестник

Искане: ОВ C 35 28.01.2019 г., стр.8

Име/наименование на страните

Interseroh

Коментари в доктрината

Няма информацияАналитични данни за производството

Произход на преюдициалното запитване

Verwaltungsgericht Stuttgart - Германия

Област

  • Околна среда
  • - Отпадъци

Посочени разпоредби на националното право

Няма информация

Посочени разпоредби на международното право

Няма информация

Производство и изход

  • Преюдициално запитване

Съдебен състав

Няма информация

Съдия докладчик

Няма информация

Генерален адвокат

Няма информация

Език/ци на производството

  • немски

Език/ци на заключението

    Няма информация