Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 12.9.2019

TestBioTech eV ym. vastaan Euroopan komissio

Muutoksenhaku – Ympäristö – Muuntogeeniset tuotteet – Muuntogeenistä soijaa MON 87701 × MON 89788 sisältävien tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta annettu komission päätös – Asetus (EY) N:o 1367/2006 – 10 artiklan 1 kohta – Yleisön osallistumista ympäristöalan päätöksentekomenettelyyn koskevien säännösten nojalla tehdyn päätöksen sisäistä uudelleentarkastelua koskeva pyyntö – Pyynnön hylkääminen

Asia C-82/17 PSivun alkuun Asian asiakirjat
Asiakirja Päivämäärä Asianosaisten nimet Aihe Curia EUR-Lex
Tuomio
ECLI:EU:C:2019:719
12/09/2019 TestBioTech ym. v. komissio
EUR-Lex-teksti EUR-Lex-teksti kahdella kielellä
Ratkaisuehdotukset
ECLI:EU:C:2018:837
17/10/2018 TestBioTech ym. v. komissio
EUR-Lex-teksti EUR-Lex-teksti kahdella kielellä
Kanne (EYVL/EUVL)
07/04/2017 TestBioTech ym. v. komissio
Katso pdf-tiedosto
Sivun alkuun Päätöksen tai asian juridinen analyysi

Oikeustapauskokoelma

julkaistu Sähköisessä oikeustapauskokoelmassa (Oikeustapauskokoelma)

Aihe

Tietoja ei ole saatavilla

Aiheenmukainen hakemisto

Tietoja ei ole saatavilla


Viittaukset oikeuskäytäntöön tai lainsäädäntöön

Perusteluissa viitataan

 • SEUT - Pöytäkirja nro 3 -A21 : kohta 44
 • SEUT - Pöytäkirja nro 3 -A58L1 : kohta 42
 • SEUT artikla 256 : kohta 42
 • SEUT artikla 296 -L2 : kohta 90
 • Direktiivi 91/414 : kohta 25
 • Asetus 1829/2003 : kohta 11, 13, 16, 25, 30, 49, 75, 86, 88, 102, 107
 • Asetus 1829/2003 -A05P3LF : kohta 4, 97
 • Asetus 1829/2003 -A05P8 : kohta 3
 • Asetus 1829/2003 -A13P2LA : kohta 4, 97
 • Asetus 1829/2003 -A13P3 : kohta 4, 97
 • Asetus 1829/2003 -A14 : kohta 102
 • Asetus 1829/2003 -A16 : kohta 102, 106
 • Asetus 1829/2003 -A16P1LA : kohta 5, 106
 • Asetus 1829/2003 -A17P8 : kohta 3, 78
 • Asetus 1829/2003 -C6 : kohta 2, 88, 96
 • Asetus 396/2005 : kohta 25, 30, 101, 102, 107
 • Asetus 1367/2006 : kohta 33
 • Asetus 1367/2006 -A02P1LG : kohta 7, 66
 • Asetus 1367/2006 -A05P8 : kohta 78
 • Asetus 1367/2006 -A10 : kohta 8, 15, 32, 38, 62, 80, 82
 • Asetus 1367/2006 -A10P1 : kohta 22, 34, 37, 39, 66
 • Asetus 1367/2006 -A11 : kohta 37
 • Asetus 1367/2006 -A12 : kohta 9, 38, 62
 • Asetus 1367/2006 -C11 : kohta 6, 66
 • Asetus 1367/2006 -C18 : kohta 6
 • Asetus 1367/2006 -C19 : kohta 6
 • Asetus 1367/2006 -C21 : kohta 6
 • Päätös 2012/347 : kohta 1, 14, 16, 24, 26, 35, 40, 50, 90
 • Unionin tuomioistuin - työjärjestys (2012) -A169P2 : kohta 42
 • Johdettu oikeus – Asiakirja toimielinten sisäisistä toimintasäännöistä – 32015Q0423(01) -A44P1LC : kohta 44
 • Unionin yleinen tuomioistuin - Tuomio T-177/13 : kohta 1 - 110
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Määräys C-29/15 -N27 : kohta 42

Tuomiolauselma

Ratkaisuehdotukset

Tietoja ei ole saatavilla


Päivämäärät

Sen asiakirjan toimittamisen päivämäärä, jolla asia saatetaan vireille tuomioistuimessa

 • 14/02/2017

Ratkaisuehdotuksen päivämäärä

 • 17/10/2018

Suullisen käsittelyn päivämäärä

Tietoja ei ole saatavilla

Julistamispäivä

12/09/2019


Lähteet

Julkaistu EYVL:ssä/EUVL:ssä

Kannekirjelmä: EUVL C 129, 24.04.2017, s.6

Asianosaisten nimet

TestBioTech ym. v. komissio

Oikeustapauskommentaarit

Tietoja ei ole saatavillaAnalyysin tulokset

Ennakkoratkaisupyynnön esittäjävaltio

Tietoja ei ole saatavilla

Aihe

 • Ympäristö

Kyseessä olevat kansallisen oikeuden säännökset

Tietoja ei ole saatavilla

Kyseessä olevat kansainvälisen oikeuden säännökset

Tietoja ei ole saatavilla

Oikeudenkäynti ja ratkaisu

 • Kumoamiskanne
 • Muutoksenhaku : tutkimatta jättäminen
 • Muutoksenhaku : hylkääminen

Ratkaisukokoonpano

troisième chambre (Cour)

Esittelevä tuomari

Bay Larsen

Julkisasiamies

Szpunar

Oikeudenkäyntikieli/-kielet

 • englanti

Ratkaisuehdotuksen kieli/kielet

 • englanti