Решение на Общия съд (трети състав) от 28 март 2019 г.

Julius-K9 Zrt срещу Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

Дело T-276/18


Нагоре Документи по делото
Документ Дата Име/наименование на страните Област Curia EUR-Lex
Решение (ОВ)
26/04/2019 Julius-K9/EUIPO - El Corte Inglés (K9 UNIT)
Съдебно решение
ECLI:EU:T:2019:200
28/03/2019 Julius-K9/EUIPO - El Corte Inglés (K9 UNIT)
Текст EUR-Lex Двуезичен текст EUR-Lex
Решение (информация)
ECLI:EU:T:2019:200
28/03/2019 Julius-K9/EUIPO - El Corte Inglés (K9 UNIT)
Нагоре Юридически анализ на решението или на делото

Сборник съдебна практика

публикувано в Електронния сборник (Общ сборник — информация за непубликуваните решения)

Предмет

Няма информация

Систематично класифициране

1.
4 Вътрешна политика на Европейския съюз
  4.11 Сближаване на законодателствата
    4.11.03 Mарка на Европейския съюз
      4.11.03.02 Относителни основания за отказ
        4.11.03.02.02 Вероятност от объркване с по-ранна марка
          4.11.03.02.02.00 Общи положения
4 Вътрешна политика на Европейския съюз
  4.11 Сближаване на законодателствата
    4.11.03 Mарка на Европейския съюз
      4.11.03.02 Относителни основания за отказ
        4.11.03.02.02 Вероятност от объркване с по-ранна марка
          4.11.03.02.02.03 Сходство между марките
4 Вътрешна политика на Европейския съюз
  4.11 Сближаване на законодателствата
    4.11.03 Mарка на Европейския съюз
      4.11.03.02 Относителни основания за отказ
        4.11.03.02.02 Вероятност от объркване с по-ранна марка
          4.11.03.02.02.00 Общи положения
4 Вътрешна политика на Европейския съюз
  4.11 Сближаване на законодателствата
    4.11.03 Mарка на Европейския съюз
      4.11.03.02 Относителни основания за отказ
        4.11.03.02.07 Проверявани знаци
          4.11.03.02.07.02 Вероятност от объркване с по-ранна марка
            4.11.03.02.07.02.02 Заявени фигуративни марки


Цитати от законодателството или от съдебната практика

Мотиви, цитиращи

Диспозитив

Няма информация

Заключение

Няма информация


Дати

Дата на подаване на документа за образуване на производството

  • 27/04/2018

Дата на заключението

Няма информация

Дата на съдебното заседание

Няма информация

Дата на обявяването

28/03/2019


Библиографски справки

Публикуване в Официален вестник

Решение: ОВ C 164 13.05.2019 г., стр.48

Искане: ОВ C 231 02.07.2018 г., стр.40

Име/наименование на страните

Julius-K9/EUIPO - El Corte Inglés (K9 UNIT)

Коментари в доктрината

Няма информацияАналитични данни за производството

Произход на преюдициалното запитване

Няма информация

Област

  • Интелектуална, индустриална и търговска собственост
  • - Марки

Производство и изход

  • Жалба за отмяна : уважаване

Съдебен състав

troisième chambre (Tribunal)

Съдия докладчик

Perillo

Генерален адвокат

Няма информация

Език/ци на производството

  • английски

Език/ци на заключението

    Няма информация