Üldkohtu otsus (kuues koda), 12. aprill 2013.

Eesti Autorite Ühing versus Euroopa Komisjon.

Konkurents - Keelatud kokkulepped - Autoriõigused seoses muusikateoste avaliku esitamisega internetis ning taasedastamisega satelliidi ja kaabellevivõrgu kaudu - EÜ artikli 81 rikkumise tuvastamise otsus - Geograafilise turu jagamine - Siseriiklike kollektiivse esindamise organisatsioonide vahelised kahepoolsed lepingud - Kooskõlastatud tegevus, mis välistab võimaluse anda mitut piirkonda ja repertuaari hõlmavat litsentsi - Tõend - Süütuse presumptsioon.

Kohtuasi T-416/08.


Lehekülje algusse Kohtuasja dokumendid
Dokument Kuupäev Poolte nimed Valdkond Curia EUR-Lex
Kohtuotsus (ELT)
17/05/2013 Eesti Autorite Ühing vs. komisjon
Kohtuotsus
ECLI:EU:T:2013:176
12/04/2013 Eesti Autorite Ühing vs. komisjon
EUR-Lexi tekst Kakskeelne EUR-Lexi tekst
Kohtuotsus (Teave)
ECLI:EU:T:2013:176
12/04/2013 Eesti Autorite Ühing vs. komisjon
Hagi (ELT)
06/12/2008 Eesti Autorite Ühing vs. komisjon
Vt pdf-dokumente
Lehekülje algusse Kohtulahendi või kohtuasja juriidiline analüüs

Kohtulahendite kogumik

avaldatud elektroonilises kohtulahendite kogumikus (Üldine kohtulahendite kogumik - osa „Teave avaldamata kohtulahendite kohta”)

Ese

Nõue tühistada komisjoni 16. juuli 2008. aasta otsus K(2008) 3435 (lõplik) seoses EÜ artikli 81 ja EMP lepingu artikli 53 alusel algatatud menetlusega (juhtum COMP/C2/38.698 – CISAC), mis puudutab kooskõlastatud tegevust kollektiivse esindamise organisatsioonide poolt heliteoste avaliku esitamise õiguste tingimuste määramisel ning vastavate litsentside väljastamisel, kuna vastastikuse esindamise lepingutes kasutati Autorite ja Heliloojate Ühingute Rahvusvaheline Konföderatsiooni tüüplepingutes („CISAC-i tüüpleping“) sätestatud piiranguid või rakendati nimetatud piiranguid reaalselt

Süstemaatiline liigitamine

1.
3 Õiguskaitsevahendid
  3.02 Tühistamishagi
    3.02.00 Üldist
4 Euroopa Liidu sisepoliitika
  4.08 Konkurents
    4.08.03 Konkurentsieeskirjade täitmine
      4.08.03.02 Konkurentsieeskirjade rakendamise menetlus komisjonis
        4.08.03.02.08 Komisjoni otsus
1 Euroopa Liidu õiguskord
  1.04 Põhiõigused
    1.04.03 Põhiõigused
      1.04.03.48 Süütuse presumptsioon ja kaitseõigus
4 Euroopa Liidu sisepoliitika
  4.08 Konkurents
    4.08.03 Konkurentsieeskirjade täitmine
      4.08.03.02 Konkurentsieeskirjade rakendamise menetlus komisjonis
        4.08.03.02.00 Üldist
4 Euroopa Liidu sisepoliitika
  4.08 Konkurents
    4.08.03 Konkurentsieeskirjade täitmine
      4.08.03.02 Konkurentsieeskirjade rakendamise menetlus komisjonis
        4.08.03.02.08 Komisjoni otsus
4 Euroopa Liidu sisepoliitika
  4.08 Konkurents
    4.08.01 Kokkulepped, otsused ja kooskõlastatud tegevus
      4.08.01.01 Kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud tegevuse keeld
        4.08.01.01.01 Ettevõtjate vahelised kokkulepped, ettevõtjate ühenduste otsused ning kooskõlastatud tegevus
4 Euroopa Liidu sisepoliitika
  4.08 Konkurents
    4.08.01 Kokkulepped, otsused ja kooskõlastatud tegevus
      4.08.01.01 Kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud tegevuse keeld
        4.08.01.01.01 Ettevõtjate vahelised kokkulepped, ettevõtjate ühenduste otsused ning kooskõlastatud tegevus
4 Euroopa Liidu sisepoliitika
  4.08 Konkurents
    4.08.01 Kokkulepped, otsused ja kooskõlastatud tegevus
      4.08.01.01 Kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud tegevuse keeld
        4.08.01.01.04 Siseturuga kokkusobimatud kokkulepped ja otsused: näited
3 Õiguskaitsevahendid
  3.02 Tühistamishagi
    3.02.00 Üldist


Viited kohtupraktikale või õigusaktidele

Põhjenduses

 • EÜ asutamisleping (Amsterdam), artikkel 81 : punktid 79 - 173
 • EÜ asutamisleping (Amsterdam), artikkel 253 : punktid 79 - 173
 • Määrus 17/62 : punkt 101
 • Üldkohus. Kodukord (1991) -A48P1 : punktid 70, 72
 • Direktiiv 93/83 : punkt 110
 • Määrus 1/2003 -A02 : punkt 83
 • Määrus 1/2003 -A24P1LA : punkt 88
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-29/83 : punkt 92
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-243/83 : punkt 115
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-89/85 : punkt 92
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-395/87 : punktid 128, 129
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-110/88 : punktid 128, 129
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-49/92 : punkt 83
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-199/92 : punkt 85
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-235/92 : punkt 85
 • Üldkohus. Kohtuotsus T-305/94 : punktid 92 - 94, 111
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-185/95 : punkt 83
 • Üldkohus. Kohtuotsus T-185/96 : punkt 89
 • Üldkohus. Kohtuotsus T-59/99 : punkt 115
 • Üldkohus. Kohtuotsus T-241/01 : punkt 70
 • Üldkohus. Kohtuotsus T-44/02 : punktid 84, 89, 90, 99
 • Üldkohus. Kohtuotsus T-201/04 : punkt 70
 • Üldkohus. Kohtuotsus T-11/06 : punktid 84, 85, 89, 90
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-407/08 : punktid 91, 130
 • Üldkohus. Kohtuotsus T-348/08 : punkt 83
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-521/09 : punkt 136
 • E2010J0015 : punkt 87

Resolutsioonis

Teave puudub

Kohtujuristi ettepanek

Teave puudub


Kuupäevad

Hagi/kaebuse esitamise kuupäev

 • 29/09/2008

Ettepaneku kuupäev

Teave puudub

Kohtuistungi kuupäev

Teave puudub

Kuulutamise kuupäev

12/04/2013


Viited muudes allikates

Avaldamine Euroopa Liidu Teatajas

Hagi/taotlus: -ELT C 313, 06.12.2008, lk40

kohtuotsus: -ELT C 156, 01.06.2013, lk30

Poolte nimed

Eesti Autorite Ühing vs. komisjon

Kohtulahendite kommentaarid

 1. Roset, Sébastien: Preuve de pratiques concertées et gestion collective des droits d'auteur, Europe 2013 Juin Comm. nº 269 p.29-30 (FR)
 2. Abenhaïm, M.: La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Concurrence - Décision d'interdiction sans sanction et garanties propres à la « matière pénale ». Arrêts « CISAC », Revue du droit de l'Union européenne 2013 nº 2 p.347-353 (FR)
 3. Gotzen, Frank: Les licences multiterritoriales entre le juge et le législateur. Des affaires « CISAC » à la directive 2014/26, Revue internationale du droit d'auteur 2014 nº 241 p.95-159 (FR)Menetluse andmed

Eelotsuse küsimuse esitanud kohus

Teave puudub

Valdkond

 • Konkurents
 • - Keelatud kokkulepped

Menetlus ja tulemus

 • Tühistamishagi : rahuldamine
 • Tühistamishagi : sisuline rahuldamata jätmine

Kohtukoosseis

sixième chambre (Tribunal)

Ettekandja-kohtunik

Kanninen

Kohtujurist

Teave puudub

Kohtumenetluse keel(ed)

 • inglise

Ettepaneku keel(ed)

  Teave puudub