Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 7ης Μαΐου 2019

Fissler GmbH κατά Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Αίτηση καταχωρίσεως του λεκτικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης vita – Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου – Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα – Περιγραφικός χαρακτήρας – Έννοια του χαρακτηριστικού – Ονομασία χρώματος – Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχεία βʹ και γʹ, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001

Υπόθεση T-423/18


Πάνω μέρος σελίδας Έγγραφα της υποθέσεως
Έγγραφο Ημερομηνία Ονόματα των διαδίκων Θεματική κατηγορία Curia EUR-Lex
Απόφαση
ECLI:EU:T:2019:291
07/05/2019 Fissler κατά EUIPO (vita)
Κείμενο EUR-Lex Δίγλωσσο κείμενο EUR-Lex
Προσφυγή (ΕΕ)
03/08/2018 Fissler κατά EUIPO (vita)
Πάνω μέρος σελίδας Νομική ανάλυση της αποφάσεως ή της υποθέσεως

Συλλογή της Νομολογίας

έχει δημοσιευθεί στην ψηφιακή Συλλογή (Γενική Συλλογή)

Αντικείμενο

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Σχέδιο συστηματικής κατατάξεως

Πληροφορία μη διαθέσιμη


Παραπομπές στη νομολογία ή τη νομοθεσία

Σκέψεις που παραθέτουν

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Διατακτικό

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Προτάσεις

Πληροφορία μη διαθέσιμη


Ημερομηνίες

Ημερομηνία καταθέσεως του εισαγωγικού της δίκης δικογράφου

  • 06/07/2018

Ημερομηνία των προτάσεων

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Ημερομηνία της επ’ακροατηρίου συζητήσεως

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Ημερομηνία δημοσιεύσεως

07/05/2019


Παραπομπές

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Εισαγωγή της υποθέσεως: ΕΕ C 294 από 20.08.2018, σ.64

Ονόματα των διαδίκων

Fissler κατά EUIPO (vita)

Επιστημονικός σχολιασμός

Πληροφορία μη διαθέσιμηΑναλυτικά στοιχεία της διαδικασίας

Δικαστήριο που υποβάλλει το προδικαστικό ερώτημα

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Θεματική κατηγορία

  • Πνευματική, βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία
  • - Σήματα

Διαδικασία και αποτέλεσμα

  • Προσφυγή ακυρώσεως : αποδοχή του αιτήματος

Δικαστικός σχηματισμός

huitième chambre (Tribunal)

Εισηγητής δικαστής

Kancheva

Γενικός Εισαγγελέας

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Γλώσσα(ες) διαδικασίας

  • γερμανική

Γλώσσα(ες) των προτάσεων

    Πληροφορία μη διαθέσιμη