Решение на Общия съд (шести състав) от 3 април 2019 г.

NSC Holding GmbH & Cie. KG срещу Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

Дело T-468/18


Нагоре Документи по делото
Документ Дата Име/наименование на страните Област Curia EUR-Lex
Решение (ОВ)
17/05/2019 NSC Holding/EUIPO - Ibercondor (CONDOR SERVICE, NSC)
Съдебно решение
ECLI:EU:T:2019:214
03/04/2019 NSC Holding/EUIPO - Ibercondor (CONDOR SERVICE, NSC)
Текст EUR-Lex Двуезичен текст EUR-Lex
Искова молба / Жалба (ОВ)
31/08/2018 NSC Holding/EUIPO - Ibercondor (CONDOR SERVICE, NSC)
Нагоре Юридически анализ на решението или на делото

Сборник съдебна практика

все още непубликувано (Общ сборник - част „Информация относно непубликуваните решения“)

Предмет

Няма информация

Систематично класифициране

1.
4 Вътрешна политика на Европейския съюз
  4.11 Сближаване на законодателствата
    4.11.03 Mарка на Европейския съюз
      4.11.03.02 Относителни основания за отказ
        4.11.03.02.02 Вероятност от объркване с по-ранна марка
          4.11.03.02.02.00 Общи положения
4 Вътрешна политика на Европейския съюз
  4.11 Сближаване на законодателствата
    4.11.03 Mарка на Европейския съюз
      4.11.03.02 Относителни основания за отказ
        4.11.03.02.02 Вероятност от объркване с по-ранна марка
          4.11.03.02.02.01 Съответни потребители
4 Вътрешна политика на Европейския съюз
  4.11 Сближаване на законодателствата
    4.11.03 Mарка на Европейския съюз
      4.11.03.02 Относителни основания за отказ
        4.11.03.02.00 Общи положения
4 Вътрешна политика на Европейския съюз
  4.11 Сближаване на законодателствата
    4.11.03 Mарка на Европейския съюз
      4.11.03.02 Относителни основания за отказ
        4.11.03.02.02 Вероятност от объркване с по-ранна марка
          4.11.03.02.02.02 Сходство между стоките или услугите
4 Вътрешна политика на Европейския съюз
  4.11 Сближаване на законодателствата
    4.11.03 Mарка на Европейския съюз
      4.11.03.02 Относителни основания за отказ
        4.11.03.02.02 Вероятност от объркване с по-ранна марка
          4.11.03.02.02.03 Сходство между марките
4 Вътрешна политика на Европейския съюз
  4.11 Сближаване на законодателствата
    4.11.03 Mарка на Европейския съюз
      4.11.03.02 Относителни основания за отказ
        4.11.03.02.07 Проверявани знаци
          4.11.03.02.07.02 Вероятност от объркване с по-ранна марка
            4.11.03.02.07.02.02 Заявени фигуративни марки


Цитати от законодателството или от съдебната практика

Мотиви, цитиращи

Диспозитив

Няма информация

Заключение

Няма информация


Дати

Дата на подаване на документа за образуване на производството

  • 31/07/2018

Дата на заключението

Няма информация

Дата на съдебното заседание

Няма информация

Дата на обявяването

03/04/2019


Библиографски справки

Публикуване в Официален вестник

Решение: ОВ C 187 03.06.2019 г., стр.77

Искане: ОВ C 328 17.09.2018 г., стр.55

Име/наименование на страните

NSC Holding/EUIPO - Ibercondor (CONDOR SERVICE, NSC)

Коментари в доктрината

Няма информацияАналитични данни за производството

Произход на преюдициалното запитване

Няма информация

Област

  • Интелектуална, индустриална и търговска собственост
  • - Марки

Производство и изход

  • Жалба за отмяна : отхвърляне на иска/жалбата по същество

Съдебен състав

sixième chambre (Tribunal)

Съдия докладчик

Berardis

Генерален адвокат

Няма информация

Език/ци на производството

  • немски

Език/ци на заключението

    Няма информация