Решение на Общия съд (четвърти състав) от 8 май 2019 г.

PT срещу Европейска инвестиционна банка

Дело T-571/16


Нагоре Документи по делото
Документ Дата Име/наименование на страните Област Curia EUR-Lex
Решение (ОВ)
14/06/2019 PT/ЕИБ
Съдебно решение
ECLI:EU:T:2019:301
08/05/2019 PT/ЕИБ
Текст EUR-Lex Двуезичен текст EUR-Lex
Нагоре Юридически анализ на решението или на делото

Сборник съдебна практика

все още непубликувано (Общ сборник - част „Информация относно непубликуваните решения“)

Предмет

Няма информация

Систематично класифициране

Няма информация


Цитати от законодателството или от съдебната практика

Мотиви, цитиращи

Диспозитив

Няма информация

Заключение

Няма информация


Дати

Дата на подаване на документа за образуване на производството

  • 26/11/2015

Дата на заключението

Няма информация

Дата на съдебното заседание

Няма информация

Дата на обявяването

08/05/2019


Библиографски справки

Публикуване в Официален вестник

Искане: ОВ C 111 29.03.2016 г., стр.44

Решение: ОВ C 220 01.07.2019 г., стр.33

Име/наименование на страните

PT/ЕИБ

Коментари в доктрината

Няма информацияАналитични данни за производството

Произход на преюдициалното запитване

Няма информация

Област

  • Правилник за длъжностните лица и условия за работа на другите служители

Производство и изход

  • Жалби на длъжностни лица : уважаване
  • Иск за отговорност : уважаване
  • Иск за отговорност : отхвърляне на иска/жалбата по същество

Съдебен състав

quatrième chambre (Tribunal)

Съдия докладчик

Kanninen

Генерален адвокат

Няма информация

Език/ци на производството

  • шведски

Език/ци на заключението

    Няма информация