Решение на Общия съд (осми състав) от 21 март 2019 г.

Xianhao Pan срещу Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

Дело T-777/17Нагоре Документи по делото
Документ Дата Име/наименование на страните Област Curia EUR-Lex
Решение (ОВ)
12/04/2019 Pan/EUIPO - Entertainment One UK (TOBBIA)
Съдебно решение
ECLI:EU:T:2019:180
21/03/2019 Pan/EUIPO - Entertainment One UK (TOBBIA)
Текст EUR-Lex Двуезичен текст EUR-Lex
Искова молба / Жалба (ОВ)
05/01/2018 Pan/EUIPO - Entertainment One UK (TOBBIA)
Вж. pdf документи
Нагоре Юридически анализ на решението или на делото

Сборник съдебна практика

все още непубликувано (Общ сборник - част „Информация относно непубликуваните решения“)

Предмет

Няма информация

Систематично класифициране

Няма информация


Цитати от законодателството или от съдебната практика

Мотиви, цитиращи

Диспозитив

Няма информация

Заключение

Няма информация


Дати

Дата на подаване на документа за образуване на производството

  • 23/11/2017

Дата на заключението

Няма информация

Дата на съдебното заседание

Няма информация

Дата на обявяването

21/03/2019


Библиографски справки

Публикуване в Официален вестник

Решение: ОВ C 155 06.05.2019 г., стр.42

Искане: ОВ C 22 22.01.2018 г., стр.61

Име/наименование на страните

Pan/EUIPO - Entertainment One UK (TOBBIA)

Коментари в доктрината

Няма информацияАналитични данни за производството

Произход на преюдициалното запитване

Няма информация

Област

  • Интелектуална, индустриална и търговска собственост
  • - Марки

Производство и изход

  • Жалба за отмяна : отхвърляне на иска/жалбата по същество

Съдебен състав

huitième chambre (Tribunal)

Съдия докладчик

De Baere

Генерален адвокат

Няма информация

Език/ци на производството

  • английски

Език/ци на заключението

    Няма информация