Κατάλογος αποτελεσμάτων

Υπενθύμιση των επιλεγέντων κριτηρίων:

 • Αριθμός υποθέσεως = C-612/16

Νέα αναζήτηση
Αποτελέσματα αναζήτησης: υποθέσεις = 1 έγγραφα στα οποία έγινε αναζήτηση = 1
 • 1/1 C-612/16 - C & J Clark International [Περατωθείσα υπόθεση]
  • Κύρια διαδικασία
   • Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 19ης Ιουνίου 2019

    C & J Clark International Ltd κατά Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

    Αίτηση του First-tier Tribunal (Tax Chamber) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως

    Υπόθεση C-612/16    Συλλογή της Νομολογίας

    δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί (Γενική Συλλογή - Μέρος "Πληροφορίες περί των μη δημοσιευόμενων αποφάσεων")


    Λεπτομερές σημείωμα