Wyniki wyszukiwania

Przypomnienie wybranych kryteriów:

 • Numer sprawy = T-353/15

Zmodyfikować wyszukiwanie
Wynik wyszukiwania : sprawy = 2 ananalizowane dokumenty = 2
 • 1/2 T-353/15 DEP - NeXovation przeciwko Komisji [Sprawa zakończona]
 • 2/2 T-353/15 - NeXovation przeciwko Komisji [Sprawa zakończona]
  • Postępowanie główne
   • Wyrok Sądu (pierwsza izba w składzie powiększonym) z dnia 19 czerwca 2019 r.

    NeXovation, Inc. przeciwko Komisji Europejskiej

    Pomoc państwa – Pomoc indywidualna na rzecz kompleksu Nürburgring na budowę parku rozrywki, hoteli i restauracji oraz na organizację wyścigów samochodowych – Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym – Decyzja uznająca, że zwrot pomocy uznanej za niezgodną ze wspólnym rynkiem nie dotyczy nowego właściciela złożonego przez Nürburgring – Skarga o stwierdzenie nieważności – Brak istotnego wpływu na pozycję konkurencyjną – Niedopuszczalność – Decyzja stwierdzająca brak pomocy państwa po zakończeniu wstępnego etapu badania – Skarga o stwierdzenie nieważności – Zainteresowana strona – Interes prawny – Dopuszczalność – Naruszenie praw proceduralnych – Brak trudności wymagających wszczęcia formalnego postępowania wyjaśniającego – Skarga do Komisji – Sprzedaż aktywów beneficjentów pomocy państwa uznanej za niezgodną ze wspólnym rynkiem – Otwarte, przejrzyste, niedyskryminacyjne i bezwarunkowe postępowanie przetargowe – Sumienne i bezstronne badanie – Obowiązek uzasadnienia

    Sprawa T-353/15    Zbiór Orzeczeń

    dotychczas nieopublikowany (-ne) (Zbiór - część ogólna)


    Szczegółowe informacje