A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

1988. szeptember 21. (*)

„A takarékbetétekből származó jövedelem adómentességével kapcsolatos állami intézkedés – Bankok közötti verseny a betétek utáni kamatok tekintetében”

A 267/86. sz. ügyben,

a Bírósághoz a Vredegerecht (békebíróság), Beveren kanton (Belgium) által az EGK‑Szerződés 177. cikke alapján benyújtott, az e bíróság előtt

Pascal Van Eycke (lakóhelye: Beveren)

és

az ASPA NV (székhelye: Antwerpen)

között folyamatban lévő eljárásban az EGK‑Szerződés 59‑66., 85., 86. és 95. cikkének értelmezésére vonatkozó előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában,

A BÍRÓSÁG,

tagjai: G. Bosco tanácselnök, elnökként eljáró bíró, J. C. Moitinho de Almeida tanácselnök, T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann, Y. Galmot, C. N. Kakouris, R. Joliet és F. A. Schockweiler bírák,

főtanácsnok: G. F. Mancini,

hivatalvezető: D. Louterman főtanácsos,

figyelembe véve a következők által előterjesztett észrevételeket:

–       P. Van Eycke képviseletében J. Cerfontaine, az anvers‑i ügyvédi kamara tagja,

–       a Belga Királyság képviseletében G. van Hecke és K. Lenaerts ügyvédek, valamint R. Hoebaer és R. Devyver, meghatalmazotti minőségben,

–       az Európai Közösségek Bizottsága képviseletében T. van Rijn, meghatalmazotti minőségben, segítője: R. Overhoff,

tekintettel a tárgyalásra készített jelentésre, és az 1987. november 25‑i tárgyalást követően,

a főtanácsnok indítványának az 1988. április 28‑i tárgyaláson történt meghallgatását követően,

meghozta a következő

Ítéletet

1       1986. október 28‑i ítéletével, amely október 30‑án érkezett a Bírósághoz, a Vredegerecht (békebíróság), Beveren kanton (Belgium) az EGK‑Szerződés 177. cikke alapján előzetes döntéshozatal céljából az említett Szerződés 59‑66., 85., 86. és 95. cikkének értelmezésére vonatkozóan három kérdést terjesztett a Bíróság elé annak érdekében, hogy értékelhesse egy olyan nemzeti szabályozásnak a közösségi joggal való összeegyeztethetőségét, amely a kamatjövedelemre kivetett adó alóli mentesség kedvezményében való részesülést a takarékbetétek egy meghatározott kategóriájára korlátozza.

2       Ezek a kérdések a P. Van Eycke (a továbbiakban: a felperes) és egy belga pénzügyi intézmény, az ASPA NV közötti eljárásban merültek fel, amelynek tárgya a felperes által az ASPA-nál elhelyezni kívánt takarékbetét kamatlába. Az ügy irataiból kiderül, hogy a felperes, miután az ASPA reklámjából értesült a takarékbetétek kamatlábairól, felkereste az intézményt, hogy a meghirdetett feltételekkel takarékbetétet helyezzen el. Amikor az ASPA később közölte vele, hogy egy 1986. március 13-i királyi rendelet értelmében köteles a reklámjában ajánlottaknál kedvezőtlenebb feltételeket alkalmazni, a felperes keresetet nyújtott be a nemzeti bírósághoz, amelyben annak megállapítását kérte, hogy az ASPA nem hivatkozhat az említett királyi rendeletre a takarékbetétekre vonatkozó feltételek módosításának igazolása céljából, mivel ez a rendelet sérti az EGK-Szerződés 85. és azt követő cikkeit.

3       A fent említett királyi rendelet jobb megértése érdekében érdemes azt jogi és gazdasági környezetében vizsgálni, amely környezetet hosszú ideje a takarékbetétekből származó jövedelmek egy részének szociális okokból, valamint a megtakarítások ösztönzése érdekében bevezetett adómentessége jellemez Belgiumban, és amelynek alapvető feltételeit a jövedelemadóról szóló törvény 19. cikkének 7. pontja szabályozza.

4       Amikor a 80-as évek elején a takarékintézetek egyre nagyobb számban vezették be a magas kamatláb politikáját, a belga kormány korlátozni akarta az adómentesség terjedelmét, és az 1983. december 28-i törvénnyel királyi rendeletben meghatározandó feltételek sorához kötötte azt.

5       A fent említett törvényt végrehajtó 1983. december 29-i királyi rendelet lényegében két feltételhez kötötte az adómentesség megadását: a takarékbetétekből származó jövedelemnek egyrészről olyan alapkamatot kellett tartalmaznia, amely nem haladja meg az adott piacon alkalmazható legalacsonyabb átlagos kamatlábat, másrészről olyan hűség- vagy növekedési prémiumot kellett tartalmaznia, amelyet valamennyi pénzügyi intézmény szabadon határozhatott meg.

6       Később a belga monetáris hatóságok úgy ítélték meg, hogy a hűség- vagy növekedési prémiumok területén túlságosan élénk volt a verseny, amely a kamatlábak csökkenésének más megtakarítási eszközökre jellemző általános tendenciájával ellentétesen hatott. Mivel a takarékbetétek kamatának magas szinten tartása ugyanezen hatóságok véleménye szerint a hitelkamatok hasonlóan magas szinten tartásával járt együtt, amely kedvezőtlenül hatott az ország gazdasági teljesítményére és az államadósságra, 1985 szeptemberében a Belga Bankbizottság ajánlással fordult a pénzügyi intézményekhez, amelynek célja a takarékbetétekből származó hozam korlátozása volt. Ezen ajánlás alapján a bankok, a magán-takarékpénztárak és az állami hitelintézetek 1985. december 30‑án önszabályozó megállapodást kötöttek, amely 7%-ban maximálta a kamatlábakat és a prémiumok mértékét.

7       Mivel e megállapodáshoz nem csatlakozott az összes pénzügyi intézmény, a pénzügyminiszter olyan rendszer bevezetése mellett döntött, amelyben a hatóságok közvetlenül határozzák meg a fent említett adómentesség feltételeit.

8       Ezt a rendszert a fent említett, 1986. március 13-i királyi rendelet vezette be, amely közvetlenül meghatározta mind a maximális alapkamatlábat, mind pedig a maximális hűség- vagy növekedési prémium mértékét.

9       Ilyen körülmények között tette fel a nemzeti bíróság – az alapeljárásban részt vevő mindkét fél közös kérelme alapján – az előzetes döntéshozatalra előterjesztett következő kérdéseket:

„1)      Összeegyeztethető-e az EGK-Szerződés 85. és azt követő cikkeiben meghatározott közösségi versenyszabályokkal az 1983. december 29-i királyi rendelettel bevezetett, és a néhány kiigazítást tartalmazó 1986. március 13-i királyi rendelettel megerősített, a pénzügyi intézmények által az összegyűjtött megtakarítások után kifizethető kamatra vonatkozó jogi szabályozás, amely – amennyiben rendeleti formában meghosszabbítja a takarékbetétekre fizetett kamat korlátozására irányuló már létező bankközi megállapodásokat vagy összehangolt magatartásokat – e hozamo(ka)t kötelező jelleggel állapítja meg,

a)      a piac valamennyi résztvevője számára egységes kamatlábként,

b)      egyébként pedig a hozamok meghatározásakor a piaci résztvevők által követendő keretként,

a hatályos privilegizált adórendszer alapján a rendes takarékbetétek birtokosai számára rendelkezésre álló kedvezmény elveszítésének terhe mellett?

2)      Kizárólag arra az esetre vonatkozóan, ha az első kérdés a) pontjára a válasz igenlő, összeegyeztethető-e az EGK-Szerződés 85. és azt követő cikkeiben meghatározott közösségi versenyszabályokkal a pénzügyi intézmények által fizetett alapkamat tekintetében az egységes kamatlábon kívül az esedékes hűség- és/vagy növekedési prémium maximális összegének kötelező meghatározása a betétre vonatkozó verseny minden egyéb formájának kizárásával és az első kérdésben említett (1986. március 13-i királyi rendelet, 1. cikk) privilegizált adórendszer kedvezménye elveszítésének terhe mellett?

3)      A kizárólag belga frankban, kizárólag belgiumi székhelyű pénzügyi intézményeknél elhelyezett takarékbetétek adókedvezményekben, köztük teljes forrásadó-mentességben való részesítése nem jelent-e megkülönböztetést a nem belgiumi székhelyű pénzügyi intézmények által fogadott, vagy más pénznemben, illetve valutakosárban kiállított hasonló betétekkel szemben, és következésképpen összeegyeztethető-e az EGK-Szerződés 59–66. és 95. cikkével?”

10     Az alapeljárás tényállásának, a nemzeti jogi háttérnek, valamint a Bírósághoz benyújtott észrevételeknek a bővebb kifejtését a tárgyalásra készített jelentés tartalmazza. Az ügy iratainak e részei a továbbiakban csak a Bíróság érveléséhez szükséges mértékben kerülnek ismertetésre.

 A Bíróság hatásköréről

11     A belga kormány elsősorban azt állítja, hogy a nemzeti bíróság által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem nem elfogadható, tekintettel arra, hogy egy sor tényező alapján nyilvánvaló, hogy az alapeljárás tisztán fiktív jellegű. Másodsorban a belga kormány megerősíti, hogy a közösségi jog ebben az ügyben kért értelmezése semmilyen szempontból nem lehet releváns az alapjogvita megoldása tekintetében. Ugyanis az 1986. március 13-i királyi rendelet semmiképp nem akadályozza meg, hogy az ASPA társaság a takarékbetétekre vonatkozó korábbi, kedvezőbb feltételeket alkalmazza a felperesre, és így az az alapeljárásnak semmiképp nem tárgya.

12     E tekintetben meg kell állapítani, hogy az előzetes döntéshozatalra utaló ítéletben előadott tényekből nem következik egyértelműen, hogy az eljárás ténylegesen fiktív volna.

13     A belga kormány által felhozott második érv kapcsán elegendő emlékeztetni arra, hogy a Bíróságnak a 98/85., 162/85. és 258/85. sz., Bertini egyesített ügyekben 1986. június 12-én hozott ítélettel (EBHT 1986., 1893. o.) megerősített állandó ítélkezési gyakorlata szerint a nemzeti bíróság feladata, hogy az ügy tényállását figyelembe véve megállapítsa, szükség van-e előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésekre.

14     Ezen indokok alapján meg kell vizsgálni a nemzeti bíróság által feltett kérdéseket.

 Az első és a második kérdésről

15     Ezek a kérdések lényegében arra keresik a választ, hogy összeegyeztethető-e a tagállamoknak az EGK-Szerződés 5. cikkéből – ugyanazon Szerződés 3. cikkének f) pontjával, valamint 85. cikkével összefüggésben – eredő kötelezettségeivel az olyan nemzeti törvényi vagy rendeleti rendelkezés, amely a takarékbetétek egy meghatározott kategóriájából származó kamatok tekintetében a jövedelemadó-mentességet azon takarékbetétekre korlátozza, amelyek esetében betartják a rendelettel meghatározott maximális kamatlábat és prémiumokat.

16     E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy a Szerződés 85. és 86. cikke kizárólag a vállalkozások magatartására, és nem a tagállami törvényi vagy rendeleti intézkedésekre vonatkozik. Mindazonáltal a Bíróság állandó ítélkezési gyakorlatából az következik, hogy a Szerződés 85. és 86. cikke az 5. cikkel együtt értelmezve előírja a tagállamok számára, hogy ne hozzanak vagy tartsanak hatályban olyan – akár törvényi, akár rendeleti – intézkedéseket, amelyek megakadályozzák a vállalkozásokra alkalmazandó versenyszabályok hatékony érvényesülését. Ez az eset áll fenn ugyanezen ítélkezési gyakorlat értelmében akkor, ha egy tagállam akár előírja vagy támogatja a 85. cikkel ellentétes megállapodásokat, döntéseket vagy összehangolt magatartásokat, illetve megerősíti ezek hatásait, akár megfosztja saját szabályozását annak állami jellegétől azáltal, hogy magánszereplőkre ruházza a gazdasági szférát érintő döntések meghozatalának felelősségét.

17     Először is azt kell megállapítani, hogy az előzetes döntéshozatalra utaló ítéletben szereplő megállapítások szerint a kérdéses szabályozás elfogadását megelőzően léteztek olyan bankközi megállapodások vagy összehangolt magatartások, amelyek a takarékbetétekből származó hozamok korlátozására irányultak. Azonban sem e megállapításokból, sem a Bírósághoz benyújtott észrevételekből nem az derül ki, hogy a kérdéses szabályozás célja új megállapodások megkötésének, illetve új magatartások bevezetésének előírása vagy támogatása volna. E szabályozás tényleges hatásának a Bíróság ítélkezési gyakorlata által meghatározott kritériumok tekintetében való megítélése érdekében tehát elég csak azt vizsgálni, hogy az egyrészről a korábban létező megállapodások hatásainak megerősítését célozta-e, másrészről, hogy bizonyos körülmények nem fosztják-e meg állami jellegétől.

18     Az első pont kapcsán elegendő megjegyezni, hogy a Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint valamely szabályozás akkor tekinthető a korábban létező megállapodások, döntések vagy összehangolt magatartások hatásainak megerősítését célzónak, ha az a gazdasági szereplők között létrejött megállapodások elemeinek teljes vagy részleges átvételére korlátozódik, és eközben e szereplőket a megállapodások betartására ösztönzi vagy kötelezi. Noha a takarékbetétek tekintetében a hatályos, kedvezményes adórendszer által biztosított kedvezmények teljes mértékű elveszítése fontos ösztönző tényező a kérdéses szabályozás betartására, az előzetes döntéshozatalra utaló ítélet egyetlen megállapításából sem következik, hogy ez a szabályozás arra korlátozódna, hogy elismerje akár a betétek utáni hozam korlátozásának módszerét, akár a már korábban létező megállapodások vagy magatartások révén elfogadott maximális kamatláb-szintet. Mindazonáltal a nemzeti bíróság feladata az, hogy e kérdést megvizsgálja, ha úgy ítéli meg, hogy e tekintetben kétség merülhet fel.

19     A második pont kapcsán a kérdéses szabályozásból az tűnik ki, hogy a hatóságok fenntartották maguknak a jogot, hogy meghatározzák a takarékbetétek utáni hozam maximális kamatlábát, és nem ruházták át ennek a felelősségét semmilyen magánszereplőre. Így ez a szabályozás állami jelleget ölt. E jelleget nem kérdőjelezheti meg az, az alapeljárás felperese által hangsúlyozott puszta körülmény, hogy az 1986. március 13-i királyi rendelet preambuluma szerint azt a hitelintézetek szövetségének képviselőivel folytatott konzultációt követően fogadták el.

20     Az első és második kérdésre adandó válasz tehát az, hogy az olyan nemzeti törvényi vagy rendeleti rendelkezés, amely a takarékbetétek egy meghatározott kategóriájából származó hozamok tekintetében a jövedelemadó-mentesség kedvezményét azon takarékbetétekre korlátozza, amelyek esetében betartják a jogszabályban meghatározott maximális kamatlábat és prémiumokat, nem összeegyeztethetetlen a tagállamoknak az EGK-Szerződés 5. cikkéből – ugyanazon Szerződés 3. cikkének f) pontjával, valamint 85. cikkével összefüggésben – eredő kötelezettségeivel, azzal a feltétellel, hogy a nemzeti bíróság adott esetben megvizsgálja, hogy a kérdéses rendelkezés nem arra korlátozódik-e, hogy elismerje mind a betétek utáni hozamot korlátozó módszert, mind a maximális kamatlábakat, amelyeket korábban létező megállapodások vagy összehangolt magatartások határoztak meg.

 A harmadik kérdésről

21     Ezzel a kérdéssel a nemzeti bíróság lényegében arra keres választ, hogy összeegyeztethető-e az EGK-Szerződés 59–66. és 95. cikkével az olyan nemzeti törvényi vagy rendeleti szabályozás, amely a fent leírt adómentességet azon takarékbetétekre korlátozza, amelyeket a nemzeti pénznemben, az adott tagállamban székhellyel rendelkező pénzügyi intézményeknél helyeztek el.

22     Ami azt a kérdést illeti, hogy a bankoknál elhelyezett takarékbetétek meghatározott kategóriájából származó jövedelmeket érintő adószabályozás összeegyeztethető-e az EGK-Szerződésnek a szolgáltatások szabad mozgására vonatkozó 59. és azt követő cikkeivel, emlékeztetni kell arra, hogy e Szerződés 61. cikkének (2) bekezdése értelmében a tőkemozgásokkal kapcsolatos banki szolgáltatások liberalizációja a tőkemozgások liberalizációjával összhangban valósul meg.

23     Márpedig a takarékbetétek elhelyezése a tőkemozgások „folyó- és betétszámlák nyitása és pénzeszközök számlán való elhelyezése, folyószámlán vagy bankbetétben őrzött vagyon repatriálása vagy felhasználása pénzintézeteknél” elnevezésű kategóriájába tartozik, amely mind a Szerződés 67. cikkének végrehajtásáról szóló, 1960. május 11-i első tanácsi irányelv (HL 43., 1960.7.12., 921. o.) I. mellékletének D listáján, mind az I. melléklet C listáján szerepel, mely utóbbi helyébe az első irányelvet módosító, 1986. november 17-i 86/566 tanácsi rendelet (HL L 332., 22. o.) lépett. E tőkemozgások liberalizációjára még nem került sor.

24     Következésképpen jelen esetben nem lehet az EGK-Szerződésnek a tőkemozgások területén a banki szolgáltatások szabad mozgására vonatkozó rendelkezései megsértéséről beszélni.

25     Végezetül az EGK-Szerződés 95. cikkének a kérdéses adószabályozásra való alkalmazhatósága tekintetében elegendő azt megállapítani, hogy a megkülönböztető jellegű vagy protekcionista belső adóztatás e cikkben előírt tilalma csak más tagállamok „termékeire” vonatkozik. Márpedig az egyik vagy másik pénznemben elhelyezett takarékbetét – a fentiek alapján – az EGK-Szerződés 61. cikke (2) bekezdésének és 67. cikkének hatálya alá tartozik. Így nem minősül a Szerződés 95. cikke értelmében vett terméknek.

26     A harmadik kérdésre adandó válasz tehát az, hogy az olyan nemzeti törvényi vagy rendeleti rendelkezés, amely a fent leírt adómentességet azon takarékbetétekre korlátozza, amelyeket a nemzeti pénznemben, az adott tagállamban székhellyel rendelkező pénzügyi intézményeknél helyeztek el, nem összeegyeztethetetlen az EGK-Szerződés 59–66. és 95. cikkével.

 A költségekről

27     A Bíróságnál észrevételt előterjesztő Belga Királyság és az Európai Közösségek Bizottsága részéről felmerült költségek nem téríthetők meg. Mivel ez az eljárás az alapeljárásban részt vevő felek számára a nemzeti bíróság előtt folyamatban lévő eljárás egy szakaszát képezi, ez a bíróság dönt a költségekről.

A fenti indokok alapján

A BÍRÓSÁG

a Vredegerecht, Beveren kanton 1986. október 28‑i ítéletével hozzá intézett kérdésekre válaszolva a következőképpen határozott:

1)      Az olyan nemzeti törvényi vagy rendeleti rendelkezés, amely a takarékbetétek egy meghatározott kategóriájából származó hozamok tekintetében a jövedelemadó-mentesség kedvezményét azon takarékbetétekre korlátozza, amelyek esetében betartják a jogszabályban meghatározott maximális kamatlábat és prémiumokat, nem összeegyeztethetetlen a tagállamoknak az EGK‑Szerződés 5. cikkéből – ugyanazon Szerződés 3. cikkének f) pontjával, valamint 85. cikkével összefüggésben – eredő kötelezettségeivel, azzal a feltétellel, hogy a nemzeti bíróság adott esetben megvizsgálja, hogy a kérdéses rendelkezés nem arra korlátozódik-e, hogy elismerje mind a betétek utáni hozamot korlátozó módszert, mind a maximális kamatlábakat, amelyeket korábban létező megállapodások vagy magatartások határoztak meg.

2)      Az olyan nemzeti törvényi vagy rendeleti rendelkezés, amely a fent leírt adómentességet azon takarékbetétekre korlátozza, amelyeket a nemzeti pénznemben, az adott tagállamban székhellyel rendelkező pénzügyi intézményeknél helyeztek el, nem összeegyeztethetetlen az EGK‑Szerződés 59–66. és 95. cikkével.

Bosco

Moitinho de Almeida      Koopmans

Everling

Bahlmann

Galmot

Kakouris

Joliet

Schockweiler

Kihirdetve Luxembourgban, az 1988. szeptember 21‑i nyilvános ülésen.

J.‑G. Giraud

 

      A. J. Mackenzie Stuart

hivatalvezető

 

      elnök


* Az eljárás nyelve: holland.