Πρόγραμμα συνεδριάσεων
Το πρόγραμμα συνεδριάσεων είναι ενδεικτικό και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων
Ημερομηνία Υπόθεση Γλώσσα διαδικασίας Αίθουσα
Πέμπτη 04/05/2023
09:00
Προφ. διαδ.
C-252/22
Societatea Civilă Profesională de Avocaţi AB & CD
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
RO Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/05/2023
09:30
Προτάσεις
C-560/20
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Landeshauptmann von Wien (Regroupement familial avec un mineur réfugié)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Collins
Πέμπτη 04/05/2023
09:30
Απόφαση
C-40/21
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Agenția Națională de Integritate
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
RO Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Emiliou
Πέμπτη 04/05/2023
09:30
Απόφαση
C-97/21
Φορολογία
MV - 98
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 04/05/2023
09:30
Απόφαση
C-200/21
BRD Groupe Societé Générale και Next Capital Solutions
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
RO Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 04/05/2023
09:30
Απόφαση
C-300/21
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Österreichische Post (Préjudice moral lié au traitement de données personnelles)
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 04/05/2023
09:30
Απόφαση
C-389/21 P
Οικονομική πολιτική
BCE κατά Crédit lyonnais
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Emiliou
Πέμπτη 04/05/2023
09:30
Προτάσεις
C-451/21 P
Κρατικές ενισχύσεις
Λουξεμβούργου κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 04/05/2023
09:30
Προτάσεις
C-454/21 P
Κρατικές ενισχύσεις
Engie Global LNG Holding κ.λπ. κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 04/05/2023
09:30
Απόφαση
C-487/21
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Österreichische Datenschutzbehörde και CRIF
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 04/05/2023
09:30
Απόφαση
C-516/21
Φορολογία
Finanzamt X (Outillages και machines fixés à demeure)
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 04/05/2023
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-529/21
...
C-530/21
C-531/21
C-532/21
C-533/21
C-534/21
C-535/21
C-536/21
C-732/21
C-733/21
C-734/21
C-735/21
C-736/21
Κοινωνική πολιτική
Glavna direktsia „Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto“ (Travail de nuit)
...
Glavna direktsia „Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto“ (Travail de nuit)
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Rantos
Πέμπτη 04/05/2023
09:30
Προτάσεις
C-683/21
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
LT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Emiliou
Πέμπτη 04/05/2023
09:30
Προτάσεις
C-819/21
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Staatsanwaltschaft Aachen
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Emiliou
Πέμπτη 04/05/2023
09:30
Απόφαση
C-60/22
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Bundesrepublik Deutschland (Boîte électronique judiciaire)
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Ćapeta
Πέμπτη 04/05/2023
09:30
Απόφαση
C-78/22
Προσέγγιση των νομοθεσιών
ALD Automotive
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
CS Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Rantos
Πέμπτη 04/05/2023
09:30
Προτάσεις
C-88/22 P
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
QB κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 04/05/2023
09:30
Απόφαση
C-100/22 P
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
KY κατά Cour de justice de l’Union européenne
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Medina
Πέμπτη 04/05/2023
09:30
Απόφαση
C-99/22
Γεωργία και αλιεία
Kapniki A. Michailidis
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
EL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Emiliou
Πέμπτη 04/05/2023
09:30
Απόφαση
C-127/22
Φορολογία
Balgarska telekomunikatsionna kompania
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Ćapeta
Πέμπτη 04/05/2023
09:30
Προτάσεις
C-148/22
Κοινωνική πολιτική
Commune d'Ans
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Collins
Πέμπτη 04/05/2023
09:30
Προτάσεις
C-206/22
Κοινωνική πολιτική
Sparkasse Südpfalz
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 04/05/2023
09:30
Προτάσεις
C-294/22
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
OFPRA (Statut de réfugié d’un apatride d’origine palestinienne)
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Emiliou
Πέμπτη 04/05/2023
09:30
Προτάσεις
C-319/22
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Gesamtverband Autoteile-Handel (Accès aux informations sur les véhicules)
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 04/05/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-431/22
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Scuola europea di Varese
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/05/2023
09:30
Προφ. διαδ.
T-386/19
Θεσμικό δίκαιο
CQ κατά
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο πενταμελές τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/05/2023
09:30
Προφ. διαδ.
T-409/21
Κρατικές ενισχύσεις
Γερμανίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
DE Grande salle - Thémis
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF