Sudski kalendar
Kalendar ima informativni karakter te je objavljen uz zadržavanje mogućnosti izmjena. Kalendar ne obvezuje instituciju.
Razvrstavanje po : datum | sud | dvorana
Datum Predmet Jezik postupka Dvorana
Ponedjeljak 11.2.2019
14.30
Rasprava
Spojeni predmeti C-663/17 P
C-665/17 P
C-669/17 P
Ekonomska politika
BCE / Trasta Komercbanka i drugi
Komisija / Trasta Komercbanka e.a. i BCE
Trasta Komercbanka i drugi / BCE
Sud - veliko vijeće
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF