Sudski kalendar
Kalendar ima informativni karakter te je objavljen uz zadržavanje mogućnosti izmjena. Kalendar ne obvezuje instituciju.
Razvrstavanje po : datum | sud | dvorana
Datum Predmet Jezik postupka Dvorana
Četvrtak 12.9.2019
9.30
Presuda
C-82/17 P
TestBioTech i drugi / Komisija
Sud - treće vijeće
EN Raspravna dvorana IV - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Szpunar
Četvrtak 12.9.2019
9.30
Presuda
C-299/17
Industrijska politika
VG Media
Sud - četvrto vijeće
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Hogan
Četvrtak 12.9.2019
9.30
Presuda
C-347/17
A i drugi
Sud - treće vijeće
NL Raspravna dvorana IV - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Bobek
Četvrtak 12.9.2019
9.30
Presuda
C-683/17
Intelektualno vlasništvo
Cofemel
Sud - treće vijeće
PT Raspravna dvorana IV - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Szpunar
Četvrtak 12.9.2019
9.30
Presuda
C-688/17
Intelektualno vlasništvo
Bayer Pharma
Sud - treće vijeće
HU Raspravna dvorana IV - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Pitruzzella
Četvrtak 12.9.2019
9.30
Presuda
C-709/17 P
Trgovinska politika
Komisija / Kolachi Raj Industrial
Sud - četvrto vijeće
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Pitruzzella
Četvrtak 12.9.2019
9.30
Presuda
Spojeni predmeti C-64/18
C-140/18
C-146/18
C-148/18
Sloboda pružanja usluga
Maksimovic
Köfler i drugi
Köfler
Köfler i drugi
Sud - sixième chambre
DE Raspravna dvorana III - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Bobek
Četvrtak 12.9.2019
9.30
Presuda
C-104/18 P
Intelektualno vlasništvo
Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret / EUIPO
Sud - peto vijeće
EN Raspravna dvorana III - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisna odvjetnica : Kokott
Četvrtak 12.9.2019
9.30
Presuda
Spojeni predmeti C-199/18
C-200/18
C-343/18
Usklađivanje zakonodavstava
Pollo del Campo i Avi Coop
C.A.F.A.R. i Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta
SAIGI Società Cooperativa Agricola i MA.GE.MA. Società Agricola Cooperativa
Sud - deveto vijeće
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Pikamäe
Četvrtak 12.9.2019
9.30
Mišljenje
C-482/18
Oporezivanje
Google Ireland
Sud - veliko vijeće
HU Raspravna dvorana III - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisna odvjetnica : Kokott
Četvrtak 12.9.2019
9.30
Mišljenje
C-513/18
Oporezivanje
Autoservizi Giordano
Sud - drugo vijeće
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Szpunar
Četvrtak 12.9.2019
9.30
Mišljenje
C-524/18
Dr. Willmar Schwabe
Sud - drugo vijeće
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Hogan
Četvrtak 12.9.2019
9.30
Mišljenje
C-542/18 RX-II
Institucionalno pravo
Réexamen Simpson / Vijeće
Sud - veliko vijeće
EN Raspravna dvorana III - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisna odvjetnica : Sharpston
Četvrtak 12.9.2019
9.30
Mišljenje
C-543/18 RX-II
Institucionalno pravo
Réexamen HG / Komisija
Sud - veliko vijeće
FR Raspravna dvorana III - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisna odvjetnica : Sharpston
Četvrtak 12.9.2019
9.30
Presuda
C-541/18
Intelektualno vlasništvo
Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?)
Sud - peto vijeće
DE Raspravna dvorana III - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Saugmandsgaard Øe
Četvrtak 12.9.2019
9.30
Rasprava
C-584/18
Područje slobode, sigurnosti i pravde
Blue Air - Airline Management Solutions i drugi
Sud - treće vijeće
EL Raspravna dvorana IV - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Četvrtak 12.9.2019
9.30
Rasprava
C-627/18
Državne potpore
Nelson Antunes da Cunha
Sud - drugo vijeće
PT Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Četvrtak 12.9.2019
9.30
Mišljenje
C-666/18
Usklađivanje zakonodavstava
IT Development
Sud - peto vijeće
FR Raspravna dvorana III - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Campos Sánchez-Bordona
Četvrtak 12.9.2019
9.30
Rasprava
C-766/18 P
Intelektualno vlasništvo
Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi / EUIPO
Sud - peto vijeće
EN Raspravna dvorana III - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Četvrtak 12.9.2019
9.30
Presuda
T-417/16
Državne potpore
Achemos Grupė i Achema / Komisija
Opći sud - sedmo vijeće
EN Zelena dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Četvrtak 12.9.2019
9.30
Presuda
T-629/17
Ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija
Češka Republika / Komisija
Opći sud - sedmo vijeće
CS Zelena dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Četvrtak 12.9.2019
9.30
Presuda
T-225/18
Pravilnik o službenicima
Manéa / CdT
Opći sud - sedmo vijeće
FR Zelena dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Četvrtak 12.9.2019
9.30
Presuda
T-528/18
Pravilnik o službenicima
XI / Komisija
Opći sud - sedmo vijeće
FR Zelena dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF