Sudski kalendar
Kalendar ima informativni karakter te je objavljen uz zadržavanje mogućnosti izmjena. Kalendar ne obvezuje instituciju.
Razvrstavanje po : datum | sud | dvorana
Datum Predmet Jezik postupka Dvorana
Ponedjeljak 16.9.2019
14.30
Rasprava
C-717/18
Područje slobode, sigurnosti i pravde
Procureur-generaal (Mandat d'arrêt européen contre un chanteur)
Sud - veliko vijeće
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF