Sudski kalendar
Kalendar ima informativni karakter te je objavljen uz zadržavanje mogućnosti izmjena. Kalendar ne obvezuje instituciju.
Razvrstavanje po : datum | sud | dvorana
Datum Predmet Jezik postupka Dvorana
Ponedjeljak 25.2.2019
14.30
Rasprava
C-125/18
Gómez del Moral Guasch
Sud - veliko vijeće
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF