Stáže

Všeobecné informace

Soudní dvůr Evropské unie nabízí každý rok omezený počet placených stáží na dobu pěti měsíců v kabinetech členů Soudního dvora a Tribunálu Evropské unie a v útvarech Soudního dvora.

Stáže v útvarech Soudního dvora probíhají především na ředitelstvích pro právní překlady, Ředitelství pro výzkum a dokumentaci, Ředitelství pro komunikace, Ředitelství protokolu a návštěv, u právního poradce pro administrativní záležitosti, v kanceláři Tribunálu a na Ředitelství tlumočnické služby (pokud jde o podmínky tlumočnických stáží, viz níže).

Existují dvě období stáží:

od 1. března do 31. července (přihlášku je třeba podat vždy od 1. července do 15. září),

od 16. září do 15. února v případě stáží v kabinetech a od 1. října do 28. února v případě stáží v útvarech (přihlášku je třeba podat vždy od 1. února do 15. dubna).

Žadatelé, držitelé vysokoškolského diplomu v oboru právo nebo politické vědy (hlavní obor právo) nebo v případě stáží na Ředitelství tlumočnické služby držitelé diplomu konferenčního tlumočníka, musí podat kandidaturu prostřednictvím aplikace  EU CV Online v uvedených lhůtách.

Stipendium činí 1177,– EUR čistého měsíčně.

Placeným stážistům, jejichž bydliště je vzdáleno nejméně 200 km od sídla Soudního dvora Evropské unie, je vyplácen příspěvek na cestovné ve výši 150,– EUR.

Ze služebních důvodů je žádoucí dobrá znalost francouzského jazyka.


Tlumočnické stáže, jejichž délka je deset až dvanáct týdnů, jsou určeny v první řadě pro mladé absolventy studia v oboru konferenčního tlumočení, jejichž jazyková kombinace je zajímavá pro Ředitelství tlumočnické služby. Cílem je umožnit  mladým tlumočníkům, aby se pod vedením zkušenějších kolegů zdokonalili v tlumočení zejména v právní oblasti, přičemž tato práce zahrnuje i přípravu podkladů, terminologické rešerše a praktická cvičení v „němé kabině". Požaduje se znalost čtené francouzštiny.Výběr uchazečů probíhá jednou ročně, kolem 15. září, na celý soudní rok (kandidatury lze předkládat od 1. července do 15. září každého roku). Upozorňujeme na to, že během soudních prázdnin se jednání nekonají.