Praktikophold

Almindelige oplysninger

Den Europæiske Unions Domstol tilbyder hvert år et begrænset antal lønnede praktikophold på op til fem måneder. Praktikopholdene gennemføres primært i direktoraterne for juridisk oversættelse, Direktoratet for Forskning og Dokumentation, Direktoratet for Kommunikation, Direktoratet for Protokol og Besøg, hos den juridiske konsulent for administrative anliggender, i Rettens Justitskontor og Direktoratet for Tolkning (for yderligere information om praktikophold som tolk, se nedenfor).

Praktikopholdene finder sted i følgende to perioder:

- fra den 1. marts til den 31. juli (frist for indgivelse af ansøgninger fra den 1. juli til den 15. september hvert år)
- fra den 1. oktober til den 28. februar (frist for indgivelse af ansøgninger fra den 1. februar til den 15. april hvert år)

Ansøgere skal have en juridisk eller samfundsvidenskabelig (med jura som hovedbestanddel) bachelor- eller kandidateksamen eller, for praktikophold i Tolkedirektoratet, en uddannelse som konferencetolk. Ansøgninger skal indgives ved hjælp af applikationen EU CV Online inden for de fastsatte frister.

Vederlaget er 1 120,00 EUR pr. måned.

Af tjenstlige grunde er et godt kendskab til fransk ønskværdigt.


 

Praktikophold som tolk, af ti til tolv ugers varighed, retter sig først og fremmest til nyuddannede konferencetolke, hvis sprogkompetencer er relevante for Tolkedirektoratet. Formålet er at give nyuddannede tolke mulighed for at blive vejledt i deres dygtiggørelse som tolk, med hovedvægten lagt på juridisk tolkning. De vil få lejlighed til at studere sagsakter og terminologi og til at øve sig i en »stum« kabine. Der stilles krav om kendskab til skriftlig fransk. Bemærk venligst, at der ikke er retsmøder i retsferierne.