Praktikophold

Almindelige oplysninger

Den Europæiske Unions Domstol tilbyder hvert år et begrænset antal lønnede praktikophold ved kabinetterne for dommerne ved Domstolen og Retten og ved Domstolens tjenestegrene på op til fem måneder.

Praktikopholdene ved Domstolens tjenestegrene gennemføres primært i Direktoratet for Juridisk Oversættelse, Direktoratet for Forskning og Dokumentation, Direktoratet for Kommunikation, Direktoratet for Protokol og Besøg, hos den juridiske konsulent for administrative anliggender, i Rettens Justitskontor og i Direktoratet for Tolkning (for yderligere information om praktikophold som tolk, se nedenfor).

Praktikopholdene finder sted i følgende to perioder:

fra den 1. marts til den 31. juli (frist for indgivelse af ansøgninger fra den 1. juli til den 30. september hvert år)

fra den 16. september til den 15. februar for så vidt angår praktikophold ved kabinetterne, og fra den 1. oktober til den 28. februar for så vidt angår praktikophold ved tjenestegrenene (frist for indgivelse af ansøgninger fra den 1. februar til den 15. april hvert år)

Ansøgere skal have en bacheloruddannelse i jura eller erhvervsjura. Færdiguddannede juridiske og erhvervsjuridiske kandidater opfordres ligeledes til at søge. For praktikophold i Tolkedirektoratet er en uddannelse som konferencetolk påkrævet. Ansøgninger skal indgives ved hjælp af applikation EU CV Online inden for de fastsatte frister.

Vederlaget er 1 372,00 EUR pr. måned.

Der udbetales et rejsetillæg på 150,00 EUR for lønnede praktikanter, hvis bopæl er beliggende mindst 200 km fra Den Europæiske Unions Domstols sæde.

Af tjenstlige grunde er et godt kendskab til fransk ønskværdigt.


Praktikophold som tolk, af ti til tolv ugers varighed, retter sig først og fremmest til nyuddannede konferencetolke, hvis sprogkompetencer er relevante for Tolkedirektoratet. Formålet er at give nyuddannede tolke mulighed for at blive vejledt i deres dygtiggørelse som tolk, med hovedvægten lagt på juridisk tolkning. De vil få lejlighed til at studere sagsakter og terminologi og til at øve sig i en »stum« kabine. Der stilles krav om kendskab til skriftlig fransk. Udvælgelsen af kandidater sker én gang om året for hele retsåret omkring den 15. september (indgivelse af ansøgninger fra den 1. juli til den 15. september hvert år). Bemærk venligst, at der ikke er retsmøder i retsferierne.