Stages

Algemene informatie

Het Hof van Justitie van de Europese Unie biedt ieder jaar een beperkt aantal betaalde stages aan bij de kabinetten van de leden van het Hof van Justitie en het Gerecht van de Europese Unie en bij de diensten van het Hof.

De stages bij de kabinetten van de leden van het Hof van Justitie en het Gerecht van de Europese Unie duren minimaal drie en maximaal vijf maanden. Zij starten, binnen de hieronder vermelde stageperioden, op de eerste of de zestiende dag van de maand. De stages bij de diensten van het Hof duren vijf maanden en starten op de eerste dag van de eerste maand van de hieronder vermelde stageperioden.

De stages bij de diensten van het Hof vinden hoofdzakelijk plaats bij de directies Juridische Vertaling, de directie Onderzoek en Documentatie, de directie Communicatie, de directie Protocol en Bezoeken, de juridisch adviseur voor administratieve zaken, de griffie van het Gerecht en de directie Tolken (voor meer details betreffende stages bij de directie Tolken, zie hieronder).

Er zijn twee stageperioden:

- van 1 maart tot en met 31 juli (sollicitatieperiode ieder jaar van 1 juli tot en met 15 september);

- van 16 september tot eind februari voor stages bij de kabinetten en van 1 oktober tot eind februari voor stages bij de diensten (sollicitatieperiode ieder jaar van 1 februari tot en met 15 april).

Kandidaten, die in het bezit moeten zijn van een universitair diploma in de rechtsgeleerdheid, politieke wetenschappen, economische wetenschappen of een aanverwant gebied, of, wat betreft stages bij de directie Tolken, een diploma conferentietolk, dienen hun kandidatuur binnen de daartoe vastgestelde deadlines in te dienen via EU CV Online. Kandidaten moeten beschikken over een grondige kennis van een officiële taal van de Europese Unie en een goede kennis van een andere officiële taal. Met het oog op de werkomgeving is een goede kennis van de Franse taal gewenst. Kandidaten mogen niet reeds een (betaalde of onbetaalde) stage hebben gevolgd bij een instelling of orgaan van de Europese Unie. De stagevergoeding bedraagt € 1 405,00 per maand. Deze vergoeding is niet onderworpen aan de belastingregeling die van toepassing is op ambtenaren en overige personeelsleden van de Europese Unie. Stagiairs wier woonplaats meer dan 200 km verwijderd is van het Hof van Justitie van de Europese Unie ontvangen een reiskostenvergoeding van € 150,00.


De stages bij de directie Tolken, die tien tot twaalf weken duren, zijn in de eerste plaats bedoeld voor recent afgestudeerde conferentietolken met een voor die directie interessante talencombinatie. Ze zijn bedoeld om pas afgestudeerde tolken de gelegenheid te geven hun tolkervaring vooral op juridisch gebied uit te breiden door dossiervoorbereiding, terminologieonderzoek en praktijkoefeningen in de “stomme cabine”. Kennis van het geschreven Frans is vereist. De kandidaten worden eens per jaar, telkens rond 15 september, geselecteerd voor het volledige gerechtelijk jaar (sollicitatieperiode ieder jaar van 1 juli tot en met 15 september). Tijdens de gerechtelijke vakanties zijn er geen zittingen.

Bij wijze van uitzondering kan onder bepaalde voorwaarden, op initiatief van een lid van het Hof of van het Gerecht, bij diens kabinet een niet door de instelling betaalde stage worden gevolgd buiten de twee hierboven vermelde stageperioden en zonder dat binnen de genoemde deadlines een kandidatuur hoeft te worden ingediend via EU CV Online. Deze stages vinden plaats in het kader van een basisopleiding, beroepsopleiding of bijscholing waarvan de planning onverenigbaar is met die stageperioden. Voor toepassing van deze uitzondering is vereist dat de stagiair uit andere bron een beurs, toelage of vergoeding voor die stage ontvangt.

Les stages Stage lopen bij het Hof van Justitie van de Europese Unie