Keelekasutuse kord

Euroopa Liidu Kohtu keeltekasutuse kord

Euroopa Kohtu menetluste keeltekasutuse korda reguleerivad Euroopa Kohtu kodukorra artiklid 36-42. Üldkohtu menetluste keeltekasutuse korda reguleerivad sätted on koondatud Üldkohtu kodukorra artiklitesse 44-49.

Euroopa Liidu kahe kohtu kodukordadesse on üle võetud keeltekasutuse kord nii, nagu see on sätestatud nõukogu määruses (EMÜ) nr 1/58, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidus kasutatavad keeled. Kõiki muid keeltekasutuse norme kohaldatakse liidu kohtuinstantside menetlustele mutatis mutandis.

Igas menetluses, mis algatatakse mõnes liidu kohtus, määratakse kohtumenetluse keel. See on üks 24 ametlikust keelest. Eelotsusemenetlustes on kohtumenetluse keel alati see keel, mida Euroopa Kohtu poole pöördunud liikmesriigi kohus kasutab. Hagimenetlustes valib kohtumenetluse keele hageja. Keelevalik ei sõltu ei hageja ega teda esindava advokaadi rahvusest. Kui kostja on liikmesriik, on kohtumenetluse keel siiski selle riigi ametlik keel või üks selle liikmesriigi ametlikest keeltest. Kui kohtuasjale on kohtumenetluse keel määratud, tuleb seda kasutada kogu menetluse vältel, nii kirjalikus kui ka suulises menetluses. Kasutatava keele valik on siduv mitte üksnes pooltele, vaid ka kolmandatele isikutele, kellele võidakse anda luba menetlusse astumiseks.

Kohus vajab ühist keelt nõupidamiste läbiviimiseks. Traditsiooniliselt on see prantsuse keel. Seetõttu tõlgitakse kõik poolte kohtumenetluse keeles esitatud dokumendid asutusesisese töötoimiku koostamiseks prantsuse keelde. Dokumendid, mida Euroopa Liidu Kohtu kantseleid ja menetluspooled omavahel vahetavad, on siiski alati kohtumenetluse keeles. Viimane omandab erilise tähtsuse menetluse lõppstaadiumis, kuna Euroopa Kohtu või Üldkohtu otsuse ainus autentne versioon on kohtumenetluse keeles koostatud versioon. Nii Euroopa Kohtu kui ka Üldkohtu otsused avaldatakse kohtulahendite kogumikus, mis ilmub kõigis ametlikes keeltes.

Seega mängib mitmekeelsuse peadirektoraat kogu menetluse vältel olulist rolli menetluse poolte ja liidu kohtu vahelises suhtlemises.

Kirjaliku õigustõlke direktoraadid tagavad menetlusosaliste esitatud dokumentide tõlkimise Euroopa Liidu mis tahes keelest prantsuse keelde ja lõpuks Euroopa Kohtu ja Üldkohtu otsuste tõlkimise kõigisse keeltesse, eelkõige kohtumenetluse keelde. Kohtujurist koostab ettepaneku siiski üldjuhul tema enda keeles ning tema ettepanek tõlgitakse poolte jaoks algkeelest kohtumenetluse keelde ja avaldamise eesmärgil ka teistesse keeltesse. Kuna liikmesriikide kohtute poolt Euroopa Kohtule esitatud eelotsusetaotlused saadetakse kohe pärast nende kättesaamist kõigile liikmesriikidele, tuleb need tõlkida ka kõikidesse ametlikesse keeltesse.

Taolise olulise vahendaja rolli tõttu kasutab Euroopa Kohus üksnes juriste. Seepärast koosnevad kahe kohtu ühised kirjaliku õigustõlke direktoraadid jurist-lingvistidest, kellel kõigil on õigusteaduse ülikooliõppe läbimist tõendav diplom. Euroopa Kohtu kodukorra artiklis 42 on sätestatud, et tõlketeenistus tuleb moodustada „piisava juriidilise väljaõppega [...] asjatundjatest“.

Suulise menetluse käigus vastutab menetluspoolte ning kohtunike vahelise suhtluse toimimise eest suulise tõlke direktoraat. Liidu kohtuinstantside istungitel on tagatud sünkroontõlge nii mitmesse keelde, kui on vaja.

Sünkroontõlke eesmärk on suuline teabevahetus. Võttes arvesse suuliste vaidluste eripära, ei ole siin tegemist sõnasõnalise tõlkega. Tõlgi ülesanne on kõneleja sõnum teises keeles reaalajas usaldusväärselt edasi anda.

Kohtu tõlgid peavad lisaks oma töökeelte täiuslikule valdamisele omama häid teadmisi ka kohtuistungil käsitletava valdkonna kohta. Seepärast omistatakse erilist tähtsust menetlustoimiku uurimisele. Tõlkidel – kellel on absoluutne konfidentsiaalsuskohustus – on täielik juurdepääs kohtuasjade toimikutele, mis tagab selle, et nad on tutvunud asjassepuutuvate juriidiliste ja terminoloogiliste küsimustega.

Kuna Euroopa Liidu kohtuinstantside nõupidamiskeel on prantsuse keel ning mõned dokumendid ei ole teistes keeltes kättesaadavad, nõutakse Euroopa Kohtu heaks töötavatelt tõlkidelt väga head kirjaliku prantsuse keele mõistmist.