Πώς γίνεται κανείς γλωσσομαθής νομικός στο Δικαστήριο;

Για την πρόσληψη γλωσσομαθών νομικών, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) οργανώνει γενικούς διαγωνισμούς για το Δικαστήριο, (όπως και για όλα τα άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως), σε μη προκαθορισμένα διαστήματα και ανάλογα με τις ανάγκες κάθε διοικητικής μονάδας.

Οι προκηρύξεις των διαγωνισμών δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Οι προϋποθέσεις δεν διαφέρουν πολύ από τον ένα διαγωνισμό στον άλλο, αλλά ενδέχεται να προσαρμόζονται ανάλογα με την αγορά στην οποία απευθύνεται η προκήρυξη του διαγωνισμού και τις συγκεκριμένες ανάγκες μιας δοικητικής μονάδας.

Εκτός από τους γενικούς και ειδικούς όρους που είναι κοινοί σε όλα τα θεσμικά όργανα, το Δικαστήριο απαιτεί πάντοτε από τους υποψηφίους να έχουν πανεπιστημιακό πτυχίο νομικών σπουδών, το οποίο να έχει εκδοθεί από το κράτος ή από ένα από τα κράτη της γλώσσας για την οποία διοργανώνεται ο διαγωνισμός και, κατά κανόνα, επαγγελματική εμπειρία δύο ετών. Επιπλέον της γλώσσας του διαγωνισμού, οι υποψήφιοι απαιτείται να γνωρίζουν δύο τουλάχιστον άλλες επίσημες γλώσσες.

Μετά τη διαδικασία πρώτης επιλογής των υποψηφιοτήτων, οι διαγωνισμοί περιλαμβάνουν γραπτές και προφορικές δοκιμασίες. Οι γραπτές δοκιμασίες συνίστανται σε μεταφράσεις νομικών κειμένων από τις δύο ξένες γλώσσες που έχει επιλέξει ο υποψήφιος προς τη γλώσσα του διαγωνισμού. Οι μεταφράσεις αυτές πραγματοποιούνται χωρίς τη χρήση λεξικών.

Οι επιτυχόντες των διαγωνισμών εγγράφονται σε πίνακα μελλοντικών προσλήψεων και τους προτείνεται θέση εργασίας ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και τη διαθεσιμότητα θέσεων για τη γλώσσα τους.

Το απαιτούμενο υψηλό επίπεδο, λόγω της ευθύνης των γλωσσομαθών νομικών κατά τη διεξαγωγή των ένδικων διαδικασιών, και ο έντονος ρυθμός εργασίας απαιτούν ικανότητα εργασίας υπό πίεση και τηρήσεως των προθεσμιών. Οι γλωσσομαθείς νομικοί πρέπει επίσης να είναι σε θέση να προσαρμόζονται στη φύση της εργασίας και στην εξέλιξη της μεθοδολογίας, καθώς και να επιμορφώνονται συνεχώς.