Cътрудници на свободна практика

 

   
  corner-cour  
 

Службата за писмени преводи

Работата за Съда

Гъвкави условия на работа

Процедура за подбор

Открита поръчка и постоянна процедура за възлагане

Практическа информация

Обявления за обществени поръчки

   
   
   

Службата за писмени преводи

Службата за писмени преводи на институцията се състои от 600 юристи и превежда съдебните документи, с които работи Съдът на Европейския съюз. По този начин тя гарантира доброто развитие на производствата и многоезичното разпространение на съдебната практика, като осигурява достъп до европейското правосъдие и съдебна практика на всички граждани на Съюза, независимо от езика им.

Превежданите правни текстове са най-разнообразни и се различават по редица аспекти — естеството на делото, правната област, видът на документа (процесуални документи, заключения на генералните адвокати, решения, определения), езикът, стилът, дължината, правната система на автора и пр.

Работата за Съда

Близо една трета от текстовете се превеждат от външни сътрудници (на свободна практика). Те са физически или юридически лица, с които институцията е сключила договор въз основа на най-строги правила за поверителност и с които поддържа тесни работни отношения. Изискванията за качество на преводите са много високи, но пък в това отношение сътрудниците на свободна практика могат да разчитат на подкрепата и съдействието на службата за писмени преводи на Съда.

Гъвкави условия на работа

Сътрудниците на свободна практика са свободни да избират мястото си на работа, тъй като договорите се изпълняват от разстояние (по телефон, електронна поща и различни интернет платформи). Освен това сътрудниците могат да приемат работа в обема, в който желаят, в зависимост от различните срокове. Ето защо тази форма на сътрудничество може да се осъществява като допълнителна работа, особено от юристите.

Процедура за подбор

Сътрудниците на свободна практика се подбират по обявления за обществена поръчка, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз. Тези обявления, които обхващат голям брой езикови комбинации, са постоянни и открити, което означава, че по всяко време е възможно да се включват нови изпълнители. След подбор въз основа на изпит по превод, във връзка с който не се налага да пътуват, подбраните лица подписват рамков договор със Съда.

Открита поръчка и постоянна процедура за възлагане

Изпълнителите се класират в списък, като редът им в класирането се определя както от качеството на превода според оценката на изпита, така и от конкурентността на поисканата от тях цена. Поръчките за превод се предлагат регулярно на изпълнителите по реда им в класирането. Самото класиране се преразглежда периодично в зависимост от качеството на предаваните преводи, което в частност позволява да се отчитат и новите оферти.

Поръчката за писмени юридически преводи е постоянно открита за нови участници през целия период на изпълнението ѝ (най-много 48 месеца) за някои езикови комбинации (вж. информацията за съответната обособена позиция), но при условие че не е достигнат максималният брой изпълнители за съответната обособена позиция (за да узнаете какъв е максимално допустимият брой изпълнители за дадена обособена позиция, вижте обявлението за съответната поръчка). С това условие всяко физическо и юридическо лице може да подаде заявление за участие по време на изпълнението на поръчката, а Съдът на редовни интервали оценява новополучените заявления за участие.

 

Искания за информация и заявления за участие можете да изпращате на: ел. поща FreelanceBG@curia.europa.eu

Практическа информация

Всяко лице, което желае да сътрудничи като преводач на свободна практика в рамките на посочените в обявленията езикови комбинации, може да подаде заявление за участие.

Правно обвързваща сила имат само посочените обявления за обществени поръчки, които можете да намерите по-долу.

Обявления за обществени поръчки 2019

Целеви език Описание Обявление
MT

Konklużjoni ta' oqfsa ta' kuntratti għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi mil-lingwa Pollakka għall-Malti

2019/S 058-132851
Документите с цялата необходима информация за всеки от етапите на процедурата могат да бъдат намерени на уебсайта e-Tendering на TED: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4599
SK

Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z poľského jazyka do slovenského jazyka

2019/S 058-132850
Документите с цялата необходима информация за всеки от етапите на процедурата могат да бъдат намерени на уебсайта e-Tendering на TED: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4600

 

Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка включва два етапа:

 • Първи етап: проверка по критериите за отстраняване и подбор с цел да бъдат подбрани кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти
  На този етап, ако поръчката Ви интересува, можете да подадете заявление за участие.
 • Втори етап: възлагане на рамковите договори въз основа на оценката на офертите на поканените кандидати
  На втория етап ще бъдат поканени да подадат оферти само кандидатите, подбрани на първия етап. Всяка оферта от физическо или юридическо лице, което не е било поканено да подаде оферта, подлежи на отхвърляне.

Обявления за обществени поръчки 2017

Целеви език Описание Обявление
BG Сключване на рамкови договори за превод на юридически текстове от някои официални езици на Европейския съюз на български 2017/S 002-001550
ES Celebración de contratos marco para la traducción al español de textos jurídicos a partir de determinadas lenguas oficiales de la Unión Europea 2017/S 002-001554
CS Uzavření rámcových smluv na překlad právních textů z některých úředních jazyků Evropské unie do českého jazyka 2017/S 002-001561
DA Indgåelse af flere rammeaftaler vedrørende oversættelse af juridiske tekster fra bestemte af Den Europæiske Unions officielle sprog til dansk 2017/S 002-001544
DE

Abschluss von Rahmenverträgen für die Übersetzung juristischer Texte aus bestimmten Amtssprachen der Europäischen Union ins Deutsche

2017/S 002-001556
ET Raamlepingud juriidiliste tekstide tõlkimiseks Euroopa Liidu teatud ametlikest keeltest eesti keelde 2017/S 002-001562
EL Σύναψη συμβάσεων-πλαισίων για τη μετάφραση νομικών κειμένων από ορισμένες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προς τα ελληνικά 2017/S 002-001564
EN Conclusion of framework contracts for the translation of legal texts from certain official languages of the European Union into English 2017/S 002-001566
FR Conclusion de contrats-cadres pour la traduction de textes juridiques de certaines langues officielles de l'Union européenne vers le français 2017/S 002-001555
HR Sklapanje okvirnih ugovora za prijevod pravnih tekstova s određenih službenih jezika Europske unije na hrvatski 2017/S 002-001558
IT Conclusione di contratti-quadro per la traduzione di testi giuridici da determinate lingue ufficiali dell'Unione europea in italiano 2017/S 002-001551
LV Pamatlīgumu par juridisku tekstu tulkošanu no noteiktām Eiropas Savienības oficiālajām valodām uz latviešu valodu noslēgšana 2017/S 002-001565
LT Bendrųjų sutarčių sudarymas dėl teisinių tekstų vertimų raštu iš kai kurių Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų į lietuvių kalbą 2017/S 002-001553
HU Jogi szövegeknek az Európai Unió egyes hivatalos nyelveiről magyar nyelvre történő fordítására irányuló keretszerződések megkötése 2017/S 002-001552
MT Konklużjoni ta' kuntratti qafas għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi minn ċerti lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea lejn il-Malti 2017/S 002-001545
NL Sluiten van raamcontracten voor de vertaling van juridische teksten vanuit een aantal officiële talen van de Europese Unie naar het Nederlands 2017/S 002-001559
PL Zawarcie umów ramowych o tłumaczenie tekstów prawniczych z niektórych języków urzędowych Unii Europejskiej na język polski 2017/S 002-001546
PT Celebração de contratos-quadro para a tradução de textos jurídicos a partir de certas línguas oficiais da União Europeia para português 2017/S 002-001563
RO Încheierea de contracte-cadru pentru traducerea unor texte juridice din anumite limbi oficiale ale Uniunii Europene în limba română 2017/S 002-001548
SK Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z niektorých úradných jazykov Európskej únie do slovenského jazyka 2017/S 002-001557
SL Sklenitev okvirnih pogodb za prevajanje pravnih besedil iz nekaterih uradnih jezikov Evropske unije v slovenščino 2017/S 002-001549
FI Puitesopimusten tekeminen oikeudellisten tekstien kääntämisestä tietyistä Euroopan unionin virallisista kielistä suomeen 2017/S 002-001547
SV Ramkontrakt för översättning av juridiska texter från vissa av Europeiska unionens officiella språk till svenska 2017/S 002-001560

 

Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка включва два етапа:

 • Първи етап: проверка по критериите за отстраняване и подбор с цел да бъдат подбрани кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти
  На този етап, ако поръчката Ви интересува, можете да подадете заявление за участие.
 • Втори етап: възлагане на рамковите договори въз основа на оценката на офертите на поканените кандидати
  На втория етап ще бъдат поканени да подадат оферти само кандидатите, подбрани на първия етап. Всяка оферта от физическо или юридическо лице, което не е било поканено да подаде оферта, подлежи на отхвърляне.

 

Съответните документи, които включват цялата необходима информация за всяка фаза, могат да бъдат намерени по следния начин:

1- Необходими документи за изготвяне на заявление за участие (фаза на подбор):

 • Обявлението за поръчката, до която се отнася заявлението за участие (вж. връзките по-горе към обявленията за поръчки по целеви език)
 • Покана за участие PDF pdf icon
 • Задължителен формуляр за регистрация Word word-icon PDF pdf icon
 • Декларация относно критериите за отстраняване и критериите за подбор Word word-icon PDF pdf icon

 

Кандидатите се приканват да попълват заявленията си за участие на целевия език на обявлението.

Заявленията за участие се изпращат по електронна поща (подписан и сканиран формуляр за регистрация, приложен към електронното съобщение) или с писмо (подписан формуляр за регистрация) на адреса, посочен в точка I.1) от обявлението за поръчката. Няма да се приемат препратките към онлайн хранилища за данни.

Крайният срок за получаване на заявленията за участие е указан в точка IV.2.2) от обявлението. Тъй като обаче процедурата за възлагане е постоянна, обществените поръчки за юридически превод остават открити, за да може по всяко време да се включват нови изпълнители. Поради това подадените след посочения краен срок заявления за участие ще може да бъдат оценени, стига да не е достигнат максималният брой изпълнители за съответната обособена позиция (езикова комбинация).

 

2- Документи в случай на включване сред подбраните кандидати и получаване на покана за подаване на оферта (възлагателна фаза):

 • Обявлението за поръчката, до която се отнася поканата за подаване на оферта (вж. връзките по-горе към обявленията за поръчки по целеви език)
 • Спецификация EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon
 • Модел на рамков договор EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon