Μεταφραστές free-lance

H μεταφραστική υπηρεσία

Η υπηρεσία νομικής μετάφρασης του θεσμικού οργάνου απαρτίζεται από 600 νομικούς και είναι επιφορτισμένη με τη μετάφραση νομικών κειμένων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διασφαλίζει έτσι την εύρυθμη διεξαγωγή των ένδικων διαδικασιών και τη διάδοση της νομολογίας σε όλες τις γλώσσες, παρέχοντας στους πολίτες της Ένωσης, ανεξαρτήτως της γλώσσας τους, τη δυνατότητα πρόσβασης στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη και νομολογία.

Τα προς μετάφραση νομικά κείμενα ποικίλλουν ανάλογα με: τη φύση της υποθέσεως, το αντικείμενο, το είδος του εγγράφου (δικόγραφα, προτάσεις γενικών εισαγγελέων, αποφάσεις, διατάξεις), τη γλώσσα, το ύφος, την έκταση, τη νομική παιδεία του συντάκτη, κ.λπ.

Εργασία για το Δικαστήριο

Το ένα τρίτο σχεδόν των κειμένων μεταφράζονται από εξωτερικούς συνεργάτες (free-lance). Πρόκειται για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία το θεσμικό όργανο συνάπτει σύμβαση υπό τους πλέον αυστηρούς όρους εμπιστευτικότητας και διατηρεί στενές σχέσεις συνεργασίας. Το απαιτούμενο επίπεδο ποιότητας είναι ιδιαίτερα υψηλό, αλλά η μεταφραστική υπηρεσία παρέχει στους free-lance την αναγκαία υποστήριξη για την επίτευξη του επιπέδου αυτού.

Ευέλικτες συνθήκες εργασίας

Οι free-lance έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν ελεύθερα τον τόπο εργασίας τους, καθώς η επικοινωνία με την υπηρεσία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως (μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαδικτυακών πλατφορμών). Επιπλέον, όσον αφορά τον όγκο εργασίας που αναλαμβάνουν, οι free-lance έχουν ευχέρεια επιλογής ανάλογα με τις προθεσμίες. Συνεπώς, η συγκεκριμένη μορφή συνεργασίας μπορεί να αποτελέσει συμπληρωματική δραστηριότητα, ιδίως για τους επαγγελματίες του κλάδου του δικαίου.

Διαδικασία επιλογής

Οι free-lance επιλέγονται κατόπιν διαγωνισμού που προκηρύσσεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διαγωνισμοί, οι οποίοι καλύπτουν μεγάλο αριθμό γλωσσικών συνδυασμών, είναι ανοιχτοί και διαρκείς, δηλαδή επιτρέπουν την ανά πάσα στιγμή σύναψη συμβάσεων με νέους αντισυμβαλλόμενους. Τα πρόσωπα που επιλέγονται κατόπιν μεταφραστικής δοκιμασίας –πραγματοποιούμενης εξ αποστάσεως – υπογράφουν σύμβαση-πλαίσιο με το Δικαστήριο.

Ανοιχτή αγορά και διαρκής ανταγωνισμός

Οι αντισυμβαλλόμενοι κατατάσσονται με κριτήριο τόσο την ποιότητα των μεταφράσεων, όπως αξιολογήθηκε κατά τη δοκιμασία, όσο και την ανταγωνιστικότητα της ζητούμενης από τον αντισυμβαλλόμενο τιμής. Βάσει της κατάταξης αυτής προτείνονται σε τακτά διαστήματα στους αντισυμβαλλόμενους κείμενα προς μετάφραση. Η κατάταξη αναθεωρείται περιοδικά με κριτήριο την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, οπότε είναι δυνατόν να ληφθούν υπόψη νέες προσφορές.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό νομικής μετάφρασης είναι δυνατή καθ’ όλη τη διάρκεια εκτελέσεως της συμβάσεως (48 μήνες κατ’ ανώτατο όριο), υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει καλυφθεί ο ανώτατος αριθμός αντισυμβαλλομένων για το οικείο τμήμα της συμβάσεως (για τον ανώτατο επιτρεπόμενο αριθμό αντισυμβαλλομένων για ορισμένο τμήμα, βλ. την αντίστοιχη προκήρυξη διαγωνισμού). Συνεπώς, υπό την επιφύλαξη αυτή, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής κατά τη διάρκεια εκτελέσεως της συμβάσεως, το δε Δικαστήριο αξιολογεί τακτικά τις νέες αιτήσεις συμμετοχής που λαμβάνει.

 

Οι αιτήσεις παροχής πληροφοριών/συμμετοχής μπορούν να αποστέλλονται στην εξής διεύθυνση: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο FreelanceGR@curia.europa.eu

Πρακτικές πληροφορίες

Οποιοσδήποτε διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμεί να αναλάβει, ως freelance, εργασίες μετάφρασης για τους προκηρυσσόμενους συνδυασμούς γλωσσών μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής.

Το κείμενο των προκηρύξεων, που είναι το μόνο δεσμευτικό, δημοσιεύεται κατωτέρω:

> ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Προκήρυξη διαγωνισμού 2023

 

Γλώσσα στόχος Περιγραφή Προκήρυξη
GA Tabhairt i gcrích creatchonarthaí le haghaidh téacsanna dlí i dteangacha oifigiúla áirithe den Aontas Eorpach a aistriú go Gaeilge 2023/S 031-089998

 

Ο διαγωνισμός διεξάγεται σε δύο στάδια:

 • 1ο στάδιο : έλεγχος των κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής, προκειμένου να επιλεγούν οι υποψήφιοι που θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά
  Εάν ενδιαφέρεστε για τη σύμβαση αυτή, καλείστε, κατά το πρώτο στάδιο, να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής.
 • 2ο στάδιο : σύναψη των συμβάσεων-πλαισίων κατόπιν αξιολογήσεως των προσφορών των υποψηφίων που έχουν κληθεί να υποβάλουν προσφορά
  Κατά το δεύτερο στάδιο, καλούνται να υποβάλουν προσφορά μόνον οι υποψήφιοι που επιλέχθηκαν κατά το πρώτο στάδιο. Δεν γίνονται δεκτές οι προσφορές φυσικών ή νομικών προσώπων που δεν έχουν κληθεί να υποβάλουν προσφορά.

 

Τα σχετικά έγγραφα που περιέχουν όλες τις αντίστοιχες για κάθε στάδιο πληροφορίες είναι τα εξής:

 

1- Έγγραφα απαραίτητα για την υποβολή αιτήσεως συμμετοχής (στάδιο της επιλογής):

 • Η σχετική με την αίτηση συμμετοχής προκήρυξη (βλ. ανωτέρω τους συνδέσμους που οδηγούν στις προκηρύξεις αναλόγως της γλώσσας-στόχου)
 • Πρόσκληση για συμμετοχή PDF pdf icon 
 • Υποχρεωτικό έντυπο εγγραφής Word word-icon  PDF pdf icon
 • Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και τα κριτήρια επιλογής Word word-icon  PDF pdf icon 

 

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν την αίτησή τους στη γλώσσα-στόχο της προκηρύξεως.

Οι ενυπόγραφες αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται με ηλεκτρονική επιστολή (με συνημμένο το υπογεγραμμένο και σαρωμένο έντυπο συμμετοχής στη γλώσσα-στόχο) ή με ταχυδρομική επιστολή (υπογεγραμμένο έντυπο συμμετοχής στη γλώσσα-στόχο). Οι σύνδεσμοι προς διαδικτυακούς χώρους αποθήκευσης αρχείων δεν θα γίνονται δεκτοί.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής διευκρινίζεται στο σημείο IV.2.2 της προκηρύξεως. Καθώς πρόκειται για διαρκή προκήρυξη, οι διαγωνισμοί για νομική μετάφραση παραμένουν ανοιχτοί ώστε να είναι δυνατή είναι δυνατή η σύναψη νέων συμβάσεων οποτεδήποτε. Εκπρόθεσμες αιτήσεις συμμετοχής λαμβάνονται υπόψη μόνον αν δεν έχει συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος για το οικείο τμήμα αριθμός συμβάσεων.

 

2- Έγγραφα σε περίπτωση επιλογής και προσκλήσεως υποβολής προσφοράς (στάδιο της αναθέσεως):

 • Η σχετική με την πρόσκληση υποβολής προσφοράς προκήρυξη (βλ. ανωτέρω τους συνδέσμους που οδηγούν στις προκηρύξεις αναλόγως της γλώσσας-στόχου)
 • Συγγραφή υποχρεώσεων EN / FR  word-icon - EN / FR  pdf icon
 • Υπόδειγμα συμβάσεως-πλαισίου EN / FR  word-icon - EN / FR  pdf icon

> ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Προκήρυξη διαγωνισμού 2021

 

Γλώσσα στόχος Περιγραφή Προκήρυξη
EL Σύναψη συμβάσεων-πλαισίων για τη μετάφραση νομικών κειμένων από ορισμένες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προς τα ελληνικά 2021/S 101-265585
BG Сключване на рамкови договори за превод на юридически текстове от някои официални езици на Европейския съюз на български

2021/S 101-265571

Поправка:
2021/S 115-301079

ES Celebración de contratos marco para la traducción al español de textos jurídicos a partir de determinadas lenguas oficiales de la Unión Europea 2021/S 101-265567
CS Uzavření rámcových smluv na překlad právních textů z některých úředních jazyků Evropské unie do českého jazyka 2021/S 101-265573
DA Indgåelse af flere rammeaftaler vedrørende oversættelse af juridiske tekster fra bestemte af Den Europæiske Unions officielle sprog til dansk 2021/S 101-265583
DE Abschluss von Rahmenverträgen für die Übersetzung juristischer Texte aus bestimmten Amtssprachen der Europäischen Union ins Deutsche 2021/S 101-265572
ET Raamlepingud juriidiliste tekstide tõlkimiseks Euroopa Liidu teatud ametlikest keeltest eesti keelde 2021/S 101-265569
EN Conclusion of framework contracts for the translation of legal texts from certain official languages of the European Union into English 2021/S 101-265564
FR Conclusion de contrats-cadres pour la traduction de textes juridiques de certaines langues officielles de l'Union européenne vers le français 2021/S 101-265565
HR Sklapanje okvirnih ugovora za prijevod pravnih tekstova s određenih službenih jezika Europske unije na hrvatski 2021/S 101-265575
IT Conclusione di contratti-quadro per la traduzione di testi giuridici da determinate lingue ufficiali dell'Unione europea in italiano 2021/S 101-265574
LV Pamatlīgumu par juridisku tekstu tulkošanu no noteiktām Eiropas Savienības oficiālajām valodām uz latviešu valodu noslēgšana

2021/S 101-265582

Labojums:
2021/S 105-275223

LT Bendrųjų sutarčių sudarymas dėl teisinių tekstų vertimų raštu iš kai kurių Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų į lietuvių kalbą 2021/S 101-265570
HU Jogi szövegeknek az Európai Unió egyes hivatalos nyelveiről magyar nyelvre történő fordítására irányuló keretszerződések megkötése 2021/S 101-265579
MT Konklużjoni ta' kuntratti qafas għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi minn ċerti lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea lejn il-Malti 2021/S 101-265581
NL Sluiten van raamcontracten voor de vertaling van juridische teksten vanuit een aantal officiële talen van de Europese Unie naar het Nederlands 2021/S 101-265578
PL Zawarcie umów ramowych o tłumaczenie tekstów prawniczych z niektórych języków urzędowych Unii Europejskiej na język polski 2021/S 101-265568
PT Celebração de contratos-quadro para a tradução de textos jurídicos a partir de certas línguas oficiais da União Europeia para português 2021/S 101-265586
RO Încheierea de contracte-cadru pentru traducerea unor texte juridice din anumite limbi oficiale ale Uniunii Europene în limba română 2021/S 101-265584
SK Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z niektorých úradných jazykov Európskej únie do slovenského jazyka 2021/S 101-265577
SL Sklenitev okvirnih pogodb za prevajanje pravnih besedil iz nekaterih uradnih jezikov Evropske unije v slovenščino 2021/S 101-265576
FI Puitesopimusten tekeminen oikeudellisten tekstien kääntämisestä tietyistä Euroopan unionin virallisista kielistä suomeen 2021/S 101-265566
SV Ramkontrakt för översättning av juridiska texter från vissa av Europeiska unionens officiella språk till svenska 2021/S 101-265580

 

Ο διαγωνισμός διεξάγεται σε δύο στάδια:

 • 1ο στάδιο : έλεγχος των κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής, προκειμένου να επιλεγούν οι υποψήφιοι που θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά
  Εάν ενδιαφέρεστε για τη σύμβαση αυτή, καλείστε, κατά το πρώτο στάδιο, να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής.
 • 2ο στάδιο : σύναψη των συμβάσεων-πλαισίων κατόπιν αξιολογήσεως των προσφορών των υποψηφίων που έχουν κληθεί να υποβάλουν προσφορά
  Κατά το δεύτερο στάδιο, καλούνται να υποβάλουν προσφορά μόνον οι υποψήφιοι που επιλέχθηκαν κατά το πρώτο στάδιο. Δεν γίνονται δεκτές οι προσφορές φυσικών ή νομικών προσώπων που δεν έχουν κληθεί να υποβάλουν προσφορά.

 

Τα σχετικά έγγραφα που περιέχουν όλες τις αντίστοιχες για κάθε στάδιο πληροφορίες είναι τα εξής:

 

1- Έγγραφα απαραίτητα για την υποβολή αιτήσεως συμμετοχής (στάδιο της επιλογής):

 • Η σχετική με την αίτηση συμμετοχής προκήρυξη (βλ. ανωτέρω τους συνδέσμους που οδηγούν στις προκηρύξεις αναλόγως της γλώσσας-στόχου)
 • Πρόσκληση για συμμετοχή PDF pdf icon
 • Υποχρεωτικό έντυπο εγγραφής Word word-icon PDF pdf icon
 • Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και τα κριτήρια επιλογής Word word-icon PDF pdf icon

 

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν την αίτησή τους στη γλώσσα-στόχο της προκηρύξεως.

Οι ενυπόγραφες αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται με ηλεκτρονική επιστολή (με συνημμένο το υπογεγραμμένο και σαρωμένο έντυπο συμμετοχής στη γλώσσα-στόχο) ή με ταχυδρομική επιστολή (υπογεγραμμένο έντυπο συμμετοχής στη γλώσσα-στόχο). Οι σύνδεσμοι προς διαδικτυακούς χώρους αποθήκευσης αρχείων δεν θα γίνονται δεκτοί.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής διευκρινίζεται στο σημείο IV.2.2 της προκηρύξεως. Καθώς πρόκειται για διαρκή προκήρυξη, οι διαγωνισμοί για νομική μετάφραση παραμένουν ανοιχτοί ώστε να είναι δυνατή είναι δυνατή η σύναψη νέων συμβάσεων οποτεδήποτε. Εκπρόθεσμες αιτήσεις συμμετοχής λαμβάνονται υπόψη μόνον αν δεν έχει συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος για το οικείο τμήμα αριθμός συμβάσεων.

 

2- Έγγραφα σε περίπτωση επιλογής και προσκλήσεως υποβολής προσφοράς (στάδιο της αναθέσεως):

 • Η σχετική με την πρόσκληση υποβολής προσφοράς προκήρυξη (βλ. ανωτέρω τους συνδέσμους που οδηγούν στις προκηρύξεις αναλόγως της γλώσσας-στόχου)
 • Συγγραφή υποχρεώσεων EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon
 • Υπόδειγμα συμβάσεως-πλαισίου EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon