Freelance-kääntäminen ja -kielentarkastus
   
  corner-cour  
 

Käännöspalvelu

Työskentely unionin tuomioistuimelle

Joustavat työjärjestelyt

Valintamenettely

Avoimet markkinat ja jatkuva kilpailu

Käytännön tietoja

Hankintailmoitus

   
   
   

Käännöspalvelu

Toimielimen käännöspalvelu, joka työllistää yli 600 juristia, vastaa Euroopan unionin tuomioistuimen oikeudellisten asiakirjojen kääntämisestä. Käännöspalvelu varmistaa osaltaan tuomioistuimen oikeudenkäyntimenettelyjen sujuvan ja tehokkaan kulun ja tuomioistuimen ratkaisujen julkaisemisen eri kielillä. EU:n kansalaisilla on näin ollen oikeus saada asiansa unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi ja tutustua unionin oikeuskäytäntöön riippumatta siitä, mikä heidän käyttämänsä kieli on.

Käännöspalvelun kääntämät oikeudelliset tekstit ovat hyvin monipuolisia. Käännettävän tekstin luonne riippuu käsiteltävästä asiasta, aihepiiristä, asiakirjatyypistä (oikeudenkäyntiasiakirja, julkisasiamiehen ratkaisuehdotus, tuomio, määräys), kielestä, tyylistä, pituudesta, kirjoittajan oikeudellisesta taustasta jne.

Työskentely unionin tuomioistuimelle

Ulkopuoliset palveluntarjoajat (freelance-kääntäjät) kääntävät noin kolmanneksen teksteistä. Kyse on luonnollisista henkilöistä tai oikeushenkilöistä, joiden kanssa toimielin on tehnyt sopimuksen, jossa määrätään tiukasta salassapitovelvoitteesta. Toimielimen ja freelance-kääntäjien välinen yhteistyösuhde on tiivis. Käännösten edellytetään olevan erittäin korkealaatuisia, ja kääntäjät saavat tuomioistuimen käännöspalvelulta asianmukaista tukea tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Joustavat työjärjestelyt

Freelance-kääntäjät voivat vapaasti päättää työskentelypaikastaan, koska yhteyttä pidetään etäyhteyksin (puhelimitse, sähköpostitse ja erilaisilla internetalustoilla). Freelance-kääntäjät päättävät itse myös siitä, kuinka paljon töitä he ottavat käännettäväkseen eri määräpäiviin mennessä. Freelance-kääntäminen soveltuu näin ollen sivutoimeksi esimerkiksi juridiikan ammattilaisille.

Valintamenettely

Freelance-kääntäjät valitaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistujen hankintailmoitusten perusteella. Hankintailmoitukset, jotka koskevat suurta määrää kieliyhdistelmiä, ovat pysyviä ja jatkuvasti avoimia, jotta uudet palveluntarjoajat voivat osallistua niihin jatkuvasti. Käännöskokeiden (jotka tehdään etäkäännöksinä) perusteella valitut henkilöt tekevät unionin tuomioistuimen kanssa puitesopimuksen.

Avoimet markkinat ja jatkuva kilpailu

Sopimuksen tehneet palveluntarjoajat kirjataan luetteloon. Sija luettelossa määräytyy kokeissa osoitetun käännösten laadun ja palveluntarjoajan pyytämän hinnan kilpailukykyisyyden perusteella. Sopimuksen tehneille palveluntarjoajille tarjotaan säännöllisesti käännöstöitä mainitun sijoituksen perusteella. Sijoitusta päivitetään säännöllisesti suoritettujen palvelusten laadun perusteella, mikä mahdollistaa sen, että uusia tarjouksia voidaan ottaa huomioon.

Oikeudellisen kääntämisen hankinta on avoin kilpailulle pysyvästi koko hankinnan keston (48 kuukautta) ajan eräille kieliyhdistelmille (ks. kyseistä osa-aluetta koskevat tiedot) sillä edellytyksellä, että kyseisellä osa-alueella ei ole vielä enimmäismäärää sopimuskumppaneita (osa-alueella sallittu sopimuskumppaneiden enimmäismäärä selviää kyseisestä hankintailmoituksesta). Tämän edellytyksen rajoissa kaikki luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt voivat jättää osallistumispyynnön hankinnan voimassaoloaikana, ja unionin tuomioistuin arvioi säännöllisesti vastaanottamiaan uusia pyyntöjä.

 

Asiaa koskevat tiedustelut ja osallistumispyynnöt voi osoittaa sähköpostiosoitteeseen FreelanceFI@curia.europa.eu

Käytännön tietoja

Jokainen soveltuva henkilö, joka haluaa työskennellä hankintailmoituksessa ilmoitettujen kieliyhdistelmien freelance-kääntäjänä, voi tehdä hakemuksen valintamenettelyyn osallistumisesta.

Todistusvoimaiset hankintailmoitukset ovat saatavilla:

Hankintailmoitus 2019

Kohdekieli Kuvaus Hankintailmoitus
MT

Konklużjoni ta' oqfsa ta' kuntratti għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi mil-lingwa Pollakka għall-Malti

2019/S 058-132851
Asiakirjoihin, joissa on merkitykselliset tiedot menettelyn kustakin vaiheesta, voi tutustua TED:n e-Tendering internetsivuilla: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4599
SK

Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z poľského jazyka do slovenského jazyka

2019/S 058-132850
Asiakirjoihin, joissa on merkitykselliset tiedot menettelyn kustakin vaiheesta, voi tutustua TED:n e-Tendering internetsivuilla: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4600

 

Hankinnasta päätetään kahdessa vaiheessa:

 • 1. vaihe: poissulkemis- ja valintaperusteiden tarkistaminen niiden ehdokkaiden valitsemiseksi, joita pyydetään jättämään tarjous
  Jos olette kiinnostuneita tarjoamaan kyseessä olevan hankinnan, jättäkää osallistumishakemus.
 • 2. vaihe: puitesopimusten tekeminen niiden tarjousten perusteella, joita tarjouksen tekemiseen pyydetyt ehdokkaat ovat jättäneet
  Toisessa vaiheessa ainoastaan 1. vaiheessa valittuja ehdokkaita pyydetään jättämään tarjous. Kaikkien sellaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, joita ei ole pyydetty tekemään tarjousta, tarjoukset hylätään.

Hankintailmoitus 2017

Kohdekieli Kuvaus Hankintailmoitus
FI Puitesopimusten tekeminen oikeudellisten tekstien kääntämisestä tietyistä Euroopan unionin virallisista kielistä suomeen 2017/S 002-001547
BG Сключване на рамкови договори за превод на юридически текстове от някои официални езици на Европейския съюз на български 2017/S 002-001550
ES Celebración de contratos marco para la traducción al español de textos jurídicos a partir de determinadas lenguas oficiales de la Unión Europea 2017/S 002-001554
CS Uzavření rámcových smluv na překlad právních textů z některých úředních jazyků Evropské unie do českého jazyka 2017/S 002-001561
DA Indgåelse af flere rammeaftaler vedrørende oversættelse af juridiske tekster fra bestemte af Den Europæiske Unions officielle sprog til dansk 2017/S 002-001544
DE

Abschluss von Rahmenverträgen für die Übersetzung juristischer Texte aus bestimmten Amtssprachen der Europäischen Union ins Deutsche

2017/S 002-001556
ET Raamlepingud juriidiliste tekstide tõlkimiseks Euroopa Liidu teatud ametlikest keeltest eesti keelde 2017/S 002-001562
EL Σύναψη συμβάσεων-πλαισίων για τη μετάφραση νομικών κειμένων από ορισμένες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προς τα ελληνικά 2017/S 002-001564
EN Conclusion of framework contracts for the translation of legal texts from certain official languages of the European Union into English 2017/S 002-001566
FR Conclusion de contrats-cadres pour la traduction de textes juridiques de certaines langues officielles de l'Union européenne vers le français 2017/S 002-001555
HR Sklapanje okvirnih ugovora za prijevod pravnih tekstova s određenih službenih jezika Europske unije na hrvatski 2017/S 002-001558
IT Conclusione di contratti-quadro per la traduzione di testi giuridici da determinate lingue ufficiali dell'Unione europea in italiano 2017/S 002-001551
LV Pamatlīgumu par juridisku tekstu tulkošanu no noteiktām Eiropas Savienības oficiālajām valodām uz latviešu valodu noslēgšana 2017/S 002-001565
LT Bendrųjų sutarčių sudarymas dėl teisinių tekstų vertimų raštu iš kai kurių Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų į lietuvių kalbą 2017/S 002-001553
HU Jogi szövegeknek az Európai Unió egyes hivatalos nyelveiről magyar nyelvre történő fordítására irányuló keretszerződések megkötése 2017/S 002-001552
MT Konklużjoni ta' kuntratti qafas għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi minn ċerti lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea lejn il-Malti 2017/S 002-001545
NL Sluiten van raamcontracten voor de vertaling van juridische teksten vanuit een aantal officiële talen van de Europese Unie naar het Nederlands 2017/S 002-001559
PL Zawarcie umów ramowych o tłumaczenie tekstów prawniczych z niektórych języków urzędowych Unii Europejskiej na język polski 2017/S 002-001546
PT Celebração de contratos-quadro para a tradução de textos jurídicos a partir de certas línguas oficiais da União Europeia para português 2017/S 002-001563
RO Încheierea de contracte-cadru pentru traducerea unor texte juridice din anumite limbi oficiale ale Uniunii Europene în limba română 2017/S 002-001548
SK Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z niektorých úradných jazykov Európskej únie do slovenského jazyka 2017/S 002-001557
SL Sklenitev okvirnih pogodb za prevajanje pravnih besedil iz nekaterih uradnih jezikov Evropske unije v slovenščino 2017/S 002-001549
SV Ramkontrakt för översättning av juridiska texter från vissa av Europeiska unionens officiella språk till svenska 2017/S 002-001560

 

Hankinnasta päätetään kahdessa vaiheessa:

 • 1. vaihe: poissulkemis- ja valintaperusteiden tarkistaminen niiden ehdokkaiden valitsemiseksi, joita pyydetään jättämään tarjous
  Jos olette kiinnostuneita tarjoamaan kyseessä olevan hankinnan, jättäkää osallistumishakemus.
 • 2. vaihe: puitesopimusten tekeminen niiden tarjousten perusteella, joita tarjouksen tekemiseen pyydetyt ehdokkaat ovat jättäneet
  Toisessa vaiheessa ainoastaan 1. vaiheessa valittuja ehdokkaita pyydetään jättämään tarjous. Kaikkien sellaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, joita ei ole pyydetty tekemään tarjousta, tarjoukset hylätään.

 

Hankintamenettelyä koskevat asiakirjat, joissa esitetään kunkin vaiheen kaikki merkitykselliset tiedot, ovat saatavilla seuraavasti:

 

1- Osallistumishakemuksen laatimiseksi tarpeelliset asiakirjat (esivalintavaihe):

 • Hankintailmoitus, jota osallistumishakemus koskee (ks. edellä linkki hankintailmoitukseen)
 • Pyyntö jättää osallistumishakemus PDF pdf icon
 • Pakollinen ilmoittautumislomake Word word-icon PDF pdf icon
 • Poissulkemis- ja valintaperusteita koskeva vakuutus Word word-icon PDF pdf icon

 

Hakijoiden on täytettävä osallistumishakemus kohdekielellä.

Osallistumishakemus on toimitettava sähköpostitse (allekirjoitettu ilmoittautumislomake skannattuna liitetiedostona) tai kirjeitse (allekirjoitettu ilmoittautumislomake) hankintailmoituksen I. 1. kohdassa mainittuun osoitteeseen. Linkkejä verkossa oleviin tiedostoihin tai tallennustiloihin ei hyväksytä.

Osallistumishakemusten viimeinen jättöpäivä mainitaan hankintailmoituksen IV.2.2. kohdassa. Koska tämä oikeudellisten käännösten tarjouskilpailu on jatkuva, se on avoin siten, että uusia sopimuskumppaneita voidaan hyväksyä koska tahansa. Määräajan päätyttyä saapuneita osallistumishakemuksia voidaan täten tarkastella sillä edellytyksellä, että sopimusosapuolten enimmäismäärää ei ole tällä osa-alueella saavutettu.

 

2- Asiakirjat, jotka koskevat valittuja hakijoita ja pyyntöä tehdä tarjous:

 • Hankintailmoitus, jota pyyntö tehdä tarjous, koskee (ks. edellä linkki hankintailmoitukseen)
 • Eritelmä EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon
 • Puitesopimuksen malli EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon