Vanjski prevoditelji

Služba za prevođenje

Služba za pravno prevođenje u ovoj instituciji sastoji se od 600 pravnika i osigurava prevođenje pravnih dokumenata Suda Europske unije. Time jamči dobro odvijanje postupaka i višejezično širenje sudske prakse, omogućavajući svim građanima Unije, bez obzira na to kojim se jezikom služe, pristup europskim sudovima i sudskoj praksi.

Pravni tekstovi koji se prevode vrlo su raznoliki s obzirom na nekoliko elemenata: prirodu predmeta, područje, vrstu dokumenta (postupovni dokumenti, mišljenja nezavisnih odvjetnika, presude, rješenja), jezik, stil, duljinu, pravnu kulturu autora itd.

Raditi za Sud

Gotovo trećinu tekstova prevode vanjski suradnici (freelance prevoditelji). Riječ je o fizičkim ili pravnim osobama s kojima je institucija sklopila ugovor utemeljen na najstrožim pravilima o povjerljivosti i s kojima održava blizak poslovni odnos. Budući da je cilj vrlo visoka kvaliteta prijevoda, kako bi je ostvarili, vanjski prevoditelji imaju potporu i pomoć službe za prevođenje Suda.

Fleksibilan način rada

Vanjski prevoditelji mogu sami izabrati svoje mjesto rada, s obzirom na to da se komuniciranje odvija na daljinu (telefonski, e-poštom i pomoću raznih internetskih platformi). Usto, vanjski prevoditelji mogu prihvatiti količinu prijevoda koja im odgovara, ovisno o različitim rokovima, što omogućuje da se takav način suradnje obavlja kao dodatna aktivnost, osobito pravnicima.

Postupak odabira

Vanjski prevoditelji odabiru se na temelju poziva na nadmetanje objavljenih u Službenom listu Europske unije. Ti pozivi na nadmetanje, koji obuhvaćaju velik broj jezičnih kombinacija, trajni su i stalno otvoreni, to jest omogućuju da se novi kandidati u svakom trenutku mogu prijaviti za sudjelovanje u nadmetanju. Osobe odabrane na osnovi testova prevođenja – koji se odvijaju na daljinu – potpisuju sa Sudom okvirni ugovor.

Otvoreno tržište i stalno tržišno natjecanje

Odabrani prevoditelji upisuju se na popis s poretkom koji se temelji i na kvaliteti prijevoda, koja se ocjenjuje testiranjem, i na konkurentnosti cijene koju prevoditelj zahtijeva. Posao prevođenja im se redovito nudi prema poretku koji se povremeno revidira ovisno o kvaliteti pruženih usluga, što omogućuje uzimanje u obzir novih ponuda.

Postupak javne nabave za pravno prevođenje stalno je otvoren tijekom cijelog svojeg trajanja (najviše 48 mjeseci), no samo pod uvjetom da još nije dostignut najveći broj ugovaratelja za odgovarajuću grupu (za informaciju o najvećem broju ugovaratelja za određenu grupu vidjeti odgovarajući poziv na nadmetanje). Podložno tomu, svaka fizička ili pravna osoba može, dakle, podnijeti prijavu za sudjelovanje tijekom trajanja postupka javne nabave, s obzirom na to da Sud redovito ocjenjuje novopristigle prijave za sudjelovanje.

 

Upiti za informacije i prijave za sudjelovanje mogu se poslati na adresu e-pošte: natjecajfreelance2022@curia.europa.eu

Praktične informacije

Zahtjev za sudjelovanje može poslati svaka kvalificirana osoba koja želi raditi kao vanjski prevoditelj za jezične kombinacije navedene u pozivima na nadmetanje.

Navedeni pozivi na nadmetanje, koji su jedini vjerodostojni, dostupni su putem dolje navedenih poveznica:

> NOVA JAVNA NABAVA

Poziv na nadmetanje 2023

Jezik na koji se prevodi Opis Poziv na nadmetanje
GA Tabhairt i gcrích creatchonarthaí le haghaidh téacsanna dlí i dteangacha oifigiúla áirithe den Aontas Eorpach a aistriú go Gaeilge 2023/S 031-089998

 

Ovaj postupak nabave sastoji se od dvaju dijelova:

 • 1. dio: provjera kriterija za isključenje i kriterija za odabir radi odabira natjecatelja kojima će se uputiti poziv na dostavu ponuda
  Kao prvo, ako ste zainteresirani za ovaj postupak javne nabave, pozivamo vas da podnesete zahtjev za sudjelovanje.
 • 2. dio: dodjela okvirnih ugovora na temelju procjene zaprimljenih ponuda natjecatelja koji su bili pozvani dostaviti ponudu
  Kao drugo, samo će natjecatelji odabrani u prvom dijelu postupka biti pozvani da dostave ponudu. Odbit će se svaka ponuda koju podnese fizička ili pravna osoba koja nije bila pozvana da dostavi ponudu.

 

Povezanim dokumentima koji sadržavaju sve relevantne informacije za svaki dio postupka može se pristupiti na sljedeći način:

 

1- Dokumenti potrebni za sastavljanje zahtjeva za sudjelovanje (faza odabira):

 • Poziv na nadmetanje na koji se odnosi zahtjev za sudjelovanje (vidjeti gore navedene poveznice koje upućuju na pozive na nadmetanje prema jeziku na koji se prevodi)
 • Dopis s pozivom za sudjelovanje PDF pdf icon 
 • Obvezni obrazac za prijavu Word word-icon  PDF pdf icon  
 • Časna izjava o kriterijima za isključenje i kriterijima za odabir Word word-icon  PDF pdf icon 

 

Mole se natjecatelji da svoj zahtjev za sudjelovanje popune na jeziku poziva na nadmetanje.

Potpisani zahtjevi za sudjelovanje dostavljaju se elektroničkom poštom (u privitku valja priložiti potpisani i skenirani obrazac za prijavu (na jeziku na koji se prevodi)) ili pismom (potpisani obrazac za prijavu (na jeziku na koji se prevodi)). Poveznice prema podacima pohranjenima u oblaku neće se prihvatiti.

Rok za zaprimanje zahtjeva za sudjelovanje naveden je u točki IV.2.2) poziva na nadmetanje. Budući da je postupak nabave trajan, ugovori za prevođenje pravnih tekstova mogu se sklapati i kasnije, kako bi se u svakom trenutku mogli uključiti novi prevoditelji. Procjena zahtjeva za sudjelovanje zaprimljenih nakon isteka navedenog roka moći će se dakle obaviti, pod uvjetom da nije dosegnut najveći broj ugovaratelja za dotičnu grupu (jezičnu kombinaciju).

 

2- Dokumenti u slučaju odabira i poziva na dostavu ponude (faza dodjele):

 • Poziv na nadmetanje na koji se odnosi poziv na dostavu ponude (vidjeti gore navedene poveznice koje upućuju na pozive na nadmetanje prema jeziku na koji se prevodi)
 • Dokumentacija za nadmetanje EN / FR  word-icon - EN / FR  pdf icon
 • Obrazac okvirnog ugovora EN / FR  word-icon - EN / FR  pdf icon

> TRENUTAČNE JAVNE NABAVE

Poziv na nadmetanje 2021

Jezik na koji se prevodi Opis Poziv na nadmetanje
HR Sklapanje okvirnih ugovora za prijevod pravnih tekstova s određenih službenih jezika Europske unije na hrvatski 2021/S 101-265575
BG Сключване на рамкови договори за превод на юридически текстове от някои официални езици на Европейския съюз на български

2021/S 101-2655717

Поправка:
2021/S 115-301079

ES Celebración de contratos marco para la traducción al español de textos jurídicos a partir de determinadas lenguas oficiales de la Unión Europea 2021/S 101-265567
CS Uzavření rámcových smluv na překlad právních textů z některých úředních jazyků Evropské unie do českého jazyka 2021/S 101-265573
DA Indgåelse af flere rammeaftaler vedrørende oversættelse af juridiske tekster fra bestemte af Den Europæiske Unions officielle sprog til dansk 2021/S 101-265583
DE Abschluss von Rahmenverträgen für die Übersetzung juristischer Texte aus bestimmten Amtssprachen der Europäischen Union ins Deutsche 2021/S 101-265572
ET Raamlepingud juriidiliste tekstide tõlkimiseks Euroopa Liidu teatud ametlikest keeltest eesti keelde 2021/S 101-265569
EL Σύναψη συμβάσεων-πλαισίων για τη μετάφραση νομικών κειμένων από ορισμένες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προς τα ελληνικά 2021/S 101-265585
EN Conclusion of framework contracts for the translation of legal texts from certain official languages of the European Union into English 2021/S 101-265564
FR Conclusion de contrats-cadres pour la traduction de textes juridiques de certaines langues officielles de l'Union européenne vers le français 2021/S 101-265565
IT Conclusione di contratti-quadro per la traduzione di testi giuridici da determinate lingue ufficiali dell'Unione europea in italiano 2021/S 101-265574
LV Pamatlīgumu par juridisku tekstu tulkošanu no noteiktām Eiropas Savienības oficiālajām valodām uz latviešu valodu noslēgšana

2021/S 101-265582

Labojums:
2021/S 105-275223

LT Bendrųjų sutarčių sudarymas dėl teisinių tekstų vertimų raštu iš kai kurių Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų į lietuvių kalbą 2021/S 101-265570
HU Jogi szövegeknek az Európai Unió egyes hivatalos nyelveiről magyar nyelvre történő fordítására irányuló keretszerződések megkötése 2021/S 101-265579
MT Konklużjoni ta' kuntratti qafas għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi minn ċerti lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea lejn il-Malti 2021/S 101-265581
NL Sluiten van raamcontracten voor de vertaling van juridische teksten vanuit een aantal officiële talen van de Europese Unie naar het Nederlands 2021/S 101-265578
PL Zawarcie umów ramowych o tłumaczenie tekstów prawniczych z niektórych języków urzędowych Unii Europejskiej na język polski 2021/S 101-265568
PT Celebração de contratos-quadro para a tradução de textos jurídicos a partir de certas línguas oficiais da União Europeia para português 2021/S 101-265586
RO Încheierea de contracte-cadru pentru traducerea unor texte juridice din anumite limbi oficiale ale Uniunii Europene în limba română 2021/S 101-265584
SK Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z niektorých úradných jazykov Európskej únie do slovenského jazyka 2021/S 101-265577
SL Sklenitev okvirnih pogodb za prevajanje pravnih besedil iz nekaterih uradnih jezikov Evropske unije v slovenščino 2021/S 101-265576
FI Puitesopimusten tekeminen oikeudellisten tekstien kääntämisestä tietyistä Euroopan unionin virallisista kielistä suomeen 2021/S 101-265566
SV Ramkontrakt för översättning av juridiska texter från vissa av Europeiska unionens officiella språk till svenska 2021/S 101-265580

 

Ovaj postupak nabave sastoji se od dvaju dijelova:

 • 1. dio: provjera kriterija za isključenje i kriterija za odabir radi odabira natjecatelja kojima će se uputiti poziv na dostavu ponuda
  Kao prvo, ako ste zainteresirani za ovaj postupak javne nabave, pozivamo vas da podnesete zahtjev za sudjelovanje.
 • 2. dio: dodjela okvirnih ugovora na temelju procjene zaprimljenih ponuda natjecatelja koji su bili pozvani dostaviti ponudu
  Kao drugo, samo će natjecatelji odabrani u prvom dijelu postupka biti pozvani da dostave ponudu. Odbit će se svaka ponuda koju podnese fizička ili pravna osoba koja nije bila pozvana da dostavi ponudu.

 

Povezanim dokumentima koji sadržavaju sve relevantne informacije za svaki dio postupka može se pristupiti na sljedeći način:

 

1- Dokumenti potrebni za sastavljanje zahtjeva za sudjelovanje (faza odabira):

 • Poziv na nadmetanje na koji se odnosi zahtjev za sudjelovanje (vidjeti gore navedene poveznice koje upućuju na pozive na nadmetanje prema jeziku na koji se prevodi)
 • Dopis s pozivom za sudjelovanje PDF pdf icon
 • Obvezni obrazac za prijavu Word word-icon PDF pdf icon
 • Časna izjava o kriterijima za isključenje i kriterijima za odabir Word word-icon PDF pdf icon

 

Mole se natjecatelji da svoj zahtjev za sudjelovanje popune na jeziku poziva na nadmetanje.

Potpisani zahtjevi za sudjelovanje dostavljaju se elektroničkom poštom (u privitku valja priložiti potpisani i skenirani obrazac za prijavu (na jeziku na koji se prevodi)) ili pismom (potpisani obrazac za prijavu (na jeziku na koji se prevodi)). Poveznice prema podacima pohranjenima u oblaku neće se prihvatiti.

Rok za zaprimanje zahtjeva za sudjelovanje naveden je u točki IV.2.2) poziva na nadmetanje. Budući da je postupak nabave trajan, ugovori za prevođenje pravnih tekstova mogu se sklapati i kasnije, kako bi se u svakom trenutku mogli uključiti novi prevoditelji. Procjena zahtjeva za sudjelovanje zaprimljenih nakon isteka navedenog roka moći će se dakle obaviti, pod uvjetom da nije dosegnut najveći broj ugovaratelja za dotičnu grupu (jezičnu kombinaciju).

 

2- Dokumenti u slučaju odabira i poziva na dostavu ponude (faza dodjele):

 • Poziv na nadmetanje na koji se odnosi poziv na dostavu ponude (vidjeti gore navedene poveznice koje upućuju na pozive na nadmetanje prema jeziku na koji se prevodi)
 • Dokumentacija za nadmetanje EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon
 • Obrazac okvirnog ugovora EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon