Laisvai samdomi vertėjai

Vertimo raštu tarnyba

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisinio vertimo raštu tarnyba, kurią sudaro daugiau nei 600 teisininkų, yra atsakinga už šios institucijos teisminių dokumentų vertimą. Taip ši tarnyba užtikrina tinkamą proceso eigą ir priimtų sprendimų paskelbimą visomis Sąjungos oficialiosiomis kalbomis, o tai kiekvienam Sąjungos piliečiui suteikia galimybę savo kalba kreiptis į Europos Sąjungos teismus ir susipažinti su jų jurisprudencija.

Verčiami teisiniai dokumentai yra labai įvairūs – skirtumus lemia daugelis veiksnių: bylos pobūdis, sritis, dokumento rūšis (procesiniai dokumentai, generalinių advokatų išvados, sprendimai, nutartys), kalba, stilius, apimtis, rengėjo teisinė kultūra ir t. t.

Darbas Teisingumo Teismui

Beveik trečdalį dokumentų išverčia išorės paslaugų teikėjai (laisvai samdomi vertėjai). Tai yra fiziniai arba juridiniai asmenys, su kuriais Teisingumo Teismas yra sudaręs griežčiausiomis konfidencialumo taisyklėmis grindžiamas sutartis ir palaiko glaudžius darbinius ryšius. Vertimo kokybė turi būti itin aukšto lygio; kad šį lygį pasiektų, laisvai samdomi vertėjai iš Teisingumo Teismo vertimo tarnybos gauna metodinę ir kitokią pagalbą.

Lanksti darbo tvarka

Laisvai samdomi vertėjai gali laisvai pasirinkti savo darbo vietą, nes ryšiai palaikomi nuotoliniu būdu (telefonu, elektroniniu paštu ir įvairiose interneto platformose). Be to, laisvai samdomi vertėjai gali pasirinkti prisiimamo atlikti vertimo apimtį atsižvelgdami į įvairius terminus. Taigi tokios formos bendradarbiavimas gali būti kaip papildoma veikla, patraukli teisinių profesijų atstovams.

Atrankos procedūra

Laisvai samdomi vertėjai atrenkami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje publikavus skelbimus apie pirkimą. Šie skelbimai apie pirkimą, kurie apima daugybę įvairių kalbų derinių, yra nuolatiniai ir atviri, t. y. pagal juos leidžiama bet kuriuo metu įsitraukti naujiems vertėjams. Asmenys, atrinkti remiantis vertimo testais (o tam nereikia niekur vykti), su Teisingumo Teismu pasirašo bendrąją sutartį.

Atvira rinka ir nuolatinė konkurencija

Asmenys, su kuriais sudarytos sutartys, įrašomi į sąrašą eilės tvarka, grindžiama vertimo kokybe, įvertinama per testus, ir jų prašomos kainos konkurencingumu. Konkretūs vertimo darbai jiems nuolat siūlomi šia eilės tvarka. Ši tvarka reguliariai peržiūrima atsižvelgiant į suteiktų paslaugų kokybę, kartu sudarant sąlygas apsvarstyti naujus pasiūlymus.

Teisinio vertimo konkursas yra atviras per visą sutarties vykdymo laikotarpį (daugiausia 48 mėnesius) su sąlyga, kad nepasiektas didžiausias dėl tam tikros pirkimo dalies nustatytas kontrahentų skaičius (maksimalų dėl tam tikros pirkimo dalies nustatytą kontrahentų skaičių galima sužinoti atitinkamame skelbime apie pirkimą). Taigi, jei ši sąlyga yra tenkinama, fiziniai ar juridiniai asmenys per sutarties vykdymo laikotarpį gali pateikti prašymus dalyvauti konkurse, o Teisingumo Teismas reguliariai vertina gautus prašymus.

 

Prašymus pateikti informacijos ar dalyvauti konkurse galima siųsti: el. paštu freelanceLT@curia.europa.eu

Praktinė informacija

Prašymą dalyvauti laisvai samdomų vertėjų atrankoje gali pateikti kiekvienas tinkamą kvalifikaciją turintis asmuo, norintis versti iš tam tikrų kalbų – kalbų derinys nurodomas skelbime apie pirkimą.

Šie skelbimai apie pirkimą, kurie vieninteliai yra autentiški, yra prieinami:

> NAUJAS PIRKIMAS

Skelbimai apie pirkimą 2021

Kalba, į kurią verčiama Aprašymas Skelbimas apie pirkimą
LT Bendrųjų sutarčių sudarymas dėl teisinių tekstų vertimų raštu iš kai kurių Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų į lietuvių kalbą 2021/S 101-265570
BG Сключване на рамкови договори за превод на юридически текстове от някои официални езици на Европейския съюз на български

2021/S 101-265571

Поправка:
2021/S 115-301079

ES Celebración de contratos marco para la traducción al español de textos jurídicos a partir de determinadas lenguas oficiales de la Unión Europea 2021/S 101-265567
CS Uzavření rámcových smluv na překlad právních textů z některých úředních jazyků Evropské unie do českého jazyka 2021/S 101-265573
DA Indgåelse af flere rammeaftaler vedrørende oversættelse af juridiske tekster fra bestemte af Den Europæiske Unions officielle sprog til dansk 2021/S 101-265583
DE Abschluss von Rahmenverträgen für die Übersetzung juristischer Texte aus bestimmten Amtssprachen der Europäischen Union ins Deutsche 2021/S 101-265572
ET Raamlepingud juriidiliste tekstide tõlkimiseks Euroopa Liidu teatud ametlikest keeltest eesti keelde 2021/S 101-265569
EL Σύναψη συμβάσεων-πλαισίων για τη μετάφραση νομικών κειμένων από ορισμένες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προς τα ελληνικά 2021/S 101-265585
EN Conclusion of framework contracts for the translation of legal texts from certain official languages of the European Union into English 2021/S 101-265564
FR Conclusion de contrats-cadres pour la traduction de textes juridiques de certaines langues officielles de l'Union européenne vers le français 2021/S 101-265565
HR Sklapanje okvirnih ugovora za prijevod pravnih tekstova s određenih službenih jezika Europske unije na hrvatski 2021/S 101-265575
IT Conclusione di contratti-quadro per la traduzione di testi giuridici da determinate lingue ufficiali dell'Unione europea in italiano 2021/S 101-265574
LV Pamatlīgumu par juridisku tekstu tulkošanu no noteiktām Eiropas Savienības oficiālajām valodām uz latviešu valodu noslēgšana

2021/S 101-265582

Labojums:
2021/S 105-275223

HU Jogi szövegeknek az Európai Unió egyes hivatalos nyelveiről magyar nyelvre történő fordítására irányuló keretszerződések megkötése 2021/S 101-265579
MT Konklużjoni ta' kuntratti qafas għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi minn ċerti lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea lejn il-Malti 2021/S 101-265581
NL Sluiten van raamcontracten voor de vertaling van juridische teksten vanuit een aantal officiële talen van de Europese Unie naar het Nederlands 2021/S 101-265578
PL Zawarcie umów ramowych o tłumaczenie tekstów prawniczych z niektórych języków urzędowych Unii Europejskiej na język polski 2021/S 101-265568
PT Celebração de contratos-quadro para a tradução de textos jurídicos a partir de certas línguas oficiais da União Europeia para português 2021/S 101-265586
RO Încheierea de contracte-cadru pentru traducerea unor texte juridice din anumite limbi oficiale ale Uniunii Europene în limba română 2021/S 101-265584
SK Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z niektorých úradných jazykov Európskej únie do slovenského jazyka 2021/S 101-265577
SL Sklenitev okvirnih pogodb za prevajanje pravnih besedil iz nekaterih uradnih jezikov Evropske unije v slovenščino 2021/S 101-265576
FI Puitesopimusten tekeminen oikeudellisten tekstien kääntämisestä tietyistä Euroopan unionin virallisista kielistä suomeen 2021/S 101-265566
SV Ramkontrakt för översättning av juridiska texter från vissa av Europeiska unionens officiella språk till svenska 2021/S 101-265580

 

Ši sutarčių sudarymo procedūra apima du etapus:

 • 1-asis etapas: draudimo dalyvauti ir atrankos kriterijų patikrinimas siekiant atrinkti kandidatus, kurie bus kviečiami teikti pasiūlymus
  Pirmiausia, jei jus domina šis pirkimas, pateikite prašymą dalyvauti.
 • 2-asis etapas: laimėtojų, su kuriais bus sudarytos bendrosios sutartys, nustatymas remiantis teikti pasiūlymą pakviestų kandidatų pasiūlymų vertinimu
  Antruoju etapu bus pakviesti teikti pasiūlymą tik tie kandidatai, kurie buvo atrinkti per pirmąjį etapą. Pasiūlymai, gauti iš fizinių ar juridinių asmenų, kurie nebuvo pakviesti teikti pasiūlymą, bus atmesti.

 

Su reikiamais dokumentais, kuriuose pateikta visa kiekvienam etapui reikšminga informacija, galima susipažinti taip:

 

1- Dokumentai, reikalingi rengiant prašymą dalyvauti (atrankos etapas):

 • Skelbimas apie pirkimą, su kuriuo susijęs prašymas dalyvauti (žr. pirmiau pateiktas nuorodas į skelbimą apie pirkimą pagal kalbą, į kurią verčiama)
 • Kvietimo teikti pasiūlymą laiškas PDF pdf icon
 • Privaloma registracijos anketa Word word-icon PDF pdf icon
 • Deklaracija dėl draudimo dalyvauti procedūroje kriterijų ir atrankos kriterijų Word word-icon PDF pdf icon

 

Kandidatų prašoma užpildyti prašymo dalyvauti anketą kalba, į kurią bus verčiama, kaip nurodyta skelbime.

Pasirašyti prašymai dalyvauti siunčiami elektroniniu paštu (pridėta pasirašyta ir skenuota registracijos anketa (lietuvių kalba)) arba paštu (pasirašyta registracijos anketa (lietuvių kalba)). Nuorodos į internetines saugyklas negalimos.

Galutinė prašymų priėmimo data nurodyta skelbimo apie pirkimą IV.2.2 punkte. Vis dėlto, kadangi kvietimas teikti prašymus yra nuolatinis, sutarčių sudarymo procedūra galės būti vykdoma ir toliau tam, kad bet kuriuo momentu būtų galima atrinkti naujus asmenis. Taigi po nurodytos galutinės datos pateikti prašymai dalyvauti galės būti vertinami, jeigu dėl pirkimo dalies (kalbų kombinacijos) nebus susidaręs maksimalus kontrahentų skaičius.

2- Dokumentai, reikšmingi atrinkus ir pakvietus teikti pasiūlymą (laimėtojų nustatymo etapas):

 • Skelbimas apie pirkimą, su kuriuo susijęs kvietimas teikti pasiūlymą (žr. pirmiau pateiktas nuorodas į skelbimą apie pirkimą pagal kalbą, į kurią verčiama)
 • Specifikacijos EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon
 • Bendrosios sutarties pavyzdys EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon

> VYKDOMI PIRKIMAI
(2017 m. ir 2019 m. dėl dviejų papildomų dalių)

Skelbimai apie pirkimą 2019

Kalba, į kurią verčiama Aprašymas Skelbimas apie pirkimą
MT

Konklużjoni ta' oqfsa ta' kuntratti għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi mil-lingwa Pollakka għall-Malti

2019/S 058-132851

Dokumentus su visa svarbia informacija apie kiekvieną procedūros etapą galima rasti elektroninės konkursų sistemos (TED) „e-Tendering“ interneto svetainėje:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4599

SK

Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z poľského jazyka do slovenského jazyka

2019/S 058-132850

Dokumentus su visa svarbia informacija apie kiekvieną procedūros etapą galima rasti elektroninės konkursų sistemos (TED) „e-Tendering“ interneto svetainėje:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4600

 

Ši sutarčių sudarymo procedūra apima du etapus:

 • 1-asis etapas: draudimo dalyvauti ir atrankos kriterijų patikrinimas siekiant atrinkti kandidatus, kurie bus kviečiami teikti pasiūlymus
  Pirmiausia, jei jus domina šis pirkimas, pateikite prašymą dalyvauti.
 • 2-asis etapas: laimėtojų, su kuriais bus sudarytos bendrosios sutartys, nustatymas remiantis teikti pasiūlymą pakviestų kandidatų pasiūlymų vertinimu
  Antruoju etapu bus pakviesti teikti pasiūlymą tik tie kandidatai, kurie buvo atrinkti per pirmąjį etapą. Pasiūlymai, gauti iš fizinių ar juridinių asmenų, kurie nebuvo pakviesti teikti pasiūlymą, bus atmesti.

Skelbimai apie pirkimą 2017

Teisingumo Teismas išimties tvarka nusprendė papildomai metams pratęsti vykdomų teisinių tekstų vertimo iš kai kurių oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų į tam tikras numatytas kalbas viešųjų pirkimų trukmę.

Kito skelbimo apie numatomą viešąjį pirkimą data, iš pradžių numatyta 2020 m. gegužės mėn., perkeliama į 2021 m. gegužės mėn., o naujos bendrosios sutartys turėtų įsigalioti 2022 m. gruodžio mėn.

Kalba, į kurią verčiama Aprašymas Skelbimas apie pirkimą
LT Bendrųjų sutarčių sudarymas dėl teisinių tekstų vertimų raštu iš kai kurių Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų į lietuvių kalbą 2017/S 002-001553
Klaidų ištaisymas
2020/S 223-547625 
BG Сключване на рамкови договори за превод на юридически текстове от някои официални езици на Европейския съюз на български 2017/S 002-001550
Поправка:
2020/S 223-547623
ES Celebración de contratos marco para la traducción al español de textos jurídicos a partir de determinadas lenguas oficiales de la Unión Europea 2017/S 002-001554
Corrigenda:
2020/S 223-547633 
CS Uzavření rámcových smluv na překlad právních textů z některých úředních jazyků Evropské unie do českého jazyka 2017/S 002-001561
Oprava:
2020/S 223-547630 
DA Indgåelse af flere rammeaftaler vedrørende oversættelse af juridiske tekster fra bestemte af Den Europæiske Unions officielle sprog til dansk 2017/S 002-001544
Berigtigelse
2020/S 223-547622 
DE Abschluss von Rahmenverträgen für die Übersetzung juristischer Texte aus bestimmten Amtssprachen der Europäischen Union ins Deutsche 2017/S 002-001556
Berichtigung
2020/S 223-547628 
ET Raamlepingud juriidiliste tekstide tõlkimiseks Euroopa Liidu teatud ametlikest keeltest eesti keelde 2017/S 002-001562
Parandus
2020/S 223-547626 
EL Σύναψη συμβάσεων-πλαισίων για τη μετάφραση νομικών κειμένων από ορισμένες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προς τα ελληνικά 2017/S 002-001564
Διορθωτικό
2020/S 223-547614 
EN Conclusion of framework contracts for the translation of legal texts from certain official languages of the European Union into English 2017/S 002-001566
Corrigendum:
2020/S 223-547613 
FR Conclusion de contrats-cadres pour la traduction de textes juridiques de certaines langues officielles de l'Union européenne vers le français 2017/S 002-001555
Avis rectificatif :
2020/S 223-547612
HR Sklapanje okvirnih ugovora za prijevod pravnih tekstova s određenih službenih jezika Europske unije na hrvatski 2017/S 002-001558
Ispravak:
2020/S 223-547627 
IT Conclusione di contratti-quadro per la traduzione di testi giuridici da determinate lingue ufficiali dell'Unione europea in italiano 2017/S 002-001551
Rettifica
2020/S 223-547617
LV Pamatlīgumu par juridisku tekstu tulkošanu no noteiktām Eiropas Savienības oficiālajām valodām uz latviešu valodu noslēgšana 2017/S 002-001565
Labojums:
2020/S 223-547632 
HU Jogi szövegeknek az Európai Unió egyes hivatalos nyelveiről magyar nyelvre történő fordítására irányuló keretszerződések megkötése 2017/S 002-001552
Korrigendum
2020/S 223-547634  
MT Konklużjoni ta' kuntratti qafas għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi minn ċerti lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea lejn il-Malti 2017/S 002-001545
Tiswija:
2020/S 223-547629 
NL Sluiten van raamcontracten voor de vertaling van juridische teksten vanuit een aantal officiële talen van de Europese Unie naar het Nederlands 2017/S 002-001559
Rectificatie:
2020/S 223-547618 
PL Zawarcie umów ramowych o tłumaczenie tekstów prawniczych z niektórych języków urzędowych Unii Europejskiej na język polski 2017/S 002-001546
Sprostowanie:
2020/S 223-547624 
PT Celebração de contratos-quadro para a tradução de textos jurídicos a partir de certas línguas oficiais da União Europeia para português 2017/S 002-001563
Retificativo
2020/S 223-547619 
RO Încheierea de contracte-cadru pentru traducerea unor texte juridice din anumite limbi oficiale ale Uniunii Europene în limba română 2017/S 002-001548
Erată
2020/S 223-547616 
SK Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z niektorých úradných jazykov Európskej únie do slovenského jazyka 2017/S 002-001557
Korigendum
2020/S 223-547631 
SL Sklenitev okvirnih pogodb za prevajanje pravnih besedil iz nekaterih uradnih jezikov Evropske unije v slovenščino 2017/S 002-001549
Popravek
2020/S 223-547620 
FI Puitesopimusten tekeminen oikeudellisten tekstien kääntämisestä tietyistä Euroopan unionin virallisista kielistä suomeen 2017/S 002-001547
Korjausilmoitus
2020/S 223-547615 
SV Ramkontrakt för översättning av juridiska texter från vissa av Europeiska unionens officiella språk till svenska 2017/S 002-001560
Rättelse
2020/S 223-547621 

 

Ši sutarčių sudarymo procedūra apima du etapus:

 • 1-asis etapas: draudimo dalyvauti ir atrankos kriterijų patikrinimas siekiant atrinkti kandidatus, kurie bus kviečiami teikti pasiūlymus
  Pirmiausia, jei jus domina šis pirkimas, pateikite prašymą dalyvauti.
 • 2-asis etapas: laimėtojų, su kuriais bus sudarytos bendrosios sutartys, nustatymas remiantis teikti pasiūlymą pakviestų kandidatų pasiūlymų vertinimu
  Antruoju etapu bus pakviesti teikti pasiūlymą tik tie kandidatai, kurie buvo atrinkti per pirmąjį etapą. Pasiūlymai, gauti iš fizinių ar juridinių asmenų, kurie nebuvo pakviesti teikti pasiūlymą, bus atmesti.

 

Su reikiamais dokumentais, kuriuose pateikta visa kiekvienam etapui reikšminga informacija, galima susipažinti taip:

 

1- Dokumentai, reikalingi rengiant prašymą dalyvauti (atrankos etapas):

 • Skelbimas apie pirkimą, su kuriuo susijęs prašymas dalyvauti (žr. pirmiau pateiktas nuorodas į skelbimą apie pirkimą pagal kalbą, į kurią verčiama)
 • Kvietimo teikti pasiūlymą laiškas PDF pdf icon
 • Privaloma registracijos anketa Word word-icon PDF pdf icon
 • Deklaracija dėl draudimo dalyvauti procedūroje kriterijų ir atrankos kriterijų Word word-icon PDF pdf icon

 

Kandidatų prašoma užpildyti prašymo dalyvauti anketą kalba, į kurią bus verčiama, kaip nurodyta skelbime.

Pasirašyti prašymai dalyvauti siunčiami elektroniniu paštu (pridėta pasirašyta ir skenuota registracijos anketa (lietuvių kalba)) arba paštu (pasirašyta registracijos anketa (lietuvių kalba)). Nuorodos į internetines saugyklas negalimos.

Galutinė prašymų priėmimo data nurodyta skelbimo apie pirkimą IV.2.2 punkte. Vis dėlto, kadangi kvietimas teikti prašymus yra nuolatinis, sutarčių sudarymo procedūra galės būti vykdoma ir toliau tam, kad bet kuriuo momentu būtų galima atrinkti naujus asmenis. Taigi po nurodytos galutinės datos pateikti prašymai dalyvauti galės būti vertinami, jeigu dėl pirkimo dalies (kalbų kombinacijos) nebus susidaręs maksimalus kontrahentų skaičius.

2- Dokumentai, reikšmingi atrinkus ir pakvietus teikti pasiūlymą (laimėtojų nustatymo etapas):

 • Skelbimas apie pirkimą, su kuriuo susijęs kvietimas teikti pasiūlymą (žr. pirmiau pateiktas nuorodas į skelbimą apie pirkimą pagal kalbą, į kurią verčiama)
 • Specifikacijos EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon
 • Bendrosios sutarties pavyzdys EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon