Traducătorii free-lance

Serviciul de traducere

Serviciul de traducere juridică al instituției, compus din 600 de juriști-lingviști, asigură traducerea documentelor juridice ale Curții de Justiție a Uniunii Europene. Acest serviciu garantează astfel buna derulare a procedurilor și difuzarea multilingvă a jurisprudenței, permițând tuturor cetățenilor Uniunii să aibă acces la justiția europeană și la jurisprudența acesteia, indiferent de limba lor.

Serviciul traduce o mare varietate de texte juridice care variază în funcție de mai multe elemente: natura cauzei, materia, tipul documentului (acte de procedură, concluzii ale avocaților general, hotărâri, ordonanțe), limba, stilul, lungimea, cultura juridică a autorului etc.

A lucra pentru Curte

Aproape o treime din texte sunt traduse de colaboratori externi (freelance). Este vorba despre persoane fizice sau juridice cu care instituția încheie un contract, întemeiat pe cele mai stricte reguli de confidențialitate, și cu care ea întreține raporturi strânse de lucru. Calitatea traducerilor trebuie să fie foarte ridicată, iar traducătorii freelance beneficiază de sprijinul și de asistența serviciului de traducere al Curții pentru a atinge acest obiectiv.

Modalități flexibile de lucru

Traducătorii freelance sunt liberi să aleagă unde își desfășoară activitatea, întrucât contactele sunt realizate la distanță (telefon, e-mail și diverse platforme internet). În plus, traducătorii freelance pot stabili volumul de traducere pe care îl acceptă, în funcție de diferitele termene. Această formă de colaborare poate fi astfel exercitată cu titlu de activitate complementară, în special de către profesioniștii în drept.

Procedura de selecție

Traducătorii freelance sunt selectați în cadrul unor anunțuri de participare publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Aceste anunțuri de participare, care acoperă un mare număr de combinații lingvistice, sunt permanente și deschise, permițând în orice moment participarea unor noi contractanți. Persoanele selectate pe baza unor teste de traducere – care nu necesită de altfel nicio deplasare – semnează un contract­‑cadru cu Curtea.

Contract deschis și procedură de ofertare permanentă

Contractanții sunt înscriși pe o listă într‑o ordine care depinde atât de calitatea traducerilor, evaluată cu ocazia testelor, cât și de competitivitatea prețului solicitat de contractant. Contractanților le vor fi propuse în mod regulat documente spre traducere în funcție de ordinea de clasificare amintită. Această ordine este revăzută periodic în funcție de calitatea prestațiilor furnizate, ceea ce permite astfel luarea în considerare a unor noi oferte.

Contractul de traducere juridică este deschis concurenței în mod permanent pe toată durata executării sale (maximum 48 de luni), însă cu condiția să nu se fi atins numărul maxim de contractanți pentru lotul în cauză (pentru a cunoaște numărul maxim de contractanți autorizat pentru un lot, a se consulta anunțul de participare în cauză). Sub această rezervă, orice persoană fizică sau juridică poate depune, așadar, o cerere de participare în cursul executării contractului, întrucât Curtea evaluează în mod regulat noile cereri de participare primite.

 

Cererile de informații/de participare pot fi trimise la: E‑mail FreelanceRO@curia.europa.eu

Informații practice

Orice persoană calificată care dorește să efectueze, ca freelance, traduceri pentru combinațiile lingvistice indicate în anunțurile de participare poate depune o cerere de participare.

Anunțurile de participare menționate, singurele autentice, sunt accesibile mai jos:

> NOUA PROCEDURĂ DE ACHIZIȚIE

Anunț de participare 2023

Limba țintă Descriere Anunț de participare
GA Tabhairt i gcrích creatchonarthaí le haghaidh téacsanna dlí i dteangacha oifigiúla áirithe den Aontas Eorpach a aistriú go Gaeilge 2023/S 031-089998

 

Prezenta achiziție cuprinde două etape:

 • Prima etapă: verificarea criteriilor de excludere și de selecție pentru a selecta candidații care vor fi invitați să depună o ofertă
  Într-o primă etapă, dacă sunteți interesat(ă) de acest contract, sunteți invitat(ă) să depuneți o cerere de participare.
 • A doua etapă: atribuirea contractelor-cadru pe baza evaluării ofertelor primite de la candidații invitați să depună o ofertă
  Într-o a doua etapă, doar candidații selectați în cadrul primei etape vor fi invitați să depună o ofertă. Va fi respinsă orice ofertă primită de la o persoană fizică sau juridică care nu a fost invitată să depună o ofertă.

 

Documentele care se referă la achiziție, care cuprind toate informațiile pertinente pentru fiecare etapă, pot fi consultate după cum urmează:

 

1- Documente necesare pentru a întocmi o cerere de participare (etapa de selecție):

 • Anunțul de participare la care se raportează cererea de participare (a se vedea link-urile de mai sus care trimit la anunțurile de participare în funcție de limba țintă)
 • Invitația de a participa PDF pdf icon 
 • Formular de înscriere obligatoriu Word word-icon  PDF pdf icon  
 • Declarație pe propria răspundere privind criteriile de excludere și de selecție Word word-icon  PDF pdf icon 


Candidații sunt rugați să completeze cererea lor de participare în limba țintă a anunțului.

Cererile de participare semnate se comunică prin e-mail [formular de înscriere (în limba-țintă) semnat, scanat și atașat] sau prin scrisoare [formular de înscriere (în limba-țintă) semnat]. Nu vor fi acceptate link-urile către spații de stocare online.

Data limită de primire a cererilor de participare este precizată la punctul IV.2.2) din anunțul de participare. Întrucât procedura de ofertare este permanentă, contractele pentru traducerea juridică rămân totuși deschise pentru a permite intrarea unor noi contractanți în orice moment. În consecință, cererile de participare prezentate după data limită vor putea fi evaluate, cu condiția de a nu se fi atins numărul maxim de contractanți pe lot (combinație lingvistică).

 

2- Documente în cazul selectării și a invitației de a depune o ofertă (etapa de atribuire):

 • Anunțul de participare la care se raportează invitația de a depune o ofertă (a se vedea link-urile de mai sus care trimit la anunțurile de participare în funcție de limba țintă)
 • Caietul de sarcini EN / FR  word-icon - EN / FR  pdf icon
 • Modelul de contract-cadru EN / FR  word-icon - EN / FR  pdf icon

 

PROCEDURI DE ACHIZIȚIE ÎN CURS

Anunț de participare 2021

Limba țintă Descriere Anunț de participare
RO Încheierea de contracte-cadru pentru traducerea unor texte juridice din anumite limbi oficiale ale Uniunii Europene în limba română 2021/S 101-265584
BG Сключване на рамкови договори за превод на юридически текстове от някои официални езици на Европейския съюз на български

2021/S 101-265571

Поправка:
2021/S 115-301079

ES Celebración de contratos marco para la traducción al español de textos jurídicos a partir de determinadas lenguas oficiales de la Unión Europea 2021/S 101-265567
CS Uzavření rámcových smluv na překlad právních textů z některých úředních jazyků Evropské unie do českého jazyka 2021/S 101-265573
DA Indgåelse af flere rammeaftaler vedrørende oversættelse af juridiske tekster fra bestemte af Den Europæiske Unions officielle sprog til dansk 2021/S 101-265583
DE Abschluss von Rahmenverträgen für die Übersetzung juristischer Texte aus bestimmten Amtssprachen der Europäischen Union ins Deutsche 2021/S 101-265572
ET Raamlepingud juriidiliste tekstide tõlkimiseks Euroopa Liidu teatud ametlikest keeltest eesti keelde 2021/S 101-265569
EL Σύναψη συμβάσεων-πλαισίων για τη μετάφραση νομικών κειμένων από ορισμένες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προς τα ελληνικά 2021/S 101-265585
EN Conclusion of framework contracts for the translation of legal texts from certain official languages of the European Union into English 2021/S 101-265564
FR Conclusion de contrats-cadres pour la traduction de textes juridiques de certaines langues officielles de l'Union européenne vers le français 2021/S 101-265565
HR Sklapanje okvirnih ugovora za prijevod pravnih tekstova s određenih službenih jezika Europske unije na hrvatski 2021/S 101-265575
IT Conclusione di contratti-quadro per la traduzione di testi giuridici da determinate lingue ufficiali dell'Unione europea in italiano 2021/S 101-265574
LV Pamatlīgumu par juridisku tekstu tulkošanu no noteiktām Eiropas Savienības oficiālajām valodām uz latviešu valodu noslēgšana

2021/S 101-265582

Labojums:
2021/S 105-275223

LT Bendrųjų sutarčių sudarymas dėl teisinių tekstų vertimų raštu iš kai kurių Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų į lietuvių kalbą 2021/S 101-265570
HU Jogi szövegeknek az Európai Unió egyes hivatalos nyelveiről magyar nyelvre történő fordítására irányuló keretszerződések megkötése 2021/S 101-265579
MT Konklużjoni ta' kuntratti qafas għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi minn ċerti lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea lejn il-Malti 2021/S 101-265581
NL Sluiten van raamcontracten voor de vertaling van juridische teksten vanuit een aantal officiële talen van de Europese Unie naar het Nederlands 2021/S 101-265578
PL Zawarcie umów ramowych o tłumaczenie tekstów prawniczych z niektórych języków urzędowych Unii Europejskiej na język polski 2021/S 101-265568
PT Celebração de contratos-quadro para a tradução de textos jurídicos a partir de certas línguas oficiais da União Europeia para português 2021/S 101-265586
SK Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z niektorých úradných jazykov Európskej únie do slovenského jazyka 2021/S 101-265577
SL Sklenitev okvirnih pogodb za prevajanje pravnih besedil iz nekaterih uradnih jezikov Evropske unije v slovenščino 2021/S 101-265576
FI Puitesopimusten tekeminen oikeudellisten tekstien kääntämisestä tietyistä Euroopan unionin virallisista kielistä suomeen 2021/S 101-265566
SV Ramkontrakt för översättning av juridiska texter från vissa av Europeiska unionens officiella språk till svenska 2021/S 101-265580

 

Prezenta achiziție cuprinde două etape:

 • Prima etapă: verificarea criteriilor de excludere și de selecție pentru a selecta candidații care vor fi invitați să depună o ofertă
  Într-o primă etapă, dacă sunteți interesat(ă) de acest contract, sunteți invitat(ă) să depuneți o cerere de participare.
 • A doua etapă: atribuirea contractelor-cadru pe baza evaluării ofertelor primite de la candidații invitați să depună o ofertă
  Într-o a doua etapă, doar candidații selectați în cadrul primei etape vor fi invitați să depună o ofertă. Va fi respinsă orice ofertă primită de la o persoană fizică sau juridică care nu a fost invitată să depună o ofertă.

 

Documentele care se referă la achiziție, care cuprind toate informațiile pertinente pentru fiecare etapă, pot fi consultate după cum urmează:

 

1- Documente necesare pentru a întocmi o cerere de participare (etapa de selecție):

 • Anunțul de participare la care se raportează cererea de participare (a se vedea link-urile de mai sus care trimit la anunțurile de participare în funcție de limba țintă)
 • Invitația de a participa PDF pdf icon
 • Formular de înscriere obligatoriu Word word-icon PDF pdf icon
 • Declarație pe propria răspundere privind criteriile de excludere și de selecție Word word-icon PDF pdf icon


Candidații sunt rugați să completeze cererea lor de participare în limba țintă a anunțului.

Cererile de participare semnate se comunică prin e-mail [formular de înscriere (în limba-țintă) semnat, scanat și atașat] sau prin scrisoare [formular de înscriere (în limba-țintă) semnat]. Nu vor fi acceptate link-urile către spații de stocare online.

Data limită de primire a cererilor de participare este precizată la punctul IV.2.2) din anunțul de participare. Întrucât procedura de ofertare este permanentă, contractele pentru traducerea juridică rămân totuși deschise pentru a permite intrarea unor noi contractanți în orice moment. În consecință, cererile de participare prezentate după data limită vor putea fi evaluate, cu condiția de a nu se fi atins numărul maxim de contractanți pe lot (combinație lingvistică).

 

2- Documente în cazul selectării și a invitației de a depune o ofertă (etapa de atribuire):

 • Anunțul de participare la care se raportează invitația de a depune o ofertă (a se vedea link-urile de mai sus care trimit la anunțurile de participare în funcție de limba țintă)
 • Caietul de sarcini EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon
 • Modelul de contract-cadru EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon