Генерална дирекция „Многоезичие“

„Съдът създава езикова служба, в която работят експерти с достатъчно широка правна култура и задълбочени познания по няколко от официалните езици на Съда" (член 42 от Процедурния правилник).

Отразяваща важността на езиковия въпрос за Съда, генерална дирекция „Многоезичие“ е най-голямата служба на институцията.

Генералната дирекция се състои от дирекция „Устни преводи“ и дирекции А и Б за писмени правни преводи. Функционални отдели отговарят за плуридисциплинарните задачи, необходими за цялата служба. Те са пряко подчинени на генералния директор.

За повече информация: