Direktoratet for Forskning og Dokumentation

Direktoratet for Forskning og Dokumentation har to opgaver: dels at stille de ressourcer på området for komparativ ret, som det er i besiddelse af gennem sit team af omkring 35 jurister, der i princippet dækker alle medlemsstaternes retssystemer, og som bistås af dokumentalister, til rådighed for Unionens to retsinstanser, dels som resultat af direktoratets analyser at bidrage til udbredelsen af kendskabet til retspraksis.

Til den første opgave hører på anmodning af de retsinstanser, som udgør institutionen, at udarbejde undersøgelsesnotater, hovedsageligt med hensyn til hvorledes en given problematik er løst i de forskellige medlemsstaters nationale ret. Denne komparative fremgangsmåde er til stor nytte for retsinstanserne, hvis grundlæggende opgave består i at sikre en ensartet fortolkning og anvendelse af EU-retten i en Union bestående af 27 medlemsstater.

Hertil hører også en forudgående behandling af alle præjudicielle sager, der forelægges Domstolen, med henblik på et tidligt tidspunkt under proceduren at påpege eventuelle problemer, f.eks. med hensyn til formaliteten i forbindelse med en forelæggelse, og i givet fald at undersøge, om det er fornødent at træffe afgørelse efter hasteproceduren, samt en forudgående analyse, på visse områder af appeller, der iværksættes for Domstolen til prøvelse af Rettens afgørelser, for hurtigst muligt dermed at identificere de sager, hvor der kan træffe afgørelse ved begrundet kendelse.

I forbindelse med den anden opgave har direktoratet under den refererende dommers opsyn til opgave at udarbejde sammendragene af de domme og kendelser, der trykkes i Samling af Afgørelser. På grundlag af disse analyser, hvis resultater indarbejdes i en database, er direktoratet i stand til at udvikle flere søgeværktøjer, der er tilgængelige på dette websted.

Blandt søgeværktøjerne kan nævnes:

Disse værktøjer for adgang til Unionens retspraksis suppleres af oversigten over Retsvidenskabelige kommentarer der indeholder henvisninger til alle de retsvidenskabelige kommentarer, der er offentliggjort i de retsvidenskabelige tidsskrifter, som biblioteket abonnerer på, som dommene fra Unionens tre retsinstanser har givet anledning til.

Databaserne danner desuden grundlag for oplysningerne om retspraksis i den interinstitutionelle database EUR-Lex, der omfatter hele EU-retten.

Forsknings- og Dokumentationsdirektoratet forsyner desuden Unionens retsinstanser med informationer om juridiske udviklinger af interesse for Unionen. I øvrigt indsamler direktoratet retspraksis fra de primære retsinstanser i medlemsstaterne på EU-rettens område, hvilket sker ved en selektiv gennemgang af nationale juridiske tidsskrifter og kontakt med mange nationale retsinstanser. Alt afhængig af, hvor interessante de er, bliver de indsamlede afgørelser kort analyseret og udsendt i en database under Sammenslutningen af Statsråd og Forvaltningsdomstole i Den Europæiske Union (Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union i.n.p.a./Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne a.i.s.b.l.) engelskfransk. Der tages særligt hensyn til de afgørelser, der træffes efter en præjudiciel forelæggelse for Domstolen.