Tutkimus- ja dokumentaatio-osasto

Tutkimus- ja dokumentaatio-osastolla on kaksi tehtävää. Ensinnäkin sen kaikkien jäsenvaltioiden oikeusjärjestyksiä lähtökohtaisesti edustavat 35 juristia ja heitä avustavat dokumentoijat tekevät oikeusvertailuja Euroopan unionin kahden tuomioistuimen käyttöön. Toiseksi osasto edistää analyyseillään unionin oikeuskäytännön leviämistä.

Ensimmäisessä roolissaan osasto laatii tutkimusmuistioita, joita jokin kolmesta tuomioistuimesta on pyytänyt. Ne koskevat etenkin jäsenvaltioiden kansallisten tuomioistuinten tekemiä ratkaisuja. Oikeusvertailuun perustuva lähestymistapa hyödyttää suuresti tuomioistuimia, joiden keskeinen tehtävä on varmistaa, että unionin oikeutta tulkitaan ja sovelletaan yhdenmukaisesti kaikissa 27 jäsenvaltiossa.

Tähän liittyy myös se, että kaikki unionin tuomioistuimelle osoitetut ennakkoratkaisupyynnöt tutkitaan alustavasti. Tavoitteena on havaita jo menettelyn alkuvaiheessa mahdolliset esimerkiksi ennakkoratkaisupyynnön tutkittavaksi ottamiseen liittyvät ongelmat ja arvioida tarvetta ratkaista asia kiireellisessä ennakkoratkaisumenettelyssä. Tässä vaiheessa suoritetaan myös alustava tutkinta valituksista, jotka unionin tuomioistuimelle on tehty unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisuista eräillä aloilla, jotta voitaisiin löytää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa valitukset, jotka voidaan ratkaista perustellulla määräyksellä.

Toisena tehtävänään osasto laatii esittelevän tuomarin valvonnassa tiivistelmät oikeustapauskokoelmassa julkaistavista tuomioista ja määräyksistä. Analyysien tulokset syötetään osaston laatimiin tietokantoihin, jotka on linkitetty näille sivuille.

Tietoja voi hakea muun muassa seuraavilla tavoilla:

  • asianumeroiden mukainen luettelo, johon on koottu kaikki unionin tuomioistuimessa ja unionin yleisessä tuomioistuimessa tulleet asiat vuodesta 1953 nykypäivään
  • hakemisto, johon on luokiteltu systemaattisesti tuomioiden ja määräysten tiivistelmät

Unionin oikeuskäytäntöön tutustumista helpottaa myös luettelo oikeuskirjallisuudessa esitetyistä kommentaareista. Se sisältää julkaisuviittaukset kaikkiin unionin kolmen tuomioistuimen tuomioita koskeviin kommentaareihin, jotka on julkaistu kirjaston tilaamissa oikeustieteellisissä aikakauslehdissä.

Tietokantoja hyödynnetään myös syötettäessä tietoja toimielinten yhteisen EUR-Lex-tietokannan oikeuskäytäntöosaan, joka kattaa Euroopan unionin oikeuden kaikki alat.

Tutkimus- ja dokumentaatio-osasto toimittaa lisäksi unionin kolmelle tuomioistuimelle tietoja unionin kannalta merkityksellisestä oikeuskehityksestä. Osasto kerää myös jäsenvaltioiden keskeisten tuomioistuinten unionin oikeuden alalla antamaa oikeuskäytäntöä käymällä valikoiden läpi oikeustieteellisiä aikakauslehtiä ja pitämällä yhteyttä useisiin kansallisiin tuomioistuimiin. Kootut ratkaisut analysoidaan lyhyesti niiden merkityksen perusteella, ja ne ovat saatavana englanniksi ja. ranskaksi Erityistä huomiota kiinnitetään ratkaisuihin, jotka pohjautuvat unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisuasioissa antamiin tuomioihin.