Directie Onderzoek en Documentatie

De directie Onderzoek en Documentatie heeft twee taken: ten eerste aan de twee rechterlijke instanties van de Unie de rechtsvergelijkende middelen bieden waarover de directie beschikt dankzij een team van zo’n vijfendertig juristen, die samen in principe bekend zijn met alle rechtsstelsels van de lidstaten, bijgestaan door documentalisten, en ten tweede, door middel van de door de directie verrichte analyses bijdragen tot de verspreiding van de rechtspraak van de Unie.

Tot de eerste taak behoort ook het schrijven van onderzoeksnota's op verzoek van een van de gerechten van de instelling, hoofdzakelijk over de in het nationale recht van de verschillende lidstaten voor een bepaalde problematiek bestaande oplossingen. Deze rechtsvergelijkende benadering is bijzonder nuttig voor de rechterlijke instanties, die als belangrijkste taak hebben, te zorgen voor een uniforme uitlegging en toepassing van het recht van de Unie in een unie van 27 lidstaten.

Tot de eerste taak behoort ook een vroeg onderzoek van alle aan het Hof gerichte verzoeken om een prejudiciële beslissing, om in een vroeg stadium van de procedure eventuele problemen te inventariseren, bijvoorbeeld wat de ontvankelijkheid van het verzoek betreft, en zo nodig te beoordelen of moet worden beslist door middel van een prejudiciële spoedprocedure, en een voorbereidende analyse van de hogere voorzieningen voor het Hof tegen de beslissingen van het Gerecht in bepaalde materies, teneinde zo vroeg mogelijk te kunnen bepalen in welke gevallen een met redenen omklede beschikking kan worden gegeven.

In het kader van haar tweede taak redigeert de directie onder toezicht van de rechter-rapporteur de samenvattingen van de arresten en beschikkingen die in de Jurisprudentie verschijnen. Op basis van deze analyses, waarvan het resultaat wordt opgeslagen in een aantal databanken, stelt de directie verschillende zoekinstrumenten samen, die beschikbaar zijn op deze site.

Onder meer:

  • Digitale toegang tot de rechtspraak, waarmee kan worden gezocht in alle zaken die van 1953 tot heden bij het Hof van Justitie en het Gerecht aanhangig zijn gemaakt en tussen 2005 en 2016 bij het Gerecht voor ambtenarenzaken.
  • Repertorium van rechtspraak, een systematische weergave van de samenvattingen van arresten en beschikkingen.

Naast de instrumenten voor het zoeken in de rechtspraak van de Unie is er een overzicht van de rechtsgeleerde noten, met de vindplaatsen van alle commentaren, verschenen in de publicaties waarop de bibliotheek geabonneerd is, naar aanleiding van de arresten van de drie gerechten van de Unie.

De gegevens van deze bestanden worden ook in het rechtspraakgedeelte van de interinstitutionele databank EUR-Lex ingevoerd, die het gehele recht van de Unie omvat.

De directie Onderzoek en Documentatie houdt de gerechten van de Unie verder op de hoogte van juridische ontwikkelingen van belang voor de Unie. Ook verzamelt zij rechtspraak van de belangrijkste gerechten van de lidstaten op het gebied van het recht van de Unie, op basis van een selectieve analyse van juridische tijdschriften en contacten met tal van nationale rechterlijke instanties. Voor zover van belang, worden de verzamelde uitspraken kort geanalyseerd en opgenomen in een databank van de Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union i.n.p.a. / Association des Conseils d'État et des Juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne a.i.s.b.l. Engels / Frans. In dit verband wordt in het bijzonder gelet op uitspraken die na een prejudiciële beslissing van het Hof worden gedaan.